Luận văn Quản trị rủi ro tín dụng tại ngân hàng phát triển Việt Nam – chi nhánh Thừa Thiên Huế

MỤC LỤC

Lời cam đoan . i

Lời cảm ơn . ii

Tóm lược luận văn thạc sỹ khoa học kinh tế .iii

Danh mục các từ viết tắt . iv

Danh mục các bảng . v

Danh mục sơ đồ, biểu đồ. v

Mục lục. vii

PHẦN MỞ ĐẦU. 1

CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG . 4

1.1 TÍN DỤNG .4

1.1.1 Khái niệm . 4

1.1.2 Phân loại tín dụng. 4

1.1.2.1 Căn cứ theo mục đích sử dụng vốn.4

1.1.2.2 Căn cứ theo thời hạn tín dụng .4

1.1.2.3 Căn cứ vào mức độ tín nhiệm đối với khách hàng.4

1.1.2.4 Căn cứ vào đối tượng của tín dụng .5

1.2 RỦI RO TÍN DỤNG .5

1.2.1 Khái niệm về rủi ro tín dụng . 5

1.2.2 Phân loại rủi ro tín dụng. 6

1.2.3 Nguyên nhân gây ra rủi ro tín dụng . 8

1.2.3.1 Nguyên nhân khách quan .8

1.2.3.2 Nguyên nhân chủ quan.10

1.2.4 Hậu quả của rủi ro tín dụng. 12

1.2.4.1 Đối với ngân hàng .12

1.2.4.2 Đối với nền kinh tế.13

1.3 QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG.14

1.31. Khái niệm . 14

1.3.2 Mục tiêu của quản trị rủi ro tín dụng . 14

1.3.3 Một số yêu cầu trong quản trị rủi ro tín dụng . 14

1.3.4 Các biện pháp cơ bản trong quản trị rủi ro tín dụng . 18

1.4 HỆ THỐNG CHỈ TIÊU ĐÁNH GIÁ RỦI RO TÍN DỤNG .23

1.4.1 Phân loại nợ. 23

1.4.2 Tỉ lệ nợ quá hạn. 24

1.4.3 Tỉ trọng nợ xấu / Tổng dư nợ vay . 25

1.4.4 Hệ số rủi ro tín dụng. 26

1.5 CÁC PHƯƠNG PHÁP QUẢN LÝ RỦI RO TÍN DỤNG .27

1.5.1 Lượng hóa rủi ro tín dụng . 27

1.5.2 Mô hình xếp hạng của Moody’s và Standard and Poor’s (S&P) dựa vào đánh

giá hệ số tín nhiệm . 28

1.6 CÁC CÔNG TRÌNH NGHIÊN CỨU VỀ RỦI RO TÍN DỤNGTRONG NƯỚC.30

1.7 KINH NGHIỆM QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG CỦA CÁC NGÂN HÀNG

THÁI LAN.32

CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG

PHÁT TRIỂN VIỆT NAM – CHI NHÁNH THỪA THIÊN HUẾ . 35

2.1 GIỚI THIỆU VỀ NGÂN HÀNG PHÁT TRIỂN VIỆT NAM – CHI NHÁNH

THỪA THIÊN HUẾ .35

2.1.1 Lịch sử hình thành và phát triển. 35

2.1.2 Mô hình tổ chức . 36

2.1.3 Tình hình hoạt động tại Ngân hàng phát triển Huế. 39

2.2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU .42

2.2.1 Phương pháp thu thập số liệu. 42

2.2.2. Xử lý và phân tích số liệu . 42

2.3 CHÍNH SÁCH VÀ QUY TRÌNH CHO VAY CỦA NGÂN HÀNG PHÁTTRIỂN HUẾ.43

2.3.1 Chính sách cho vay đầu tư của Nhà Nước. 43

2.3.1.1 Đối tượng cho vay.43

2.3.1.2 Điều kiện vay vốn .43

2.3.1.3 Điều kiện tín dụng.43

2.3.2 Quy trình cho vay đầu tư. 44

2.3.2.1 Tiếp nhận Hồ sơ vay vốn .44

2.3.2.2 Thẩm định và quyết định cho vay.45

2.3.2.3 Thu nợ (gốc, lãi, phí).47

2.4 THỰC TRẠNG RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG PHÁT TRIỂN HUẾ .48

2.4.1 Phân loại nợ. 48

2.4.2 Tình hình rủi ro tín dụng . 55

2.4.3 Nguyên nhân dẫn đến rủi ro tín dụng. 57

2.5 THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN

HÀNG PHÁT TRIỂN HUẾ.60

2.5.1 Mô hình hoạt động quản trị rủi ro tín dụng. 60

2.5.1.1 Quy trình cấp tín dụng .60

2.5.1.2 Thẩm quyền phán quyết tín dụng .61

2.5.1.3 Bảo đảm tiền vay.61

2.5.1.4 Quản lý nợ vay .61

2.5.1.5 Trích lập quỹ dự phòng rủi ro .62

2.5.1.6 Công tác kiểm tra, kiểm soát.63

2.5.1.7 Xử lý rủi ro.64

2.5.2 Phân tích các yếu tố tác động đến công tác quản trị rủi ro tín dụng . 65

2.5.2.1 Một số khó khăn trong công tác tín dụng trên địa bàn Thừa Thiên Huế .66

2.5.2.2 Phân tích nguyên nhân gây ra rủi ro tín dụng .70

2.5.2.3 Phân tích hoạt động quản trị rủi ro tín dụng tại ngân hàng phát triển Huế.74

2.6 ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC QUẢN TRị RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG PHÁTTRIỂN HUẾ.77

2.6.1 Những mặt tích cực trong công tác quản trị rủi ro tín dụng. 77

2.6.2 Những hạn chế trong công tác quản trị rủi ro tín dụng . 78

2.6.3 Nguyên nhân của những hạn chế trong công tác quản trị rủi ro tín dụng. 79

2.6.3.1 Nguyên nhân xuất phát từ Ngân hàng phát triển Huế.79

2.6.3.2 Nguyên nhân từ các doanh nghiệp và cơ quan quản lý Nhà nước.80

2.6.3.3 Nguyên nhân khách quan khác .81

CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP NÂNG CAO NĂNG LỰC QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN

DỤNG TẠI NGÂN HÀNG PHÁT TRIỂN HUẾ. 83

3.1 ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG PHÁT TRIỂNHUẾ.83

3.1.1 Định hướng chung . 83

3.1.2 Định hướng cụ thể. 83

3.2 MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO NĂNG LỰC QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN

DỤNG TẠI NGÂN HÀNG PHÁT TRIỂN HUẾ.86

3.2.1 Nâng cao chất lượng công tác thẩm định. 86

3.2.2 Nâng cao hoạt động quản lý, theo dõi nợ vay. 87

3.2.3 Xử lý nợ quá hạn và nợ khó đòi. 88

3.2.4 Giám sát chặt chẽ hơn tài sản bảo đảm tiền vay . 91

3.2.5 Tăng cường vai trò công tác kiểm tra, kiểm soát nội bộ. 91

3.2.6 Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ tín dụng . 92

3.2.6.1 Đội ngũ lãnh đạo các cấp .93

3.2.6.2 Nhân viên tác nghiệp.93

3.2.7 Hoàn thiện và nâng cao hiệu quả xử lý hệ thống thông tin tín dụng . 94

KẾT LUẬN, KIẾN NGHỊ . 96

1. KẾT LUẬN.96

2. KIẾN NGHỊ.97

TÀI LIỆU THAM KHẢO

PHỤ LỤC

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY