Luận văn Sự dung hợp của phật giáo với tín ngưỡng thờ mẫu của người Việt

MỤC LỤC

MỞ ĐẦU . 3

1. Lý do chọn đề tài . 3

2. Tổng quan tình hình nghiên cứu liên quan đến đề tài. 4

3. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu. 9

4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu. 10

5. Cơ sở lý luận và phương pháp nghiên cứu . 10

6. Ý nghĩa lý luận và thực tiễn của luận văn. 10

7. Kết cấu cấu của luận văn: . 10

NỘI DUNG. 11

CHưƠNG 1: KHÁI LưỢC VỀ PHẬT GIÁO VIỆT NAM VÀ TÍN

NGưỠNG THỜ MẪU CỦA NGưỜI VIỆT. 11

1.1. Quá trình hình thành, phát triển và đặc trưng của Phật giáo Việt Nam. 11

1.1.1. Sự du nhập của Phật giáo vào Việt Nam . 11

1.1.2. Sự phát triển của Phật giáo Việt Nam. 16

1.1.3. Đặc trưng của Phật giáo Việt Nam . 21

1.2. Khái lược về tín ngưỡng thờ Mẫu của người Việt . 25

1.2.1. Nguồn gốc của tín ngưỡng thờ Mẫu. 25

1.2.2. Đặc trưng của tín ngưỡng thờ Mẫu. 28

1.3. Cơ sở cho sự dung hợp của Phật giáo với tín ngưỡng thờ Mẫu. 35

1.3.1. Điều kiện tự nhiên, kinh tế và cơ sở tâm lý cho sự dung hợp giữa Phật

giáo và tín ngưỡng thờ Mẫu . 36

1.3.2. Cơ sở triết lý của Phật giáo và tín ngưỡng thờ Mẫu . 40

CHưƠNG 2: NHỮNG BIỂU HIỆN CỦA SỰ DUNG HỢP GIỮA PHẬT

GIÁO VỚI TÍN NGưỠNG THỜ MẪU CỦA NGưỜI VIỆT . 49

2.1. Sự dung hợp thể hiện qua hình tượng Phật Mẫu Man Nương và thờ

Tứ Pháp. 492

2.1.1. Sự dung hợp thể hiện qua hình tượng Phật Mẫu Man Nương. 49

2.1.2.Sự dung hợp của Phật giáo với tín ngưỡng thờ Mẫu thông qua hệ thống

điện thờ và nghi lễ thờ Tứ Pháp. 58

2.2. Sự dung hợp thể hiện qua hình tượng Thánh Mẫu Liễu Hạnh. 67

2.2.1. Sự dung hợp của Phật Giáo với tín ngưỡng thờ Mẫu thông qua hình

tượng Mẫu Liễu Hạnh . 67

2.2.2. Sự dung hợp của Phật giáo với tín ngưỡng thờ Mẫu thông qua hệ thống

nghi lễ và điện thờ . 77

2.3. Những biểu hiện và giá trị của sự dung hợp giữa Phật giáo và tín

ngưỡng thờ Mẫu của người Việt. 85

2.3.1. Sự dung hợp giữa Phật giáo và tín ngưỡng thờ Mẫu của người Việt

khẳng định tính độc đáo của Phật giáo Việt Nam. 85

2.3.2. Sự dung hợp giữa Phật giáo và tín ngưỡng thờ Mẫu của người Việt làm

phong phú thêm bản sắc văn hóa Việt Nam . 86

KẾT LUẬN . 90

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO. 92

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY