Luận văn So sánh chế độ thuộc địa của Anh và Pháp ở châu Á qua trường hợp Ấn Độ và Việt Nam (giữa thế kỷ XIX-giữa thế kỷ XX)

MỤC LỤC

Trang phụ bìa

Lời cam đoan

Lời cảm ơn

Mục lục

Danh mục các bảng

MỞ ĐẦU.4

Chương 1. MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ CHỦ NGHĨA THỰC DÂN

QUÁ TRÌNH XÂM LƯỢC VÀO ẤN ĐỘ, VIỆT NAM CỦA

ANH, PHÁP.11

1.1. Những vấn đề lý luận về chủ nghĩa thực dân .11

1.1.1. Quá trình ra đời và vị trí lịch sử của chủ nghĩa thực dân.11

1.1.2. Một số khái niệm và cách nhìn nhận về chủ nghĩa thực dân .13

1.1.3. C. Mác, Ph. Ăngghen và V.I Lênin nhìn nhận về chủ nghĩa thực dân. .16

1.1.4. Hình thức biểu hiện của chủ nghĩa thực dân.19

1.2. Quá trình xâm lược Ấn Độ và Việt Nam của Anh và Pháp .23

1.2.1. Quá trình thực dân Anh xâm lược Ấn Độ.23

1.2.1.1. Tình hình của Ấn Độ trước khi thực dân Anh xâm lược .23

1.2.1.2. Quá trình xâm lược của thực dân Anh .26

1.2.1.3. Sự cai trị của Anh ở Ấn Độ trước năm 1858 .31

1.2.2. Quá trình thực dân Pháp xâm lược Việt Nam.37

1.2.2.1. Tình hình Việt Nam trước khi thực dân Pháp xâm lược.37

1.2.2.2. Âm mưu xâm lược Việt Nam của thực dân Pháp .41

1.2.2.3. Tiến trình xâm lược của Pháp vào Việt Nam (1858-1897).45

Chương 2. NHỮNG NÉT TƯƠNG ĐỒNG VÀ KHÁC BIỆT TRONG CHẾ

ĐỘ THUỘC ĐỊA CỦA ANH VÀ PHÁP TẠI ẤN ĐỘ VÀ VIỆT

NAM (GIỮA THẾ KỶ XIX-GIỮA THẾ KỶ XX) .49

2.1. Về chính trị .51

2.2. Về kinh tế.602.3. Về văn hóa-giáo dục .69

2.4. Về xã hội.80

Chương 3. TÁC ĐỘNG TỪ CÁC CHÍNH SÁCH THUỘC ĐỊA CỦA ANH

VÀ PHÁP ĐỐI VỚI ẤN ĐỘ VÀ VIỆT NAM .85

3.1. Những tác động tiêu cực từ các chính sách thuộc địa của Anh, Pháp đối với

Ấn Độ và Việt Nam .85

3.1.1. Về kinh tế .85

3.1.2. Về chính trị-xã hội .87

3.2. Những tác động tích cực từ những chính sách thuộc địa của Anh, Pháp đối

với Ấn Độ và Việt Nam.91

3.2.1. Về kinh tế .91

3.3.2. Về chính trị-xã hội .93

3.3.3. Về văn hóa-giáo dục .99

KẾT LUẬN .108

TÀI LIỆU THAM KHẢO.110

PHỤ LỤC

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY