Luận văn Quản trị rủi ro tín dụng Doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Ngân Hàng Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn khu vực Thành Phố Hồ Chí Minh

MỤC LỤC Trang Trang phụ bìa . 1 Lời cam đoan . 2 Danh mục các chữ viết tắt . 6 Danh mục các bảng biểu dùng trong luận văn . 7 Lời mở đầu . 8 CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ RỦI RO VÀ QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG DNVVN TRONG HOẠT ĐỘNG CỦA NHTM . 10 1.1. Những rủi ro trong hoạt động ngân hàng . 10 1.2. Rủi ro tín dụng . 11 1.2.1. Khái niệm . 11 1.2.2. Nguyên nhân của rủi ro tín dụng . 12 1.2.2.1. Nguyên nhân khách quan . 12 1.2.2.2. Nguyên nhân chủ quan . 13 1.2.3. Tác động của rủi ro tín dụng . 15 1.2.3.1. Đối với ngân hàng . 15 1.2.3.2. Đối với nền kinh tế . 15 1.3. Quản trị rủi ro tín dụng đối với DNVVN . 16 1.3.1 Tổng quan về DNVVN . 16 1.3.1.1. Khái niệm . 16 1.3.1.2. Tình hình phát triển . 16 1.3.1.3. Các điều kiện hỗ trợ phát triển của DNVVN . 18 1.3.1.4. Những khó khăn của DNVVN . 18 1.3.1.5. Khả năng tiếp cận vốn nguồn vốn của DNVVN . 21 1.3.2. Công tác quản trị rủi ro tín dụng đối với DNVVN . 22 41.3.2.1. Khái niệm . 22 1.3.2.2. Quy trình Quản trị rủi ro tín dụng: . 221.3.2.3. Kinh nghiệm quốc tế trong đánh giá hiệu quả quản trị rủi ro tín dụng . 29 Kết luận . 31 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG DNVVN CỦA NHNo&PTNT KHU VỰC TPHCM . 32 2.1. Giới thiệu NHNo&PTNT Việt Nam và trên địa bàn TPHCM. 32 2.1.1. Hệ thống NHNo & PTNT Việt Nam . 32 2.1.2. Hệ thống NHNo & PTNT trên địa bàn TPHCM . 35 2.1.2.1. Tổng quan về tình hình kinh tế TPHCM . 35 2.1.2.2. Hệ thống NHNo tại TPHCM . 37 2.2. Thực trạng hoạt động tín dụng và công tác quản trị rủi ro tín dụng của NHNo khu vực TPHCM . 39 2.2.1. Công tác huy động vốn . 39 2.2.2. Số liệu vốn vay từ các tổ chức kinh tế, tổ chức tàichính . 41 2.2.3. Kết quả kinh doanh . 44 2.2.4. Công tác cho vay DNVVN . 45 2.2.5. Công tác quản trị rủi ro tín dụng DNVVN tại NHNo khu vực TPHCM . 48 2.2.5.1. Chính sách tín dụng . 48 2.2.5.2. Về cơ cấu, mô hình quản trị rủi ro . 49 2.2.5.3. Quy trình quản trị rủi ro . 50 Kết luận . 55 CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG DNVVN CỦA NHNo&PTNT TẠI TPHCM . 56 3.1. Định hướng công tác quản trị rủi ro tín dụng . 56 3.1.1. Định hướng chung. . 56 3.1.2. Định hướng tín dụng: . 57 3.2. Giải pháp quản trị rủi ro tín dụng đối với DNVVN 3.2.1. Hoàn thiện quy trình quản trị rủi ro tín dụng DNVVN. 61 3.2.1.1. Phương pháp nhận diện và phân loại rủi ro thống nhất: . 61 3.2.1.2. Xây dựng phương pháp đánh giá rủi ro theo hướng sử dụng công nghệ hiện đại . 62 3.2.1.3. Kỹ thuật quản trị rủi ro . 63 3.2.1.4. Báo cáo . 66 3.2.2. Chuyển đổi mô hình quản trị rủi ro tín dụng . 66 3.2.3. Nhóm các giải pháp liên quan . 68 3.2.3.1. Hoàn thiện quy trình phân loại nợ . 68 3.2.3.2. Nhân sự . 69 3.2.3.3. Thông tin . 70 3.2.3.4. Công nghệ quản trị rủi ro . 72 3.2.3.5. Tăng cường các mối quan hệ với các hiệp hội, ban ngành . 72 3.3. Kiến nghị khác . 73 3.3.1. Đối với các hiệp hội nghề nghiệp . 73 3.3.2. Về phía DNNVV . 73 3.3.3. Đối với NHNN . 74 3.3.4. Đối với Chính phủ . 75 Kết luận . 76 KẾT LUẬN . 77

MỤC LỤC

Trang

Trang phụ bìa . 1

Lời cam đoan . 2

Danh mục các chữ viết tắt . 6

Danh mục các bảng biểu dùng trong luận văn . 7

Lời mở đầu . 8

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ RỦI RO VÀ QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG

DNVVN TRONG HOẠT ĐỘNG CỦA NHTM . 10

1.1. Những rủi ro trong hoạt động ngân hàng . 10

1.2. Rủi ro tín dụng . 11

1.2.1. Khái niệm . 11

1.2.2. Nguyên nhân của rủi ro tín dụng . 12

1.2.2.1. Nguyên nhân khách quan . 12

1.2.2.2. Nguyên nhân chủ quan . 13

1.2.3. Tác động của rủi ro tín dụng . 15

1.2.3.1. Đối với ngân hàng . 15

1.2.3.2. Đối với nền kinh tế . 15

1.3. Quản trị rủi ro tín dụng đối với DNVVN . 16

1.3.1 Tổng quan về DNVVN . 16

1.3.1.1. Khái niệm . 16

1.3.1.2. Tình hình phát triển . 16

1.3.1.3. Các điều kiện hỗ trợ phát triển của DNVVN . 18

1.3.1.4. Những khó khăn của DNVVN . 18

1.3.1.5. Khả năng tiếp cận vốn nguồn vốn của DNVVN . 21

1.3.2. Công tác quản trị rủi ro tín dụng đối với DNVVN . 22

4

1.3.2.1. Khái niệm . 22

1.3.2.2. Quy trình Quản trị rủi ro tín dụng: . 22

1.3.2.3. Kinh nghiệm quốc tế trong đánh giá hiệu quả quản trị rủi ro tín dụng . 29

Kết luận . 31

CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG

DNVVN CỦA NHNo&PTNT KHU VỰC TPHCM . 32

2.1. Giới thiệu NHNo&PTNT Việt Nam và trên địa bàn TPHCM. 32

2.1.1. Hệ thống NHNo & PTNT Việt Nam . 32

2.1.2. Hệ thống NHNo & PTNT trên địa bàn TPHCM . 35

2.1.2.1. Tổng quan về tình hình kinh tế TPHCM . 35

2.1.2.2. Hệ thống NHNo tại TPHCM . 37

2.2. Thực trạng hoạt động tín dụng và công tác quản trị rủi ro tín dụng của

NHNo khu vực TPHCM . 39

2.2.1. Công tác huy động vốn . 39

2.2.2. Số liệu vốn vay từ các tổ chức kinh tế, tổ chức tàichính . 41

2.2.3. Kết quả kinh doanh . 44

2.2.4. Công tác cho vay DNVVN . 45

2.2.5. Công tác quản trị rủi ro tín dụng DNVVN tại NHNo khu vực TPHCM . 48

2.2.5.1. Chính sách tín dụng . 48

2.2.5.2. Về cơ cấu, mô hình quản trị rủi ro . 49

2.2.5.3. Quy trình quản trị rủi ro . 50

Kết luận . 55

CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN

DỤNG DNVVN CỦA NHNo&PTNT TẠI TPHCM . 56

3.1. Định hướng công tác quản trị rủi ro tín dụng . 56

3.1.1. Định hướng chung. . 56

3.1.2. Định hướng tín dụng: . 57

3.2. Giải pháp quản trị rủi ro tín dụng đối với DNVVN

3.2.1. Hoàn thiện quy trình quản trị rủi ro tín dụng DNVVN. 61

3.2.1.1. Phương pháp nhận diện và phân loại rủi ro thống nhất: . 61

3.2.1.2. Xây dựng phương pháp đánh giá rủi ro theo hướng sử dụng công nghệ hiện đại . 62

3.2.1.3. Kỹ thuật quản trị rủi ro . 63

3.2.1.4. Báo cáo . 66

3.2.2. Chuyển đổi mô hình quản trị rủi ro tín dụng . 66

3.2.3. Nhóm các giải pháp liên quan . 68

3.2.3.1. Hoàn thiện quy trình phân loại nợ . 68

3.2.3.2. Nhân sự . 69

3.2.3.3. Thông tin . 70

3.2.3.4. Công nghệ quản trị rủi ro . 72

3.2.3.5. Tăng cường các mối quan hệ với các hiệp hội, ban ngành . 72

3.3. Kiến nghị khác . 73

3.3.1. Đối với các hiệp hội nghề nghiệp . 73

3.3.2. Về phía DNNVV . 73

3.3.3. Đối với NHNN . 74

3.3.4. Đối với Chính phủ . 75

Kết luận . 76

KẾT LUẬN . 77

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY