Luận văn Sử dụng nguồn nhân lực của Công ty cổ phần Gang thép Thái nguyên

MỤC LỤC

DANH MỤC BẢNG BIỂU.

MỞ ĐẦU . 1

CHƯƠNG 1: MỘT SỐ LÝ LUẬN VỀ SỬ DỤNG NGUỒN NHÂN LỰC

TRONG DOANH NGHIỆP . 7

1.1. Nguồn nhân lực và sử dụng nguồn nhân lực trong doanh nghiệp . 7

1.1.1. Các khái niệm và đặc điểm nguồn nhân lực. 7

1.1.2. Sử dụng nguồn nhân lực . 8

1.1.3. Nội dung sử dụng nguồn nhân lực trong doanh nghiệp . 9

1.1.4.Tiêu chí đánh giá hiệu quả sử dụng nguồn nhân lực . 12

1.2. Các yếu tố ảnh hưởng đến sử dụng nguồn nhân lực . 17

1.2.1. Các yếu tố môi trường bên ngoài doanh nghiệp . 17

1.2.2. Các yếu tố bên trong doanh nghiệp . 21

1.3.Sự cần thiết phải nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn nhân lực trong doanhnghiệp . 25

1.3.1.Đối với doanh nghiệp . 25

1.3.2. Đối với người lao động. 26

1.3.3. Đối với xã hội. 27

CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG SỬ DỤNG NGUỒN NHÂN LỰC CỦA CÔNG

TY CỔ PHẦN GANG THÉP THÁI NGUYÊN. 29

2.1. Khái quát về công ty cổ phần gang thép Thái Nguyên. 29

2.1.1. Sự hình thành và phát triển của Công ty cổ phần Gang thép Thái Nguyên 29

2.1.2. Ngành nghề kinh doanh. 30

2.1.3. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh. 31

2.1.4. Cơ cấu tổ chức của công ty. 34

2.1.5 Qui mô, cơ cấu chất lượng nguồn nhân lực . 36121

2.2.Thực trạng sử dụng nguồn nhân lực tại công ty cổ phần gang thép TháiNguyên . 44

2.2.1. Công tác qui hoạch, kế hoạch hoá nguồn nhân lực. 45

2.2.2. Bố trí , sắp xếp nhân lực. 48

2.2.3.Đánh giá thực hiện công việc. 52

2.2.4. Thực hiện chế độ đãi ngộ nguồn nhân lực . 57

2.2.5. Đánh giá hiệu quả sử dụng nguồn nhân lực . 61

2.3 Thực trạng các yếu tố ảnh hưởng đến sử dụng nguồn nhân lực của công ty

cổ phần gang thép Thái Nguyên . 68

2.3.1. Thực trạng các yếu tố bên ngoài. 68

2.3.2. Các yếu tố bên trong doanh nghiệp . 71

2.4. Đánh giá chung về sử dụng nguồn nhân lực . 79

2.4.1. Ưu điểm. 79

2.4.2. Hạn chế . 81

2.4.3. Nguyên nhân của hạn chế. 82

CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO VIỆC SỬ DỤNG

NGUỒN NHÂN LỰC CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN GANG THÉP THÁI

NGUYÊN. 85

3.1. Quan điểm và mục tiêu phát triển của công ty cổ phần gang thép Thái Nguyên. 85

3.1.1. Quan điểm phát triển. 85

3.1.2.Mục tiêu phát triển đến 2015. 86

3.1.3.Phương hướng sử dụng nguồn nhân lực . 87

3.2. Một số giải pháp nhằm nâng cao việc sử dụng nguồn nhân lực của công

ty cổ phần gang thép Thái Nguyên . 88

3.2.1. Hoàn thiện công tác bố trí sử dụng, luân chuyển nguồn nhân lực. 88

3.2.2.Hoàn thiện công tác định mức lao động . 89122

3.2.3. Hoàn thiện việc xác định vị trí việc làm. 90

3.2.4.Hoàn thiện quy trình đánh giá thực hiện công việc và tổ chức đánh giá

thực hiện công việc một cách định kỳ . 91

3.2.5. Hoàn thiện các chế độ chính sách tiền lương và thu nhập đối với người

lao động nhằm giữ chân và thu hút nhân tài. 92

3.2.6. Tiếp tục hoàn thiện chính sách tuyển dụng nhân lực, gắn tuyển dụng

với sử dụng nhân lực . 94

3.2.7. Hoàn thiện công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực, gắn liền giữ

đào tạo với sử dụng và phát triển nguồn nhân lực. 96

3.2.8.Tăng cường kỷ luật lao động và phát huy tính sáng tạo của người laođộng . 97

KẾT LUẬN.

TÀI LIỆU THAM KHẢO .

PHỤ LỤC.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY