Luận văn Quản lý ứng dụng công nghệ thông tin ở trường trung học phổ thông vùng Đông nam bộ, Việt Nam

MỤC LỤC

LỜI CAM ĐOAN .1

CHỮ VIẾT TẮT TRONG LUẬN ÁN.2

MỤC LỤC.3

DANH MỤC BẢNG – SƠ ĐỒ TRONG LUẬN ÁN.8

MỞ ĐẦU .10

CHƯƠNG 1 CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN LÝ ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ

THÔNG TIN Ở TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG.18

1.1. TỔNG QUAN LỊCH SỬ NGHIÊN CỨU VẤN ĐỀ .18

1.1.1. Tình hình nghiên cứu ở nước ngoài .18

1.1.2. Tình hình nghiên cứu ở trong nước.26

1.2. MỘT SỐ KHÁI NIỆM CƠ BẢN.35

1.2.1. Công nghệ thông tin.35

1.2.2. Ứng dụng CNTT ở trường THPT .36

1.2.3. Quản lý, quản lý nhà trường.40

1.2.4. Quản lý ứng dụng CNTT ở trường THPT .42

1.3. NỘI DUNG ỨNG DỤNG CNTT Ở TRƯỜNG THPT .44

1.3.1. Khái quát vai trò của hoạt động ứng dụng CNTT ở trường THPT.44

1.3.2. Ứng dụng CNTT trong tìm kiếm, lưu trữ và khai thác tài liệu DH và QL .47

1.3.3. Ứng dụng CNTT trong giảng dạy của giáo viên.47

1.3.4. Ứng dụng CNTT trong học tập của học sinh.48

1.3.5. Ứng dụng CNTT trong đổi mới phương pháp dạy học.49

1.3.6. Ứng dụng CNTT trong quản lý trường THPT .50

1.4. CÁC CHỨC NĂNG QL ỨNG DỤNG CNTT Ở TRƯỜNG THPT .53

1.4.1. Lập kế hoạch hoạt động ứng dụng CNTT ở trường THPT.54

1.4.2. Tổ chức thực hiện kế hoạch ứng dụng CNTT ở trường THPT.54

1.4.3. Chỉ đạo thực hiện kế hoạch ứng dụng CNTT ở trường THPT .54

1.4.4. Kiểm tra, đánh giá thực hiện kế hoạch ứng dụng CNTT ở trường THPT.554

1.5. NỘI DUNG, PHƯƠNG PHÁP, PHƯƠNG TIỆN QUẢN LÝ ỨNG DỤNG

CNTT Ở TRƯỜNG THPT.55

1.5.1. Nội dung quản lý ứng dụng CNTT ở trường THPT .55

1.5.2. Phương pháp quản lý ứng dụng CNTT ở trường THPT.64

1.5.3. Phương tiện quản lý ứng dụng CNTT ở trường THPT.65

1.5.4. Phân cấp trong quản lý ứng dụng CNTT ở trường THPT .66

1.6. CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN QUẢN LÝ ỨNG DỤNG CNTT ỞTRƯỜNG THPT .67

1.6.1. Những yếu tố chủ quan .67

1.6.2. Những yếu tố khách quan .69

KẾT LUẬN CHƯƠNG 1.70

CHƯƠNG 2 THỰC TRẠNG QUẢN LÝ ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG

TIN Ở TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG VÙNG ĐÔNG NAM BỘ,VIỆT NAM .72

2.1. KHÁI QUÁT VỀ TỔ CHỨC NGHIÊN CỨU THỰC TRẠNG .72

2.1.1. Khái quát về giáo dục THPT vùng Đông Nam Bộ .72

2.1.2. Khái quát về tổ chức khảo sát thực trạng.75

2.2. TÌNH HÌNH THIẾT BỊ DẠY HỌC VỀ CNTT Ở CÁC SỞ GD&ĐT VÀ

CÁC TRƯỜNG THPT VÙNG ĐÔNG NAM BỘ .79

2.2.1. Thiết bị CNTT ở các sở GD&ĐT .79

2.2.2. Thiết bị CNTT tại các trường THPT.80

2.3. THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG ỨNG DỤNG CNTT Ở TRƯỜNG THPT

VÙNG ĐÔNG NAM BỘ.83

2.3.1. Nhận thức về ứng dụng CNTT ở trường THPT.83

2.3.2. Trình độ, năng lực về CNTT của CBQL, GV, HS ở trường THPT.84

2.3.3. Thực trạng ứng dụng CNTT trong giảng dạy của giáo viên.88

2.3.4. Thực trạng ứng dụng CNTT trong học tập của học sinh .92

2.3.5. Thực trạng ứng dụng CNTT trong quản lý ở trường THPT .94

2.3.6. Thực trạng ứng dụng CNTT trong QL các trường THPT của sở GD&ĐT .975

2.4. THỰC TRẠNG QUẢN LÝ ỨNG DỤNG CNTT Ở TRƯỜNG THPT

VÙNG ĐÔNG NAM BỘ.99

2.4.1. Quản lý công tác bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng về CNTT cho đội ngũ cán bộ

quản lý và giáo viên .99

2.4.2. Thực trạng quản lý việc đầu tư trang bị, sử dụng và bảo quản thiết bị dạy học

về CNTT ở trường THPT.101

2.4.3. Thực trạng quản lý ứng dụng CNTT trong giảng dạy của giáo viên.103

2.4.4. Thực trạng quản lý ứng dụng CNTT trong học tập của học sinh .106

2.4.5. Thực trạng quản lý ứng dụng CNTT trong quản lý trường THPT .109

2.4.6. Thực trạng QL ứng dụng CNTT ở các trường THPT của Sở GD&ĐT.112

2.5. ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ THỰC TRẠNG QUẢN LÝ ỨNG DỤNG CNTT

Ở TRƯỜNG THPT VÙNG ĐÔNG NAM BỘ.114

2.5.1. Những ưu điểm.114

2.5.2. Những hạn chế .115

KẾT LUẬN CHƯƠNG 2.120

CHƯƠNG 3 BIỆN PHÁP QUẢN LÝ ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG

TIN Ở TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG VÙNG ĐÔNG NAM BỘ,

VIỆT NAM .121

3.1. CƠ SỞ ĐỂ XÂY DỰNG BIỆN PHÁP .121

3.1.1. Chủ trương và định hướng phát triển ứng dụng CNTT ở trường THPT vùng

Đông Nam Bộ .121

3.1.2. Cơ sở lý luận và thực tiễn .126

3.2. MỘT SỐ NGUYÊN TẮC XÂY DỰNG BIỆN PHÁP.128

3.2.1. Nguyên tắc đảm bảo tính khoa học, tính hệ thống.128

3.2.2. Nguyên tắc đảm bảo tính kế thừa và bổ sung .129

3.2.3. Nguyên tắc đảm bảo tính thực tiễn .129

3.2.4. Nguyên tắc đảm bảo tính đồng bộ .130

3.3. BIỆN PHÁP QUẢN LÝ ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN Ở

TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG VÙNG ĐÔNG NAM BỘ .1306

3.3.1. Biện pháp 1: Nâng cao nhận thức về ứng dụng CNTT cho đội ngũ cán bộ

quản lý và giáo viên .130

3.3.2. Biện pháp 2: Bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng về ứng dụng CNTT cho đội ngũ

cán bộ quản lý và giáo viên.133

3.3.3. Biện pháp 3: Tăng cường hiệu lực của các chế định về việc ứng dụng CNTT

trong dạy học và quản lý .138

3.3.4. Biện pháp 4: Tổ chức, chỉ đạo hoạt động thực hành ứng dụng CNTT cho đội

ngũ giáo viên, nâng cao hiệu quả ứng dụng CNTT trong giảng dạy.141

3.3.5. Biện pháp 5: Xây dựng và sử dụng có hiệu quả các phần mềm ứng dụng

CNTT trong dạy học và quản lý ở trường THPT.148

3.3.6. Biện pháp 6: Tổ chức các hoạt động rèn luyện kỹ năng sử dụng CNTT trong

học tập của học sinh, nâng cao chất lượng và hiệu quả ứng dụng CNTT trong họctập.151

3.3.7. Biện pháp 7: Phát triển các điều kiện và nguồn lực đảm bảo cho hoạt động

ứng dụng CNTT ở trường THPT .154

3.3.8. Biện pháp 8: Xây dựng môi trường và cơ chế phối hợp hoạt động của các lực

lượng giáo dục trong quản lý ứng dụng CNTT ở trường THPT.157

3.4. MỐI QUAN HỆ GIỮA CÁC BIỆN PHÁP.160

3.5. KHẢO NGHIỆM VỀ TÍNH CẤN THIẾT VÀ KHẢ THI CỦA CÁC BIỆN

PHÁP.161

3.6. THỰC NGHIỆM.164

3.6.1. Mục đích, nội dung thực nghiệm .164

3.6.2. Chọn mẫu thực nghiệm và đối chứng .164

3.6.3. Tổ chức thực nghiệm.166

3.6.4. Phân tích, đánh giá kết quả thực nghiệm .171

KẾT LUẬN CHƯƠNG 3.181

KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ .182

1. KẾT LUẬN .182

2. KIẾN NGHỊ.1847

2.1. Đối với Chính phủ.184

2.2. Đối với Bộ GD&ĐT và các Bộ Ngành ở trung ương .184

2.3. Đối với UBND các tỉnh/thành phố các địa phương vùng Đông Nam Bộ.185

2.4. Đối với Sở GD&ĐT các địa phương vùng Đông Nam Bộ.185

2.5. Đối với Hiệu trưởng các trường THPT.186

CÔNG TRÌNH KHOA HỌC ĐÃ CÔNG BỐ LIÊN QUAN ĐẾN LUẬN ÁN187

TÀI LIỆU THAM KHẢO .188

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY