Luận văn Quản trị Marketing ngân hàng đối với khách hàng doanh nghiệp tại ngân hàng ngoại thương Việt Nam chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh

MỤC LỤCLỜI CẢM ƠN ---------------------------------------------------------------------------- iNHẬN XÉT CỦA CƠ QUAN THỰC TẬP --------------------------------------- iiNHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN --------------------------------- iiiTÓM TẮT ĐỀ TÀI -------------------------------------------------------------------- iiiTÓM TẮT ĐỀ TÀI -------------------------------------------------------------------- ivMỤC LỤC ------------------------------------------------------------------------------- vDANH SÁCH BẢNG BIỂU --------------------------------------------------------- ix-----------PHẦN MỞ ĐẦU ----------------------------------------------------------------------- 1Lý do lựa chọn đề tài ------------------------------------------------------------------------- 1Mục đích nghiên cứu -------------------------------------------------------------------------- 2Phạm vi nghiên cứu --------------------------------------------------------------------------- 2Phương pháp nghiên cứu --------------------------------------------------------------------- 3Kết cấu đề tài ---------------------------------------------------------------------------------- 3CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN ---------------------------------------------------- 51.1. Lý luận cơ bản về quản trị Marketing -------------------------------------------- 51.1.1. Quản trị Marketing và Marketing trong doanh nghiệp----------------------- 51.1.2. Quản trị Marketing dịch vụ------------------------------------------------------ 71.2. Lý thuyết về Họat động Ngân hàng thương mại -------------------------------- 91.2.1. Tổng quát về Ngân hàng thương mại ------------------------------------------ 91.2.2. Các dịch vụ ngân hàng thương mại ------------------------------------------- 111.3. Lý luận về Quản trị Marketing trong Ngân hàng thương mại. ------------ 181.3.1. Giá trị trao đổi và sự thỏa mãn đối với sản phẩm Ngân hàng ------------- 18 1.3.2. Quản trị Marketing theo quy trình cung ứng giá trị ------------------------- 211.3.3. Tầm quan trọng của Marketing Ngân Hàng --------------------------------- 24CHƯƠNG II: NGHIÊN CỨU THỰC TẾ – TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG NGÂN HÀNG NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM – CHI NHÁNH THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ----------------------------------------------------------------272.1. Tổng quan về Vietcombank Thành phố Hồ Chí Minh ---------------------- 272.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển Vietcombank Thành phố Hồ Chí Minh- 272.1.2. Cơ cấu tổ chức và cơ sở vật chất ---------------------------------------------- 302.1.3. Vị trí Vietcombank Thành phố Hồ Chí Minh -------------------------------- 322.2. Môi trường hoạt động của Vietcombank Thành phố Hồ Chí Minh ------ 342.2.1. Môi trường vĩ mô ---------------------------------------------------------------- 342.2.2. Môi trường vi mô ---------------------------------------------------------------- 382.3. Khách hàng doanh nghiệp của Ngân Hàng Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh -------------------------------------------------------- 412.4. Hoạt động tại các phòng ban chức năng gắn liền với khách hàng doanh nghiệp của Vietcombank Thành phố Hồ Chí Minh ---------------------------------- 442.4.1. Hoạt động cung cấp nguồn lực tài chính -------------------------------------- 442.4.2. Hoạt động cung cấp dịch vụ hỗ trợ tài chính --------------------------------- 47CHƯƠNG III: TỔNG HỢP HOẠT ĐỘNG MARKETING ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP TẠI NGÂN HÀNG NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM – CHI NHÁNH THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ------------------------------------------------------------------------------------------------523.1. Hoạt động Quản trị Marketing tại Vietcombank Thành phố Hồ Chí Minh-------------------------------------------------------------------------------------- 523.1.1. Quản trị Marketing trong quá trình nghiên cứu giá trị ---------------------- 523.1.2. Quản trị Marketing trong quá trình xây dựng giá trị ------------------------ 543.1.3. Quản trị Marketing trong quá trình thông báo giá trị ----------------------- 563.2. Phân tích, đánh giá công tác quản trị Marketing tại Vietcombank Thành phố Hồ Chí Minh --------------------------------------------------------------------------- 583.2.1. Quản trị Marketing trong quá trình nghiên cứu giá trị ---------------------- 583.2.2. Quá trình xác định giá trị ------------------------------------------------------- 603.2.3. Quá trình thông báo giá trị ----------------------------------------------------- 61CHƯƠNG IV: GIẢI PHÁP THỰC TIỄN CHO HOẠT ĐỘNG MARKETING TRONG NGÂN HÀNG NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM – CHI NHÁNH THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH. ------------------------------634.1. Kinh nghiệm hoạt động từ các Ngân hàng thương mại --------------------- 634.1.1. Ngân hàng thương mại nươc ngoài -------------------------------------------- 634.1.2. Ngân hàng thương mại trong nước -------------------------------------------- 654.2. Phân tích SWOT trong hoạt động của Vietcombank Thành phố Hồ Chí Minh -------------------------------------------------------------------------------------- 674.2.1. Ưu điểm--------------------------------------------------------------------------- 674.2.2. Khuyết điểm --------------------------------------------------------------------- 68 4.2.3. Cơ hội ----------------------------------------------------------------------------- 694.2.4. Thách thức ------------------------------------------------------------------------ 704.3. Các giải pháp dài hạn nhằm xây dựng hệ thống quản trị Marketing đối với khách hàng doanh nghiệp tại Vietcombank Thành phố Hồ Chí Minh ------ 704.3.1. Về pháp lý------------------------------------------------------------------------ 714.3.2. Về nhận thức --------------------------------------------------------------------- 714.3.3. Về cơ cấu tổ chức --------------------------------------------------------------- 724.3.4. Về định hướng dài hạn trong từng giai đoạn cung ứng giá trị -------------- 734.4. Các giải pháp cụ thể trong ngắn hạn nhằm xây dựng hệ thống quản trị Marketing đối với khách hàng doanh nghiệp tại Vietcombank Thành phố Hồ Chí Minh ------------------------------------------------------------------------------------- 744.4.1. Về nhân sự ----------------------------------------------------------------------- 744.4.2. Chương trình hoạt động Marketing cụ thể ------------------------------------ 754.4.3. Về hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu ------------------------------------------ 774.4.4. Về cơ sở vật chất ---------------------------------------------------------------- 78KẾT LUẬN ----------------------------------------------------------------------------80

MỤC LỤC

LỜI CẢM ƠN ---------------------------------------------------------------------------- i

NHẬN XÉT CỦA CƠ QUAN THỰC TẬP --------------------------------------- ii

NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN --------------------------------- iii

TÓM TẮT ĐỀ TÀI -------------------------------------------------------------------- iii

TÓM TẮT ĐỀ TÀI -------------------------------------------------------------------- iv

MỤC LỤC ------------------------------------------------------------------------------- v

DANH SÁCH BẢNG BIỂU --------------------------------------------------------- ix

-----------PHẦN MỞ ĐẦU ----------------------------------------------------------------------- 1

Lý do lựa chọn đề tài ------------------------------------------------------------------------- 1

Mục đích nghiên cứu -------------------------------------------------------------------------- 2

Phạm vi nghiên cứu --------------------------------------------------------------------------- 2

Phương pháp nghiên cứu --------------------------------------------------------------------- 3

Kết cấu đề tài ---------------------------------------------------------------------------------- 3

CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN ---------------------------------------------------- 5

1.1. Lý luận cơ bản về quản trị Marketing -------------------------------------------- 5

1.1.1. Quản trị Marketing và Marketing trong doanh nghiệp----------------------- 5

1.1.2. Quản trị Marketing dịch vụ------------------------------------------------------ 7

1.2. Lý thuyết về Họat động Ngân hàng thương mại -------------------------------- 9

1.2.1. Tổng quát về Ngân hàng thương mại ------------------------------------------ 9

1.2.2. Các dịch vụ ngân hàng thương mại ------------------------------------------- 11

1.3. Lý luận về Quản trị Marketing trong Ngân hàng thương mại. ------------ 18

1.3.1. Giá trị trao đổi và sự thỏa mãn đối với sản phẩm Ngân hàng ------------- 18

1.3.2. Quản trị Marketing theo quy trình cung ứng giá trị ------------------------- 21

1.3.3. Tầm quan trọng của Marketing Ngân Hàng --------------------------------- 24

CHƯƠNG II: NGHIÊN CỨU THỰC TẾ – TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG

NGÂN HÀNG NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM – CHI NHÁNH THÀNH

PHỐ HỒ CHÍ MINH ----------------------------------------------------------------27

2.1. Tổng quan về Vietcombank Thành phố Hồ Chí Minh ---------------------- 27

2.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển Vietcombank Thành phố Hồ Chí Minh- 27

2.1.2. Cơ cấu tổ chức và cơ sở vật chất ---------------------------------------------- 30

2.1.3. Vị trí Vietcombank Thành phố Hồ Chí Minh -------------------------------- 32

2.2. Môi trường hoạt động của Vietcombank Thành phố Hồ Chí Minh ------ 34

2.2.1. Môi trường vĩ mô ---------------------------------------------------------------- 34

2.2.2. Môi trường vi mô ---------------------------------------------------------------- 38

2.3. Khách hàng doanh nghiệp của Ngân Hàng Ngoại thương Việt Nam – Chi

nhánh Thành phố Hồ Chí Minh -------------------------------------------------------- 41

2.4. Hoạt động tại các phòng ban chức năng gắn liền với khách hàng doanh

nghiệp của Vietcombank Thành phố Hồ Chí Minh ---------------------------------- 44

2.4.1. Hoạt động cung cấp nguồn lực tài chính -------------------------------------- 44

2.4.2. Hoạt động cung cấp dịch vụ hỗ trợ tài chính --------------------------------- 47

CHƯƠNG III: TỔNG HỢP HOẠT ĐỘNG MARKETING ĐỐI VỚI

KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP TẠI NGÂN HÀNG NGOẠI

THƯƠNG VIỆT NAM – CHI NHÁNH THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ------------------------------------------------------------------------------------------------52

3.1. Hoạt động Quản trị Marketing tại Vietcombank Thành phố Hồ Chí Minh

-------------------------------------------------------------------------------------- 52

3.1.1. Quản trị Marketing trong quá trình nghiên cứu giá trị ---------------------- 52

3.1.2. Quản trị Marketing trong quá trình xây dựng giá trị ------------------------ 54

3.1.3. Quản trị Marketing trong quá trình thông báo giá trị ----------------------- 56

3.2. Phân tích, đánh giá công tác quản trị Marketing tại Vietcombank Thành

phố Hồ Chí Minh --------------------------------------------------------------------------- 58

3.2.1. Quản trị Marketing trong quá trình nghiên cứu giá trị ---------------------- 58

3.2.2. Quá trình xác định giá trị ------------------------------------------------------- 60

3.2.3. Quá trình thông báo giá trị ----------------------------------------------------- 61

CHƯƠNG IV: GIẢI PHÁP THỰC TIỄN CHO HOẠT ĐỘNG

MARKETING TRONG NGÂN HÀNG NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM

– CHI NHÁNH THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH. ------------------------------63

4.1. Kinh nghiệm hoạt động từ các Ngân hàng thương mại --------------------- 63

4.1.1. Ngân hàng thương mại nươc ngoài -------------------------------------------- 63

4.1.2. Ngân hàng thương mại trong nước -------------------------------------------- 65

4.2. Phân tích SWOT trong hoạt động của Vietcombank Thành phố Hồ Chí

Minh -------------------------------------------------------------------------------------- 67

4.2.1. Ưu điểm--------------------------------------------------------------------------- 67

4.2.2. Khuyết điểm --------------------------------------------------------------------- 68

4.2.3. Cơ hội ----------------------------------------------------------------------------- 69

4.2.4. Thách thức ------------------------------------------------------------------------ 70

4.3. Các giải pháp dài hạn nhằm xây dựng hệ thống quản trị Marketing đối

với khách hàng doanh nghiệp tại Vietcombank Thành phố Hồ Chí Minh ------ 70

4.3.1. Về pháp lý------------------------------------------------------------------------ 71

4.3.2. Về nhận thức --------------------------------------------------------------------- 71

4.3.3. Về cơ cấu tổ chức --------------------------------------------------------------- 72

4.3.4. Về định hướng dài hạn trong từng giai đoạn cung ứng giá trị -------------- 73

4.4. Các giải pháp cụ thể trong ngắn hạn nhằm xây dựng hệ thống quản trị

Marketing đối với khách hàng doanh nghiệp tại Vietcombank Thành phố Hồ

Chí Minh ------------------------------------------------------------------------------------- 74

4.4.1. Về nhân sự ----------------------------------------------------------------------- 74

4.4.2. Chương trình hoạt động Marketing cụ thể ------------------------------------ 75

4.4.3. Về hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu ------------------------------------------ 77

4.4.4. Về cơ sở vật chất ---------------------------------------------------------------- 78

KẾT LUẬN ----------------------------------------------------------------------------80

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY