Luận văn Quy hoạch bảo vệ môi trường huyện Thanh oai đến năm 2020

MỞ ĐẦU 1

1. ĐẶT VẤN ĐỀ 1

2. MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU 2

Chương 1. TỔNG QUAN TÀI LIỆU NGHIÊN CỨU 3

1.1. TỔNG QUAN VỀ QUY HOẠCH MÔI TRƯỜNG 3

1.1.1. Khái niệm quy hoạch môi trường 3

1.1.2. Mối liên hệ giữa quy hoạch môi trường và quy hoạch phát triển 4

1.1.3. Mục tiêu của quy hoạch môi trường 5

1.1.4. Nội dung quy hoạch môi trường 6

1.1.5. Tiến trình quy hoạch môi trường 7

1.1.6. Các giải pháp thực hiện quy hoạch môi trường vùng 8

1.1.7. Phân vùng trong quy hoạch môi trường 9

1.2. TỔNG QUAN VỀ ĐIỀU ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN VÀ KINH TẾ XÃ HỘI HUYỆN THANH OAI 10

1.2.1. Điều kiện tự nhiên 10

1.2.2. Điều kiện kinh tế xã hội 15

1.2.3. Định hướng phát triển kinh tế xã hội đến năm 2020 25

Chương 2. PHẠM VI, ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 35

2.1. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU 35

2.1.1. Đối tượng 35

2.1.2. Phạm vi nghiên cứu 35

2.2. NỘI DUNG NGHIÊN CỨU 36

2.3. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 36

Chương 3. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 38

3.1. ĐỀ XUẤT QUY TRÌNH QUY HOẠCH BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG HUYỆN THANH OAI 38

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY