Luận văn Quan niệm của một số nhà tư tưởng Việt Nam đầu thế kỷ XX về phật giáo

MỞ ĐẦU.4

1.Tính cấp thiết của đề tài . 4

2.Tình hình nghiên cứu. 6

3.Đối tƯợng và phạm vi nghiên cứu. 11

4.Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu. 11

5.Cơ sở lý luận và phƯơng pháp nghiên cứu . 12

6. Ý nghĩa lý luận và thực tiễn . 12

7.Kết cấu của luận văn. 12

NỘI DUNG . 14

CHƯƠNG 1: NHỮNG ĐIỀU KIỆN VÀ TIỀN ĐỀ CHO SỰ HÌNH THÀNH

QUAN NIỆM VỀ PHẬT GIÁO ĐẦU THẾ KỶ XX (QUA MỘT SỐ NHÀ

TƯ TƯỞNG TIÊU BIỂU) . 14

1.1. Hoàn cảnh, lịch sử - xã hội cho sự hình thành quan niệm về Phật giáo đầu thế kỷ XX .14

1.1.1. Điều kiện lịch sử - xã hội thế giới và khu vực cuối thế kỷ XIX đầu thế

kỷ XX .14

1.1.2. Điều kiện lịch sử - xã hội Việt Nam cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX. .19

1.2. Tiền đề hình thành quan niệm về Phật giáo ở các nhà tư tưởng Việt Nam đầu thế kỷ XX

1.2.1. Tư tưởng khoan dung và nhập thế của Phật giáo Việt Nam truyền thống

1.2.2. Tư tưởng khai sáng và Mác xít về Tôn giáo

1.2.3. Vài nét khái quát về phong trào chấn hưng Phật giáo ở Việt Nam đầu

thế kỷ XX .

CHƯƠNG 2: NỘI DUNG QUAN NIỆM VỀ PHẬT GIÁO CỦA MỘT SỐ

NHÀ TƯ TƯỞNG VIỆT NAM ĐẦU THẾ KỶ XX

2.1. Quan niệm của Phan Bội Châu về Phật giáo

2.1.1. Vài nét khái quát về cuộc đời và sự nghiệp của Phan Bội Châu

2.1.2 Một số nội dung trong quan niệm của Phan Bội Châu về Phật giáo

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY