Luận văn Sử dụng các phương pháp tính toán chỉ số chất lượng nước cho một số sông thuộc lưu vực sông Nhuệ - Sông Đáy

MỤC LỤC

MỞ ĐẦU 1 - 2

Mục tiêu nghiên cứu 1

Phạm vi nghiên cứu 1

Nội dung nghiên cứu 1

Chương 1. TỔNG QUAN TÀI LIỆU NGHIÊN CỨU

1.1.Một số đặc điểm chính về điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội tại lưu vực sông Nhuệ, sông Đáy 3 - 7

1.2.Một số nghiên cứu chính đã thực hiện về chất lượng nước sông Nhuệ - Đáy 7

1.3.Tổng quan về chỉ số chất lượng nước (WQI) 7 - 8

1.3.1.Tổng quan các nghiên cứu trên thế giới về về áp dụng các chỉ số đánh giá chất lượng nước mặt 8

1.3.2.Tổng quan các nghiên cứu đã thưc hiện ở Việt Nam về áp dụng các chỉ số đánh giá chất lượng nước mặt 9 - 14

Chương 2. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

2.1. Đối tượng nghiên cứu 15 - 16

2.2. Phương pháp nghiên cứu 16 - 23

Chương 3. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN

3.1. Kết quả quan trắc hiện trạng chất lượng nước sông Nhuệ, sông Đáy 24

3.2. Tính toán chỉ số thể hiện chất lượng nước sông Đáy – Nhuệ 44

3.2.1. Phương pháp 1 - Đánh giá sắp xếp chất lượng nước sông thông qua số lần thông số môi trường quan trắc đạt và không đat QCVN 46 – 48

3.2.2. Phương pháp 2 – Đánh giá chất lượng nước thông qua việc tính toán chỉ số ô nhiễm tổng IB1 48

3.2.3. Phương pháp 3 – Đánh giá chất lượng nước thông qua việc tính toán chỉ số WQI 52

A) Kịch bản 1: Tính WQI không có trọng số 53 – 58

B) Kịch bản 2: Tính WQI có trọng số 58

Trường hợp 1: Chỉ số WQI có trọng số riêng cho sông Đáy 60

Trường hợp 2: Chỉ số WQI có trọng số riêng cho sông Nhuệ 64

Trường hợp 3 - Trọng số chung cho cả lưu vực Nhuệ-Đáy 65

3.2.4. Phương pháp 4 – Đánh giá chất lượng nước thông qua việc xác định trạng thái chất lượng nước 70

3.2.5. Nhận xét các phương pháp đánh giá chất lượng nước 71

Nhận xét phương pháp đánh giá chất lượng nước thông qua số lần quan trắc có thông số môi trường đạt và không đạt QCVN 71

Nhận xét phương pháp xác định chất lượng nước qua tính toán chỉ số giá trị tỷ lệ trung bình 71

Nhận xét phương pháp xác định chất lượng nước qua tính toán chỉ số WQI 71

KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

Kết luận 80 - 84

Kiến nghị 85

Tài liệu tham khảo 86 - 88

Phụ lục 89 - 100

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY