Luận văn Quản trị rủi ro lãi suất tại ngân hàng thương mại cổ phần Việt Á - Chi nhánh Cần Thơ

MỤC LỤC     Chưong 1: GIỚI THIỆU . 11.1. ðặt vấn ñềnghiên cứu . 1 1.1.1. Sựcần thiết nghiên cứu của ñềtài . 1 1.1.2. Căn cứkhoa học và thực tiễn21.2. Mục tiêu nghiên cứu . 4 1.2.1 Mục tiêu chung . 4 1.2.2. Mục tiêu cụthể . 4 1.3. Phạm vi nghiên cứu . 5 1.3.1. Không gian . 5 1.3.2. Thời gian . 5 1.3.3. ðối tượng nghiên cứu . 5 1.4 Lược khảo tài liệu có liên quan ñến ñềtài nghiên cứu . 5Chương 2: PHƯƠNG PHÁP LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 72.1. Phương pháp luận . 7 2.1.1. Khái niệm rủi ro lãi suất . 7 2.1.2. Tính chất rủi ro lãi suất. 7 2.1.2.1. Ngân hàng ởvịthếtài trợ . 7 2.1.2.2. Ngân hàng ởvịthếtái ñầu tư. 7 2.1.3. Các trường hợp xảy ra rủi ro lãi suất . 8 2.1.3.1. Rủi ro thay ñổi lãi suất biến ñổi . 8 2.1.3.2. Rủi ro thay ñổi lãi suất cố ñịnh . 9 2.1.4. Mô hình ñịnh giá lại trong ño lường rủi ro lãi suất . 10 2.1.5. Một sốchỉtiêu ñánh giá rủi ro lãi suất . 112.1.5.1. Hệsốrủi ro lãi suất . 11 2.1.5.2. Hệsốchênh lệch lãi thuần . 122.2. Phương pháp nghiên cứu. 12 2.2.1. Phương pháp thu thập sốliệu . 12 2.2.2. Phương pháp phân tích sốliệu . 13 Chương 3: GIỚI THIỆU VỀNGÂN HÀNG TMCP VIỆT Á CHI NHÁNH CẦN THƠ. 153.1. Lịch sửhình thành và phát triển . 15 3.1.1. Ngân hàng TMCP Việt Á . 15 3.1.2. Ngân hàng TMCP Việt Ấchi nhánh Cần Thơ . 16 3.2. Bộmáy quản lí của Ngân Hàng TMCP Việt Á chi nhánh Cần Thơ . 18 3.2.1. Tình hình nhân sự . 18 3.2.2. Chức năng các phòng ban . 19 3.2.3. Phân ñoạn thịtrường mục tiêu . 21 3.2.4. Các sản phẩm dịch vụcủa chi nhánh . 22 3.3. ðánh giá chung vềhoạt ñộng kinh doanh. 22 3.3.1. Thu nhập . 23 3.3.2. Chi phí . 24 3.3.3. Lợi nhuận. 24 3.4. Những thuận lợi và khó khăn của ngân hàng . 26 3.4.1. Thuận lợi . 26 3.4.2. Khó khăn . 27 3.5. ðịnh hướng phát triển của ngân hàng Việt Á Cần Thơnăm 2009 . 28 Chương 4 PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG KIỂM SOÁT LÃI SUẤT TRONG HOẠT ðỘNG KINH DOANH TẠI NGÂN HÀNG TMCP VIỆT Á CHI NHÁNH CẦN THƠ. 29 4.1. Khái quát vềcơcấu tài sản và nguồn vốn của ngân hàng qua ba năm 2006 – 2008 . 294.1.1. Phân tích cơcấu nguồn vốn của ngân hàng . 29 4.1.2. Phân tích cơcấu tài sản của ngân hàng. 334.2. Phân tích tình hình biến ñộng của tài sản và nguồn vốn nhạy cảm với lãi su ất. 35 4.2.1. Phân tích tình hình biến ñộng của tài sản nhạy cảm với lãi suất . 354.2.2. Phân tích tình hình biến ñộng của nguồn vốn nhạy cảm với lãi su ất. 41 4.3. Phân tích sựbiến ñộng của thu nhập từlãi và chi phí tr ảlãi của ngân hàng. 50 4.3.1. Phân tích sựbiến ñộng của chi phí trảlãi tại Ngân hàng . . 50 4.3.2. Phân tích tình hình biến ñộng thu nhập lãi của Ngân hàng . 53 4.4. Phân tích ảnh hưởng của thay ñổi lãi suất ñến tình hình hoạt ñộng kinh doanh của ngân hàng theo mô hình ñịnh giá lại. 544.5. Phân tích tác ñộng của việc thay ñổi lãi suất ñến thu nhập của Ngân hàng . 59 4.5.1. Tình hình thay ñổi lãi suất trong thời gian qua tại Ngân hàng . 594.5.2. Biến ñộng thu nhập lãi thuần của Ngân hàng trong thời gian qua. 63 Chương 5: MỘT SỐGIẢI PHÁP QUẢN LÝ RỦI RO LÃI SUẤT TẠI NGÂN HÀNG TMCP VIỆT Á CHI NHÁNH CẦN THƠ . 66 5.1. Nhận xét những mặt làm ñược và những mặt tồn tại trong công tác quản lý rủi ro lãi suất. 66 5.2. Một sốgiải pháp góp ph ần nâng cao quản trịrủi ro lãi su ất tại ngân hàng . 67 5.3. Một sốbiện pháp chủyếu nhằm hạn chếrủi ro lãi suất tại ngân hàng. 69 Chương 6: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ. 746.1. Kết luận . 746.2. Kiến nghị . 75 6.2.1. ðối v ới ngân hàng TMCP Vi ệt Á chi nhánh Cần Thơ . 75 6.2.2. ðối với ngân hàng Nhà Nước Việt Nam . 76 6.2.3. ðối với Nhà Nước và chính quyền ñịa phương . 77 TÀI LIỆU THAM KHẢO .81

MỤC LỤC

    

Chưong 1: GIỚI THIỆU . 1

1.1. ðặt vấn ñềnghiên cứu . 1

1.1.1. Sựcần thiết nghiên cứu của ñềtài . 1

1.1.2. Căn cứkhoa học và thực tiễn2

1.2. Mục tiêu nghiên cứu . 4

1.2.1 Mục tiêu chung . 4

1.2.2. Mục tiêu cụthể . 4

1.3. Phạm vi nghiên cứu . 5

1.3.1. Không gian . 5

1.3.2. Thời gian . 5

1.3.3. ðối tượng nghiên cứu . 5

1.4 Lược khảo tài liệu có liên quan ñến ñềtài nghiên cứu . 5

Chương 2: PHƯƠNG PHÁP LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 7

2.1. Phương pháp luận . 7

2.1.1. Khái niệm rủi ro lãi suất . 7

2.1.2. Tính chất rủi ro lãi suất. 7

2.1.2.1. Ngân hàng ởvịthếtài trợ . 7

2.1.2.2. Ngân hàng ởvịthếtái ñầu tư. 7

2.1.3. Các trường hợp xảy ra rủi ro lãi suất . 8

2.1.3.1. Rủi ro thay ñổi lãi suất biến ñổi . 8

2.1.3.2. Rủi ro thay ñổi lãi suất cố ñịnh . 9

2.1.4. Mô hình ñịnh giá lại trong ño lường rủi ro lãi suất . 10

2.1.5. Một sốchỉtiêu ñánh giá rủi ro lãi suất . 11

2.1.5.1. Hệsốrủi ro lãi suất . 11

2.1.5.2. Hệsốchênh lệch lãi thuần . 12

2.2. Phương pháp nghiên cứu. 12

2.2.1. Phương pháp thu thập sốliệu . 12

2.2.2. Phương pháp phân tích sốliệu . 13

Chương 3: GIỚI THIỆU VỀNGÂN HÀNG TMCP VIỆT Á CHI

NHÁNH CẦN THƠ. 15

3.1. Lịch sửhình thành và phát triển . 15

3.1.1. Ngân hàng TMCP Việt Á . 15

3.1.2. Ngân hàng TMCP Việt Ấchi nhánh Cần Thơ . 16

3.2. Bộmáy quản lí của Ngân Hàng TMCP Việt Á chi nhánh Cần Thơ . 18

3.2.1. Tình hình nhân sự . 18

3.2.2. Chức năng các phòng ban . 19

3.2.3. Phân ñoạn thịtrường mục tiêu . 21

3.2.4. Các sản phẩm dịch vụcủa chi nhánh . 22

3.3. ðánh giá chung vềhoạt ñộng kinh doanh. 22

3.3.1. Thu nhập . 23

3.3.2. Chi phí . 24

3.3.3. Lợi nhuận. 24

3.4. Những thuận lợi và khó khăn của ngân hàng . 26

3.4.1. Thuận lợi . 26

3.4.2. Khó khăn . 27

3.5. ðịnh hướng phát triển của ngân hàng Việt Á Cần Thơnăm 2009 . 28

Chương 4 PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG KIỂM SOÁT LÃI SUẤT TRONG

HOẠT ðỘNG KINH DOANH TẠI NGÂN HÀNG TMCP VIỆT Á CHI

NHÁNH CẦN THƠ. 29

4.1. Khái quát vềcơcấu tài sản và nguồn vốn của ngân hàng qua ba năm 2006 –

2008 . 29

4.1.1. Phân tích cơcấu nguồn vốn của ngân hàng . 29

4.1.2. Phân tích cơcấu tài sản của ngân hàng. 33

4.2. Phân tích tình hình biến ñộng của tài sản và nguồn vốn nhạy cảm với lãi su ất. 35

4.2.1. Phân tích tình hình biến ñộng của tài sản nhạy cảm với lãi suất . 35

4.2.2. Phân tích tình hình biến ñộng của nguồn vốn nhạy cảm với lãi su ất. 41

4.3. Phân tích sựbiến ñộng của thu nhập từlãi và chi phí tr ảlãi của ngân hàng. 50

4.3.1. Phân tích sựbiến ñộng của chi phí trảlãi tại Ngân hàng . . 50

4.3.2. Phân tích tình hình biến ñộng thu nhập lãi của Ngân hàng . 53

4.4. Phân tích ảnh hưởng của thay ñổi lãi suất ñến tình hình hoạt ñộng kinh

doanh của ngân hàng theo mô hình ñịnh giá lại. 54

4.5. Phân tích tác ñộng của việc thay ñổi lãi suất ñến thu nhập của Ngân hàng . 59

4.5.1. Tình hình thay ñổi lãi suất trong thời gian qua tại Ngân hàng . 59

4.5.2. Biến ñộng thu nhập lãi thuần của Ngân hàng trong thời gian qua. 63

Chương 5: MỘT SỐGIẢI PHÁP QUẢN LÝ RỦI RO LÃI SUẤT TẠI

NGÂN HÀNG TMCP VIỆT Á CHI NHÁNH CẦN THƠ . 66

5.1. Nhận xét những mặt làm ñược và những mặt tồn tại trong công tác quản lý

rủi ro lãi suất. 66

5.2. Một sốgiải pháp góp ph ần nâng cao quản trịrủi ro lãi su ất tại ngân hàng . 67

5.3. Một sốbiện pháp chủyếu nhằm hạn chếrủi ro lãi suất tại ngân hàng. 69

Chương 6: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ. 74

6.1. Kết luận . 74

6.2. Kiến nghị . 75

6.2.1. ðối v ới ngân hàng TMCP Vi ệt Á chi nhánh Cần Thơ . 75

6.2.2. ðối với ngân hàng Nhà Nước Việt Nam . 76

6.2.3. ðối với Nhà Nước và chính quyền ñịa phương . 77

TÀI LIỆU THAM KHẢO .81

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

 • Thư viện tài liệu Phong Phú

  Hỗ trợ download nhiều Website

 • Nạp thẻ & Download nhanh

  Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

 • Nhận nhiều khuyến mãi

  Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY