Luận văn Sử dụng phương pháp dạy học dự án trong dạy học hóa học lớp 10 trung học phổ thông

MỤC LỤC

Trang phụ bìa

Lời cám ơn

Mục lục

Danh mục các chữ viết tắt

Danh mục các bảng

Danh mục các hình

MỞ ĐẦU .1

CHƯƠNG 1. CƠ SỞ LÍ LUẬN VÀ THỰC TIỄN CỦA ĐỀ TÀI.5

1.1. Tổng quan về vấn đề nghiên cứu.5

1.1.1. Sử dụng dạy học dự án ở các nước trên thế giới .5

1.1.2. Sử dụng dạy học dự án ở Việt Nam .5

1.2. Phương pháp dạy học .10

1.2.1. Tổng quan về phương pháp dạy học .10

1.2.2. Ba cấp độ của phương pháp dạy học .14

1.3. Dạy học dự án . .15

1.3.1. Khái niệm dạy học dự án .15

1.3.2. Mục tiêu và quan điểm của DHDA . .15

1.3.3. Đặc điểm và phương pháp của DHDA . 16

1.3.4. Các loại dự án học tập 20

1.3.5. Cấu trúc và cách tổ chức của quá trình DHDA . 21

1.3.6. Đánh giá kết quả học tập của học sinh trong DHDA .26

1.3.7. Một số kĩ năng cần hình thành cho HS trong DHDA 30

1.3.8. Lợi ích và hạn chế của DHDA .33

1.4. Thực trạng việc sử dụng PPDHDA trong dạy học hóa học ở trường THPT .35

1.4.1. Mục đích điều tra . .35

1.4.2. Phương pháp điều tra . 36

1.4.3. Kết quả điều tra . .38

Tóm tắt chương 1 .46

CHƯƠNG 2. SỬ DỤNG PPDH DỰ ÁN TRONG DẠY HỌC HÓA HỌCLỚP 10 THPT .48

2.1. Tổng quan về chương trình hóa học lớp 10 nâng cao . 48

2.1.1. Mục tiêu dạy học 48

2.1.2. Cấu trúc và nội dung .49

2.2. Những định hướng khi tổ chức dạy học dự án môn hóa học lớp 10 THPT. .51

2.2.1. Quan điểm lựa chọn nội dung DHDA .51

2.2.2. Nguyên tắc khi tổ chức dạy học dự án . 56

2.3. Các nội dung cần thực hiện cho một dự án .64

2.3.1. Xác định mục tiêu của dự án .64

2.3.2. Đề cương dự án .65

2.3.3. Triển khai dự án .65

2.3.4. Soạn thảo công cụ đánh giá .67

2.4. Các bước tiến hành thực hiện dự án .75

2.4.1. Bước 1: Chọn đề tài, chia nhóm .75

2.4.2. Bước 2: Xây dựng đề cương dự án.78

2.4.3. Bước 3: Thực hiện dự án .79

2.4.4. Bước 4: Thu thập và báo cáo kết quả .80

2.4.5. Bước 5: Đánh giá dự án .82

2.5. Thiết kế một số dự án dạy học .82

2.5.1. Dự án 1 - Clo và vai trò của khí clo trong cuộc sống.82

2.5.2. Dự án 2 - Hiđro sunfua - Vấn đề rác thải .85

2.5.3. Dự án 3 - Nước sạch - Vấn đề sống còn của con người.87

2.5.4. Dự án 4 - Hợp chất chứa oxi của clo .90

2.5.5. Dự án 5 - Bầu không khí trong lành dễ hay khó.93

2.5.6. Dự án 6 - Nguồn gây ô nhiễm không khí.95

2.5.7. Dự án 7 - Ozon – Lá chắn của trái đất.97

2.5.8. Dự án 8 - Hiệu ứng nhà kính, Hiện tượng nóng lên toàn cầu, Lỗ thủngtầng ozon.99

2.5.9. Dự án 9 - Oxi,Ozon - Sức khỏe của con người.103Tóm tắt chương 2 .105

CHƯƠNG 3. THỰC NGHIỆM SƯ PHẠM .107

3.1. Mục đích của thực nghiệm sư phạm .107

3.2. Đối tượng thực nghiệm sư phạm .107

3.3. Tiến hành thực nghiệm .108

3.3.1. Các bước thực hiện .108

3.3.2. Xử lý số liệu .111

3.4. Kết quả thực nghiệm .113

3.4.1. Kết quả về phiếu thăm dò học sinh .113

3.4.2. Kết quả về hoạt động chia nhóm và chọn dự án .120

3.4.3. Kết quả định tính về các sản phẩm dự án của học sinh .121

3.4.4. Kết quả hoạt động nhóm của học sinh .127

3.4.5. Kết quả quá trình học tập theo dự án của học sinh .129

3.5. Đánh giá quá trình thực nghiệm .139

3.5.1. Những thuận lợi và khó khăn trong quá trình thực nghiệm sư phạm.139

3.5.2. Những nhận xét rút ra từ quá trình thực nghiệm .140

Tóm tắt chương 3 .142

KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ .143

TÀI LIỆU THAM KHẢO .147

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY