Luận văn Sử dụng phương pháp GRAPH trong dạy học toán ở trường THPT nhằm tích cực hoá hoạt động học tập của học sinh

MỤC LỤCTrang phụ TrangLời nói đầuCác ký hiệu viết tắtMỞ ĐẦU 1. Lý do chọn đề 12. Mục đích nghi ên cứu 3 3. Khách th ể và đối tượng nghiên cứu 3 4. Gi ả thuy ết khoa học 3 5. Nhi ệm vụ nghi ên cứu 36. Ý nghĩa l ý lu ận và th ực ti ễn của đề tài 47. Phương pháp nghiên cứu 4 7.1 . Nghi ên cứu l ý lu ận 47.2. Thực nghi ệm sư phạm 48. Cấu trúc lu ận văn 4 CHưƠNG I: CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA ĐỀ TÀI1.1. Nhu cầu và định hướng đổi mới PPDH 61.1.1. Nhu cầu đổi mới PPDH 61.1.2. Định hướng đổi mới PPDH 71.2. Đặc đi ểm môn toán trong trường phổ th ông và quan đi ểm đổi mới phương pháp dạy học Toán 81.2.1. Đặc đi ểm môn Toán 81.2.2. Quan đi ểm chung về đổi mới phương pháp dạy học m ôn toán ở trường THPT 91.3. Chuyển hoá graph toán học th ành graph dạy học 111.3.1. Một số khái niệm cơ bản của l ý thuy ết graph 111.3.2. Cơ sở tri ết học của việc ứng dụng graph trong dạyhọc: ti ếp cận cấu trúc hệ th ống 221.3.3. Cơ sở tâm l ý học nhận th ức của vi ệc áp dụngphương pháp graph trong dạy học 221.3.4. Tổng quan về vi ệc nghiên cứu graph trong dạyhọc 251.4. Ứng dụng của phương pháp graph trong dạy học 281.4.1. Sử dụng phương pháp graph trong dạy học 281.4.2. Chuyển hoá graph thành phương pháp graph dạyhọc 291.4.3. Những ứng dụng của graph trong dạy học 291.4.4. Ý nghĩ a của việc sử dụng graph trong dạy học 34CHưƠNG II: VẬN DỤNG LÝ THUYẾT GRAPH VÀO DẠY HỌC TOÁN Ở TRưỜNG THPT2.1. Graph dạy học to án học 362.1.1. Graph nội dung 362.1.2. Graph hoạt động 422.1.3. M ối quan hệ gi ữa graph nội dung và graph hoạtđộng 542.2. M ột số v í dụ về thiết kế graph trong dạy học toán 552.2.1. Thi ết kế một số graph của một số nội dung trong chương trình toán THPT 552.2.2. Thi ết kế graph một số chuyên đề toán học 622.2.3. Vận dụng l ý thuy ết graph vào việc gi ải bài tậpto án học 662.3. Sử dụng graph trong dạy học to án ở trường THPT 702.3.1. M ột số nguyên tắc khi sử dụng graph trong dạyhọc to án ở trường THPT 702.3.2. Sử dụng graph trong quá trình dạy học 712.3.3. M ột số t ình huống sử dụng graph nôi dung trong quá trình dạy học 72CHưƠNG III. THỰC NGHIỆM Sư PHẠM3.1. M ục đích , nhi ệm vụ, nguyên tắc, n ội dung thực nghi ệm 793.1.1. M ục đích thực nghiệm 793.1.2. Nhi ệm vụ th ực nghiệm 793.1.3. Nguyên tắc th ực nghi ệm 793.1.4. Nội dung thực nghi ệm 793.2. Hình th ức và kế hoạch ti ến hành th ực nghiệm 793.2.1. Hình th ức ti ến hành th ực nghi ệm 793.2.2. Kế hoạch ti ến hành thực nghi ệm 803.2.3. Gi áo án th ực nghi ệm 803.3. Đánh giá kết quả th ực nghiệm 883.3.1. Về nội dung tài liệu th ực nghiệm 883.3.2. Về phương pháp gi ảng dạy 893.3.3. Về kết quả th ực nghi ệm 903.4. Kết lu ận chung về th ực nghiệm sư phạm 97KẾT LUẬN 98PHỤ LỤC 99

MỤC LỤC

Trang phụ Trang

Lời nói đầu

Các ký hiệu viết tắt

MỞ ĐẦU

1. Lý do chọn đề 1

2. Mục đích nghi ên cứu 3

3. Khách th ể và đối tượng nghiên cứu 3

4. Gi ả thuy ết khoa học 3

5. Nhi ệm vụ nghi ên cứu 3

6. Ý nghĩa l ý lu ận và th ực ti ễn của đề tài 4

7. Phương pháp nghiên cứu 4

7.1 . Nghi ên cứu l ý lu ận 4

7.2. Thực nghi ệm sư phạm 4

8. Cấu trúc lu ận văn 4

CHưƠNG I: CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA ĐỀ TÀI

1.1. Nhu cầu và định hướng đổi mới PPDH 6

1.1.1. Nhu cầu đổi mới PPDH 6

1.1.2. Định hướng đổi mới PPDH 7

1.2. Đặc đi ểm môn toán trong trường phổ th ông và quan đi ểm

đổi mới phương pháp dạy học Toán 8

1.2.1. Đặc đi ểm môn Toán 8

1.2.2. Quan đi ểm chung về đổi mới phương pháp dạy

học m ôn toán ở trường THPT 9

1.3. Chuyển hoá graph toán học th ành graph dạy học 11

1.3.1. Một số khái niệm cơ bản của l ý thuy ết graph 11

1.3.2. Cơ sở tri ết học của việc ứng dụng graph trong dạy

học: ti ếp cận cấu trúc hệ th ống 22

1.3.3. Cơ sở tâm l ý học nhận th ức của vi ệc áp dụng

phương pháp graph trong dạy học 22

1.3.4. Tổng quan về vi ệc nghiên cứu graph trong dạyhọc 25

1.4. Ứng dụng của phương pháp graph trong dạy học 28

1.4.1. Sử dụng phương pháp graph trong dạy học 28

1.4.2. Chuyển hoá graph thành phương pháp graph dạyhọc 29

1.4.3. Những ứng dụng của graph trong dạy học 29

1.4.4. Ý nghĩ a của việc sử dụng graph trong dạy học 34

CHưƠNG II: VẬN DỤNG LÝ THUYẾT GRAPH VÀO

DẠY HỌC TOÁN Ở TRưỜNG THPT

2.1. Graph dạy học to án học 36

2.1.1. Graph nội dung 36

2.1.2. Graph hoạt động 42

2.1.3. M ối quan hệ gi ữa graph nội dung và graph hoạtđộng 54

2.2. M ột số v í dụ về thiết kế graph trong dạy học toán 55

2.2.1. Thi ết kế một số graph của một số nội dung

trong chương trình toán THPT 55

2.2.2. Thi ết kế graph một số chuyên đề toán học 62

2.2.3. Vận dụng l ý thuy ết graph vào việc gi ải bài tậpto án học 66

2.3. Sử dụng graph trong dạy học to án ở trường THPT 70

2.3.1. M ột số nguyên tắc khi sử dụng graph trong dạy

học to án ở trường THPT 70

2.3.2. Sử dụng graph trong quá trình dạy học 71

2.3.3. M ột số t ình huống sử dụng graph nôi dung

trong quá trình dạy học 72

CHưƠNG III. THỰC NGHIỆM Sư PHẠM

3.1. M ục đích , nhi ệm vụ, nguyên tắc, n ội dung thực nghi ệm 79

3.1.1. M ục đích thực nghiệm 79

3.1.2. Nhi ệm vụ th ực nghiệm 79

3.1.3. Nguyên tắc th ực nghi ệm 79

3.1.4. Nội dung thực nghi ệm 79

3.2. Hình th ức và kế hoạch ti ến hành th ực nghiệm 79

3.2.1. Hình th ức ti ến hành th ực nghi ệm 79

3.2.2. Kế hoạch ti ến hành thực nghi ệm 80

3.2.3. Gi áo án th ực nghi ệm 80

3.3. Đánh giá kết quả th ực nghiệm 88

3.3.1. Về nội dung tài liệu th ực nghiệm 88

3.3.2. Về phương pháp gi ảng dạy 89

3.3.3. Về kết quả th ực nghi ệm 90

3.4. Kết lu ận chung về th ực nghiệm sư phạm 97

KẾT LUẬN 98

PHỤ LỤC 99

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY