Luận văn Quản trị mạng và nghi thức quản trị mạng

MỤC LỤCNội dung Trang Lời nói đầu 5 Chương I: Tổng quan quản trịmạng. 7 1.1. Định nghĩa mạng. 7 1.2. Vai trò của một kỷsưmạng. 7 1.3. Cài đặt một mạng. 8 1.4. Tổng quan vềquản lý mạng. 9 a. Quản lý lỗi. 10 b. Quản lý cấu hình. 10 c. Quản lý an ninh mạng. 11 d. Quản lý hiệu quả. 11 e. Quản lý tài khoản. 12 1.5. Định nghĩa một hệquản lý mạng. 12 a.Lợi ích của một hệquản lý mạng . 12 b.Cấu trúc của một hệquản lý mạng . 13 c.Một sốkiểu cấu trúc của một hệquản lý mạng NMS. 14 Chương II. Nghi thức quản trịmạng. 16 2.1. Lịch sửcác nghi thức quản lý mạng. 16 2.2. Sựphát triển của các nghi thức chuẩn. 18 2.3. MIB. 20 a. ASN.1 Systax. 21 b. Các nhánh của cây MIB. 22 2.4. Nghi thức SNMP. 24 2.5. Nghi thức CMIS/CMIP. 26 2.6. Nghi thức CMOT. 29 Chương III : Nghi thức quản trịmạng. 30 3.1. SNMP version.1 30 a. Kiểu lệnh. 31 b. Cơsởdữliệu quản lý. 31 c. Các phép toán. 32 d. Định dạng thông báo. 32 3.2. SNMP version.2 33 a. Cấu trúc thông tin quản lý. 34 b. Các phép toán của nghi thức. 34 c. Định dạng thông báo trong SNMPV.2. 34 d. Kiến trúc quản lý. 35 Chương IV : Quản lý cấu hình. 38 4.1. Các lợi ích của quản lý cấu hình. 38 4.2. Thực hiện quản lý cấu hình. 39 a. Thu thập dữliệu một cách thủcông. 39 b. Thu thập tự động. 39 c. Sửa đổi dựliệu cấu hình. 40 d. Lưu dữcác thông tin. 40 4.3. Quản lý cấu hình trên một hệquản lý mạng. 41 a. Công cụ đơn giản. 41 b. Công cụphức tạp. 42 c. Công cụcao cấp . 44 d. Sinh báo cáo cấu hình. 45 Kết luận 46 Tài liệu tham khảo 46

MỤC LỤC

Nội dung Trang

Lời nói đầu 5

Chương I: Tổng quan quản trịmạng. 7

1.1. Định nghĩa mạng. 7

1.2. Vai trò của một kỷsưmạng. 7

1.3. Cài đặt một mạng. 8

1.4. Tổng quan vềquản lý mạng. 9

a. Quản lý lỗi. 10

b. Quản lý cấu hình. 10

c. Quản lý an ninh mạng. 11

d. Quản lý hiệu quả. 11

e. Quản lý tài khoản. 12

1.5. Định nghĩa một hệquản lý mạng. 12

a.Lợi ích của một hệquản lý mạng . 12

b.Cấu trúc của một hệquản lý mạng . 13

c.Một sốkiểu cấu trúc của một hệquản lý mạng NMS. 14

Chương II. Nghi thức quản trịmạng. 16

2.1. Lịch sửcác nghi thức quản lý mạng. 16

2.2. Sựphát triển của các nghi thức chuẩn. 18

2.3. MIB. 20

a. ASN.1 Systax. 21

b. Các nhánh của cây MIB. 22

2.4. Nghi thức SNMP. 24

2.5. Nghi thức CMIS/CMIP. 26

2.6. Nghi thức CMOT. 29

Chương III : Nghi thức quản trịmạng. 30

3.1. SNMP version.1 30

a. Kiểu lệnh. 31

b. Cơsởdữliệu quản lý. 31

c. Các phép toán. 32

d. Định dạng thông báo. 32

3.2. SNMP version.2 33

a. Cấu trúc thông tin quản lý. 34

b. Các phép toán của nghi thức. 34

c. Định dạng thông báo trong SNMPV.2. 34

d. Kiến trúc quản lý. 35

Chương IV : Quản lý cấu hình. 38

4.1. Các lợi ích của quản lý cấu hình. 38

4.2. Thực hiện quản lý cấu hình. 39

a. Thu thập dữliệu một cách thủcông. 39

b. Thu thập tự động. 39

c. Sửa đổi dựliệu cấu hình. 40

d. Lưu dữcác thông tin. 40

4.3. Quản lý cấu hình trên một hệquản lý mạng. 41

a. Công cụ đơn giản. 41

b. Công cụphức tạp. 42

c. Công cụcao cấp . 44

d. Sinh báo cáo cấu hình. 45

Kết luận 46

Tài liệu tham khảo 46

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY