Luận văn Quyền tự do khởi kiện vụ án dân sự theo pháp luật Việt Nam

MỞ ĐẦU 1

Chương 1: MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ QUYỀN TỰ DO KHỞI KIỆN VỤ

ÁN DÂN SỰ 7

1.1. Khái niệm, ý nghĩa của quyền tự do khởi kiện vụ án dân sự 7

1.1.1. Khái niệm quyền tự do khởi kiện vụ án dân sự 7

1.1.2 Cơ sở khoa học của việc xây dựng quy định pháp luật về quyền tự do khởi

kiện 15

1.2 Lược sử các quy định về quyền khởi kiện và bảo đảm quyền khởi kiện trong

pháp luật dân sự Việt Nam 18

1.2.1. Thời kỳ Nhà nước phong kiến Việt Nam 18

1.2.2. Giai đoạn từ năm 1945 đến năm 1989 19

1.2.3. Từ năm 1989 đến năm 2005: 21

1.2.4. Từ năm 2005 đến nay 22

1.3. Các yếu tố ảnh hưởng đến quyền tự do khởi kiện của chủ thể 24

1.3.1 Quy định của pháp luật – yếu tố ảnh hưởng có tính chất quyết định quyền tự

do khởi kiện của chủ thể. 25

1.3.2. Nhận thức của chủ thể - yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến thực hiện quyền

tự do khởi kiện chủ chủ thể. 26

1.3.3 Trách nhiệm của Toà án, cơ quan trực tiếp thụ lý giải quyết các vụ án – yếu

tố ảnh hưởng tích cực đến thực hiện quyền tự do khởi kiện của chủ thể. 28

1.3.4 Hiệu quả hoạt động của các cơ quan nhà nước, các tổ chức khác – yếu tố

ảnh hưởng không nhỏ đến quyền tự do khởi kiện của chủ thể. 29

KẾT LUẬN CHưƠNG 1 31

CHưƠNG 2: QUYỀN TỰ DO KHỞI KIỆN VỤ ÁN DÂN SỰ THEO 32

PHÁP LUẬT VIỆT NAM HIỆN HÀNH 32

2.1. Các quy định của pháp luật nội dung về quyền tự do khởi kiện 32

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY