Luận văn Quản trị rủi ro tín dụng tại ngân hàng tmcp đầu tư và phát triển Việt Nam - Chi nhánh bắc Quảng Bình

LỜI CAM ĐOAN ----------------------------------------------------------------------- i

DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU, CHỮ VIẾT TẮT ---------------------------------v

DANH MỤC CÁC BẢNG, BIỂU VÀ SƠ ĐỒ ----------------------------------- vii

MỞ ĐẦU ----------------------------------------------------------------------------------1

CHƯƠNG 1: NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG

TRONG HOẠT ĐỘNG CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI--------4

1.1. Hoạt động tín dụng của ngân hàng thương mại --------------------------4

1.1.1. Khái niệm về tín dụng ngân hàng ----------------------------------------------4

1.1.2. Phân loại tín dụng ngân hàng ---------------------------------------------------5

1.1.3. Quy trình tín dụng ngân hàng ---------------------------------------------------6

1.2. Rủi ro tín dụng trong hoạt động của NHTM -----------------------------8

1.2.1. Khái niệm rủi ro tín dụng-------------------------------------------------------8

1.2.2. Phân loại rủi ro tín dụng --------------------------------------------------------8

1.2.3. Các chỉ tiêu đo lường rủi ro tín dụng ------------------------------------------9

1.2.3.1 Các chỉ tiêu định lượng ---------------------------------------------------------9

1.2.3.2 Các chỉ tiêu định tính---------------------------------------------------------- 12

1.2.4. Nguyên nhân gây ra RRTD --------------------------------------------------- 13

1.2.4.1 Nguyên nhân thuộc về ngân hàng ------------------------------------------- 13

1.2.4.2 Nguyên nhân thuộc về chủ quan người vay-------------------------------- 14

1.2.4.3 Những nguyên nhân bất khả kháng ----------------------------------------- 14

1.2.5. Ảnh hưởng của rủi ro tín dụng------------------------------------------------ 15

1.2.5.1 Ảnh hưởng của rủi ro tín dụng đối với ngân hàng ------------------------ 15

1.2.5.2 Ảnh hưởng của rủi ro tín dụng đối với nền kinh tế ----------------------- 16

1.3. Quản trị rủi ro tín dụng ----------------------------------------------------- 16

1.3.1. Khái niệm về quản trị rủi ro trong hoạt động của NHTM ---------------- 16

1.3.2. Các nguyên tắc quản trị rủi ro tín dụng -------------------------------------- 18

1.3.1.1 Thiết lập môi trường rủi ro tín dụng phù hợp------------------------------ 18

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY