Luận văn Quy chế đấu thầu quốc tế về mua sắm hàng hóa

MỤC LỤC  Trang Trang phụ bìa Mục lục Danh mục từ viết tắt MỞ ĐẦU 1 Chương 1: MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ ĐẤU THẦU QUỐC TẾ VỀ MUA SẮM HÀNG HÓA 5 1.1. Khái niệm về đấu thầu quốc tế về mua sắm hàng hóa 5 1.1.1. Sự ra đời của pháp luật đấu thầu quốc tế 5 1.1.2. Vai trò của hình thức đấu thầu quốc tế 8 1.1.2.1. Đối với bên chủ đầu tư (mời thầu) 8 1.1.2.2. Đối với nhà thầu 10 1.1.2.3. Đối với nhà tài trợ 11 1.1.2.4. Đối với chính phủ nước được hưởng lợi 13 1.2. Phân loại theo phương thức đấu thầu quốc tế mua sắm hàng hóa 15 1.2.1. Theo quan điểm của WB (IBRD, IDA) 15 1.2.2. Theo quan điểm của ADB 16 1.2.3. Theo UNCITRIAL 18 1.2.4. Theo quan điểm của pháp luật Việt Nam 19 a. Phương thức đấu thầu một túi hồ sơ 20 b. Phương thức đấu thầu hai túi hồ sơ 20 c. Phương thức đấu thầu hai giai đoạn 20 1.3. Đặc điểm chung của các chế định về đấu thầu mua sắm hàng hóa quốc tế 21 1.3.1. Về chủ thể 21 1.3.2. Về đối tượng giao dịch 21 1.3.3. Điều kiện mua bán được quy định trước 22 1.3.4. Điều kiện pháp lý khác 22 1.4. Nguyên tắc trong đấu thầu mua sắm hàng hóa quốc tế của một số nhà tài trợ 23 1.4.1. Nguyên tắc của WB 23 a. Nguyên tắc khách quan 23 b. Nguyên tắc nhất quán 23 c. Chia các gói thầu phù hợp 23 d. Thông báo phù hợp, công khai 24 e. Không phân biệt đối xử 24 g. Nguyên tắc trung lập 24 h. Nguyên tắc hình thức 25 i. Nguyên tắc bảo mật 25 1.4.2. Nguyên tắc của ADB 25 a. Nguyên tắc xuất xứ 26 b. Nguyên tắc ưu tiên 26 c. Nguyên tắc bình đẳng 26 d. Nguyên tắc minh bạch 26 1.4.3. Nguyên tắc của JIBIC 27 a. Nguyên tắc được tiếp cận thông tin 27 b. Đánh giá hồ sơ dự thầu dựa trên yếu tố hiệu quả tổng hợp 27 c. Tạo thuận lợi cho nhà thầu tham gia 27 d. Không có quy định ưu đãi nhà thầu 28 1.4.4. Nguyên tắc của SIDA Thụy Điển 28 a. Công khai, công bằng, kinh tế và hiệu quả 28 b. Nguyên tắc đạo đức 28 c. Nguyên tắc đúng mục đích 28 d. Nguyên tắc quan tâm đến mục đích chung 28 e. Nguyên tắc bí mật 28 1.4.5. Nguyên tắc của Việt Nam 29 a. Bảo đảm cạnh tranh trong đấu thầu 29 b. Đảm bảo công khai, minh bạch 29 c. Nguyên tắc áp dụng hình thức đấu thầu quốc tế 30 d. Nguyên tắc mục tiêu hiệu quả kinh tế 30 1.5. Phân biệt mua sắm hàng hóa bằng hình thức đấu thầu quốc tế với các hình thức mua sắm khác 30 1.5.1. Phân biệt đối tượng đấu thầu 30 1.5.1.1. Dịch vụ tư vấn 30 1.5.1.2. Xây lắp 31 1.5.2. Phân biệt đấu thầu quốc tế với hình thức khác 31 a. Đấu thầu trong nước 31 b. Đấu thầu hạn chế 31 c. Chỉ định thầu 31 d. Mua sắm trực tiếp 31 e. Chào hàng cạnh tranh 32 g. Tự thực hiện 32 h. Lựa chọn nhà thầu trong trường hợp đặc biệt 32 1.6. Cơ sở pháp lý về đấu thầu quốc tế của một tổ chức tài chính, nhà tài trợ quốc tế 32 1.6.1. Quy định của UNCITRAL 32 1.6.2. Quy định của WB 33 1.6.3. Quy định của ADB 34 1.6.4. Quy định của WTO 36 Chương 2: NỘI DUNG CƠ BẢN CÁC QUY ĐỊNH VỀ ĐẤU THẦU MUA SẮM HÀNG HOÁ QUỐC TẾ HIỆN NAY 38 2.1. Khái quát những quy định chung của pháp luật Việt Nam về đấu thầu 38 2.1.1. Hệ thống văn bản pháp luật Việt Nam quy định về đấu thầu quốc tế 38 2.1.1.1. Hệ thống văn bản pháp luật trước khi có Luật đấu thầu 2005 38 2.1.1.2. Hệ thống văn bản pháp luật hướng dẫn, thi hành Luật đấu thầu 2005 40 2.1.1.3. Nội dung cơ bản của Luật đấu thầu 2005 41 2.1.1.4. Mối quan hệ với các luật khác 48 2.1.2. Khảo cứu quy định về đấu thầu quốc tế mua sắm hàng hóa ở một số nước 50 2.1.2.1. Quy định đấu thầu của Trung Quốc 50 2.1.2.2. Quy định đấu thầu của Hàn Quốc 51 2.1.2.3. Quy định về đấu thầu của Ba Lan 51 2.2. Nội dung cơ bản các quy định của Việt Nam so sánh với các nhà tài trợ quốc tế như WB, ADB, FIDIC. 52 2.2.1. Quy định của WB 52 a. Lựa chọn hình thức đấu thầu 52 b. Hồ sơ mời thầu 52 c. Đăng tải thông báo mời thầu 53 d. Ưu đãi nhà thầu trong nước 54 e. Phương pháp đánh giá hồ sơ dự thầu 54 2.2.2. Theo quy định của ADB 55 a. Hình thức và phương thức đấu thầu 56 b. Hồ sơ mời thầu 62 c. Phương thức đánh giá hồ sơ dự thầu 63 d. Quy trình thực hiện đánh giá thầu 63 e. Ưu đãi nhà thầu trong nước 64 g. Một số quy định khác trong hướng dẫn đấu thầu 64 2.2.3. Theo quy định của JBIC 65 a. Hình thức đấu thầu 65 b. Quảng cáo, thông tin mời thầu 65 c. Đánh giá hồ sơ dự thầu 66 d. Về phương thức mời thầu 66 e. Một vài điểm khác biệt chính 66 2.2.4. So sánh với quy định của Việt Nam 67 a. Hình thức và phương thức đấu thầu 67 b. Hồ sơ thầu 72 c. Điều kiện ưu đãi trong đấu thầu quốc tế 73 d. Các thông tin về đấu thầu 74 e. Đấu thầu qua mạng 64 g. Tiêu chuẩn đánh giá hồ sơ dự thầu 74 h. Hợp đồng 76 2.3. So sánh với quy trình giám sát quản lý của các nhà tài trợ WB, ADB, SIDA với Việt Nam 77 2.3.1. Trình tự đấu thầu theo quy định của Việt Nam 77 2.3.2. So sánh quy định về quản lý giám sát, kiểm soát 77 a. Về hệ thống pháp luật 77 b. Về phân cấp quản lý 78 c. Về hướng dẫn thực hiện chính sách, pháp luật 81 d. Kiểm tra, giải quyết khiếu nại, xử lý vi phạm và báo cáo 82 e. Về phê duyệt và báo cáo 83 Chương 3: THỰC TRẠNG THỰC THI VÀ MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN PHÁP LUẬT ĐẤU THẦU QUỐC TẾ MUA SẮM HÀNG HÓA TẠI VIỆT NAM 88 3.1. Thực trạng thực thi pháp luật đấu thầu tại Việt Nam 88 3.1.1. Thực tế áp dụng Luật đấu thầu 88 3.1.1.1. Về pháp luật, chính sách, cơ chế 88 3.1.1.2. Về chuyên môn 89 3.1.1.3. Về mức độ phù hợp với quy định của nhà tài trợ quốc tế 89 3.1.2. Những tồn tại và khó khăn 91 3.1.2.1. Về luật pháp 91 3.1.2.2. Về cơ chế phân cấp quản lý đấu thầu mua sắm 92 3.1.2.3. Vể chính sách 94 3.1.2.4. Những tồn tại do thiếu công khai, minh bạch 95 3.1.2.5. Hạn chế do cạnh tranh không lành mạnh 96 3.1.2.6. Về chuyên môn và quản lý 97 3.2. Những vấn đề phát sinh thường gặp trong đấu thầu quốc tế mua sắm hàng hóa 99 3.2.1. Về nhà thầu 99 3.2.2. Vấn đề liên quan đến xã hội 101 3.2.3. Về nhận thức, tổ chức thực hiện đấu thầu quốc tế 101 3.2.4. Về nghiệp vụ quản lý đấu thầu 103 3.2.5. Về chính sách đấu thầu 104 3.3. Thực trạng áp dụng thầu quốc tế mua sắm hàng hoá ở một số nước 105 3.3.1. Thực trạng thực thi Luật đấu thầu tại Trung Quốc 105 3.3.2. Thực trạng thực thi Luật đấu thầu của Hàn Quốc 108 3.2.3. Thực trạng thực thi luật pháp về đấu thầu ở Ba Lan 109 3.4. Hoàn thiện pháp luật đấu thầu hiện nay 112 3.4.1. Tính cấp thiết phải có hệ thống Luật đấu thầu hoàn thiện 112 3.4.2. Mục tiêu hoàn thiện 113 3.4.3. Giải pháp hoàn thiện một số nội dung cụ thể của Luật đấu thầu 2005 114 3.4.3.1. Phần quan điểm chung 114 a. Nhận xét, giải pháp chung về cấu trúc bộ luật 114 b. Nhận xét, giải pháp chung về nội dung 116 3.4.3.2. Nhận xét và giải pháp sửa đổi một số điều cụ thể 118 a. Liên quan đến công khai minh bạch trong đấu thầu 118 b. Về lựa chọn nhà thầu 119 c. Về hình thức đấu thầu rộng rãi ở Điều 18 120 d. Về tiêuchí đánh giá hồ sơ dự thầu 121 e. Về xếp hạng nhà thầu 122 g. Chương III quy định về hợp đồng 123 h. Trong Điều 54, về ký kết hợp đồng 124 3.5. Giải pháp và đề xuất hoàn thiện quản lý đấu thầu quốc tế mua sắm hàng hoá 124 3.5.1. Hoàn thiện văn bản pháp lý về đấu thầu 124 3.5.2. Cải cách tổ chức hành chính về đấu thầu 127 3.5.3. Đào tạo nhân lực 129 3.5.4. Hài hòa các quy định đấu thầu của các tổ chức tài chính quốc tế với quy định của Chính phủ Việt Nam 131 3.5.4.1. Giải pháp tổng thể 131 3.5.4.2. Các vấn đề cụ thể 133 KẾT LUẬN 140 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 143 PHỤ LỤC 147

MỤC LỤC

Trang

Trang phụ bìa

Mục lục

Danh mục từ viết tắt

MỞ ĐẦU 1

Chương 1: MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ ĐẤU THẦU QUỐC TẾ VỀ MUA SẮM HÀNG HÓA 5

1.1. Khái niệm về đấu thầu quốc tế về mua sắm hàng hóa 5

1.1.1. Sự ra đời của pháp luật đấu thầu quốc tế 5

1.1.2. Vai trò của hình thức đấu thầu quốc tế 8

1.1.2.1. Đối với bên chủ đầu tư (mời thầu) 8

1.1.2.2. Đối với nhà thầu 10

1.1.2.3. Đối với nhà tài trợ 11

1.1.2.4. Đối với chính phủ nước được hưởng lợi 13

1.2. Phân loại theo phương thức đấu thầu quốc tế mua sắm hàng hóa 15

1.2.1. Theo quan điểm của WB (IBRD, IDA) 15

1.2.2. Theo quan điểm của ADB 16

1.2.3. Theo UNCITRIAL 18

1.2.4. Theo quan điểm của pháp luật Việt Nam 19

a. Phương thức đấu thầu một túi hồ sơ 20

b. Phương thức đấu thầu hai túi hồ sơ 20

c. Phương thức đấu thầu hai giai đoạn 20

1.3. Đặc điểm chung của các chế định về đấu thầu mua sắm hàng hóa quốc tế 21

1.3.1. Về chủ thể 21

1.3.2. Về đối tượng giao dịch 21

1.3.3. Điều kiện mua bán được quy định trước 22

1.3.4. Điều kiện pháp lý khác 22

1.4. Nguyên tắc trong đấu thầu mua sắm hàng hóa quốc tế của một số nhà tài trợ 23

1.4.1. Nguyên tắc của WB 23

a. Nguyên tắc khách quan 23

b. Nguyên tắc nhất quán 23

c. Chia các gói thầu phù hợp 23

d. Thông báo phù hợp, công khai 24

e. Không phân biệt đối xử 24

g. Nguyên tắc trung lập 24

h. Nguyên tắc hình thức 25

i. Nguyên tắc bảo mật 25

1.4.2. Nguyên tắc của ADB 25

a. Nguyên tắc xuất xứ 26

b. Nguyên tắc ưu tiên 26

c. Nguyên tắc bình đẳng 26

d. Nguyên tắc minh bạch 26

1.4.3. Nguyên tắc của JIBIC 27

a. Nguyên tắc được tiếp cận thông tin 27

b. Đánh giá hồ sơ dự thầu dựa trên yếu tố hiệu quả tổng hợp 27

c. Tạo thuận lợi cho nhà thầu tham gia 27

d. Không có quy định ưu đãi nhà thầu 28

1.4.4. Nguyên tắc của SIDA Thụy Điển 28

a. Công khai, công bằng, kinh tế và hiệu quả 28

b. Nguyên tắc đạo đức 28

c. Nguyên tắc đúng mục đích 28

d. Nguyên tắc quan tâm đến mục đích chung 28

e. Nguyên tắc bí mật 28

1.4.5. Nguyên tắc của Việt Nam 29

a. Bảo đảm cạnh tranh trong đấu thầu 29

b. Đảm bảo công khai, minh bạch 29

c. Nguyên tắc áp dụng hình thức đấu thầu quốc tế 30

d. Nguyên tắc mục tiêu hiệu quả kinh tế 30

1.5. Phân biệt mua sắm hàng hóa bằng hình thức đấu thầu quốc tế với các hình thức mua sắm khác 30

1.5.1. Phân biệt đối tượng đấu thầu 30

1.5.1.1. Dịch vụ tư vấn 30

1.5.1.2. Xây lắp 31

1.5.2. Phân biệt đấu thầu quốc tế với hình thức khác 31

a. Đấu thầu trong nước 31

b. Đấu thầu hạn chế 31

c. Chỉ định thầu 31

d. Mua sắm trực tiếp 31

e. Chào hàng cạnh tranh 32

g. Tự thực hiện 32

h. Lựa chọn nhà thầu trong trường hợp đặc biệt 32

1.6. Cơ sở pháp lý về đấu thầu quốc tế của một tổ chức tài chính, nhà tài trợ quốc tế 32

1.6.1. Quy định của UNCITRAL 32

1.6.2. Quy định của WB 33

1.6.3. Quy định của ADB 34

1.6.4. Quy định của WTO 36

Chương 2: NỘI DUNG CƠ BẢN CÁC QUY ĐỊNH VỀ ĐẤU THẦU MUA SẮM HÀNG HOÁ QUỐC TẾ HIỆN NAY 38

2.1. Khái quát những quy định chung của pháp luật Việt Nam về đấu thầu 38

2.1.1. Hệ thống văn bản pháp luật Việt Nam quy định về đấu thầu quốc tế 38

2.1.1.1. Hệ thống văn bản pháp luật trước khi có Luật đấu thầu 2005 38

2.1.1.2. Hệ thống văn bản pháp luật hướng dẫn, thi hành Luật đấu thầu 2005 40

2.1.1.3. Nội dung cơ bản của Luật đấu thầu 2005 41

2.1.1.4. Mối quan hệ với các luật khác 48

2.1.2. Khảo cứu quy định về đấu thầu quốc tế mua sắm hàng hóa ở một số nước 50

2.1.2.1. Quy định đấu thầu của Trung Quốc 50

2.1.2.2. Quy định đấu thầu của Hàn Quốc 51

2.1.2.3. Quy định về đấu thầu của Ba Lan 51

2.2. Nội dung cơ bản các quy định của Việt Nam so sánh với các nhà tài trợ quốc tế như WB, ADB, FIDIC. 52

2.2.1. Quy định của WB 52

a. Lựa chọn hình thức đấu thầu 52

b. Hồ sơ mời thầu 52

c. Đăng tải thông báo mời thầu 53

d. Ưu đãi nhà thầu trong nước 54

e. Phương pháp đánh giá hồ sơ dự thầu 54

2.2.2. Theo quy định của ADB 55

a. Hình thức và phương thức đấu thầu 56

b. Hồ sơ mời thầu 62

c. Phương thức đánh giá hồ sơ dự thầu 63

d. Quy trình thực hiện đánh giá thầu 63

e. Ưu đãi nhà thầu trong nước 64

g. Một số quy định khác trong hướng dẫn đấu thầu 64

2.2.3. Theo quy định của JBIC 65

a. Hình thức đấu thầu 65

b. Quảng cáo, thông tin mời thầu 65

c. Đánh giá hồ sơ dự thầu 66

d. Về phương thức mời thầu 66

e. Một vài điểm khác biệt chính 66

2.2.4. So sánh với quy định của Việt Nam 67

a. Hình thức và phương thức đấu thầu 67

b. Hồ sơ thầu 72

c. Điều kiện ưu đãi trong đấu thầu quốc tế 73

d. Các thông tin về đấu thầu 74

e. Đấu thầu qua mạng 64

g. Tiêu chuẩn đánh giá hồ sơ dự thầu 74

h. Hợp đồng 76

2.3. So sánh với quy trình giám sát quản lý của các nhà tài trợ WB, ADB, SIDA với Việt Nam 77

2.3.1. Trình tự đấu thầu theo quy định của Việt Nam 77

2.3.2. So sánh quy định về quản lý giám sát, kiểm soát 77

a. Về hệ thống pháp luật 77

b. Về phân cấp quản lý 78

c. Về hướng dẫn thực hiện chính sách, pháp luật 81

d. Kiểm tra, giải quyết khiếu nại, xử lý vi phạm và báo cáo 82

e. Về phê duyệt và báo cáo 83

Chương 3: THỰC TRẠNG THỰC THI VÀ MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN PHÁP LUẬT ĐẤU THẦU QUỐC TẾ MUA SẮM HÀNG HÓA TẠI VIỆT NAM 88

3.1. Thực trạng thực thi pháp luật đấu thầu tại Việt Nam 88

3.1.1. Thực tế áp dụng Luật đấu thầu 88

3.1.1.1. Về pháp luật, chính sách, cơ chế 88

3.1.1.2. Về chuyên môn 89

3.1.1.3. Về mức độ phù hợp với quy định của nhà tài trợ quốc tế 89

3.1.2. Những tồn tại và khó khăn 91

3.1.2.1. Về luật pháp 91

3.1.2.2. Về cơ chế phân cấp quản lý đấu thầu mua sắm 92

3.1.2.3. Vể chính sách 94

3.1.2.4. Những tồn tại do thiếu công khai, minh bạch 95

3.1.2.5. Hạn chế do cạnh tranh không lành mạnh 96

3.1.2.6. Về chuyên môn và quản lý 97

3.2. Những vấn đề phát sinh thường gặp trong đấu thầu quốc tế mua sắm hàng hóa 99

3.2.1. Về nhà thầu 99

3.2.2. Vấn đề liên quan đến xã hội 101

3.2.3. Về nhận thức, tổ chức thực hiện đấu thầu quốc tế 101

3.2.4. Về nghiệp vụ quản lý đấu thầu 103

3.2.5. Về chính sách đấu thầu 104

3.3. Thực trạng áp dụng thầu quốc tế mua sắm hàng hoá ở một

số nước 105

3.3.1. Thực trạng thực thi Luật đấu thầu tại Trung Quốc 105

3.3.2. Thực trạng thực thi Luật đấu thầu của Hàn Quốc 108

3.2.3. Thực trạng thực thi luật pháp về đấu thầu ở Ba Lan 109

3.4. Hoàn thiện pháp luật đấu thầu hiện nay 112

3.4.1. Tính cấp thiết phải có hệ thống Luật đấu thầu hoàn thiện 112

3.4.2. Mục tiêu hoàn thiện 113

3.4.3. Giải pháp hoàn thiện một số nội dung cụ thể của Luật đấu thầu 2005 114

3.4.3.1. Phần quan điểm chung 114

a. Nhận xét, giải pháp chung về cấu trúc bộ luật 114

b. Nhận xét, giải pháp chung về nội dung 116

3.4.3.2. Nhận xét và giải pháp sửa đổi một số điều cụ thể 118

a. Liên quan đến công khai minh bạch trong đấu thầu 118

b. Về lựa chọn nhà thầu 119

c. Về hình thức đấu thầu rộng rãi ở Điều 18 120

d. Về tiêuchí đánh giá hồ sơ dự thầu 121

e. Về xếp hạng nhà thầu 122

g. Chương III quy định về hợp đồng 123

h. Trong Điều 54, về ký kết hợp đồng 124

3.5. Giải pháp và đề xuất hoàn thiện quản lý đấu thầu quốc tế mua sắm hàng hoá 124

3.5.1. Hoàn thiện văn bản pháp lý về đấu thầu 124

3.5.2. Cải cách tổ chức hành chính về đấu thầu 127

3.5.3. Đào tạo nhân lực 129

3.5.4. Hài hòa các quy định đấu thầu của các tổ chức tài chính quốc tế với quy định của Chính phủ Việt Nam 131

3.5.4.1. Giải pháp tổng thể 131

3.5.4.2. Các vấn đề cụ thể 133

KẾT LUẬN 140

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 143

PHỤ LỤC 147

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY