Luận văn Quan niệm về bầu cử của John Stuart Mill trong tác phẩm “chính thể đại diện” và ý nghĩa của nó đối với Việt Nam hiện nay

MỤC LỤC

MỞ ĐẦU .1

NỘI DUNG .9

Chương 1: NHỮNG ĐIỀU KIỆN VÀ TIỀN ĐỀ HÌNH THÀNH QUAN NIỆM

CỦA J.S. MILL VỀ BẦU CỬ TRONG TÁC PHẨM CHÍNH THỂ ĐẠI DIỆN.9

1.1. Điều kiện kinh tế - xã hội .9

1.1.1. Điều kiện kinh tế - xã hội nước Anh cuối thế kỷ XVIII, đầu thế kỷ XIX.9

1.1.2. Bối cảnh văn hóa - chính trị nước Anh cuối thế kỷ XVIII, đầu thế kỷ XIX .12

1.2. Tiền đề tư tưởng hình thành quan niệm của J.S. Mill về bầu cử.15

1.2.1. Thuyết công lợi của Jeremy Bentham .15

1.2.2. Tư tưởng dân chủ của Alexis de Tocqueville .17

1.2.3. Luận thuyết về bầu cử của Thomas Hare.20

1.3. Khái quát về J.S. Mill và “Chính thể đại diện” .23

1.3.1. Vài nét về cuộc đời và sự nghiệp của J.S. Mill .23

1.3.2. Về “Chính thể đại diện”.28

Chương 2: NỘI DUNG CƠ BẢN QUAN NIỆM CỦA J.S. MILL VỀ BẦU CỬ

TRONG TÁC PHẨM CHÍNH THỂ ĐẠI DIỆN VÀ Ý NGHĨA CỦA NÓ ĐỐI VỚI

VIỆT NAM HIỆN NAY.33

2.1. Hai nguyên tắc nền tảng cho quan niệm về bầu cử của J.S. Mill.33

2.1.1. Nguyên tắc công lợi.33

2.1.2. Nguyên tắc về quyền tự do .35

2.2. Quan niệm cơ bản về bầu cử của J.S. Mill trong “Chính thể đại diện”.37

2.2.1. Mối quan hệ giữa chính thể đại diện và bầu cử.37

2.2.2. Quan niệm về mở rộng quyền bầu cử.41

2.2.3. Quan niệm về quyền bầu cử cho phụ nữ .57

2.2.4. Quan niệm về quy trình bầu cử .62

2.2.5. Quan niệm về cách thức bỏ phiếu và nhiệm kỳ của Nghị viện.66

2.3. Những giá trị và hạn chế chủ yếu trong quan niệm về bầu cử của J.S.

Mill trong “Chính thể đại diện” .682.3.1. Những giá trị chủ yếu trong quan niệm về bầu cử của J.S.Mill.68

2.3.2. Những hạn chế chủ yếu trong quan niệm về bầu cử của J.S.Mill.73

2.4. Ý nghĩa quan niệm về bầu cử của J.S. Mill trong “Chính thể đại diện”

đối với Việt Nam hiện nay.76

2.4.1. Ý nghĩa lý luận.76

2.4.2. Ý nghĩa thực tiễn.80

KẾT LUẬN .87

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO.90

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY