Luận văn Quản lý nhà nước đối với hoạt động tôn giáo ở tỉnh Phú Thọ hiện nay

MỤC LỤC

MỞ ĐẦU . 3

CHưƠNG 1. MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CHUNG VỀ QUẢN LÝ

NHÀ NưỚC ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG TÔN GIÁO VÀ TÌNH HÌNH TÔN

GIÁO Ở TỈNH PHÚ THỌ HIỆN NAY . 11

1.1 Nhận thức chung về quản lý nhà nước đối với hoạt động tôn giáo .. 11

1.1.1 Khái niệm quản lý nhà nước đối với hoạt động tôn giáo . 11

1.1.2 Khách thể và chủ thể của quản lý nhà nước đối với hoạt động tôngiáo . 15

1.1.3 Mục tiêu, nguyên tắc quản lý nhà nước đối với hoạt động tôn giáo. 20

1.2 Tình hình tôn giáo ở tỉnh Phú Thọ hiện nay. 24

1.2.1 Khái quát về điều kiện tự nhiên – kinh tế - xã hội – văn hóa . 24

1.2.2 Tình hình, đặc điểm tôn giáo tỉnh Phú Thọ . 27

CHưƠNG 2. QUẢN LÝ NHÀ NưỚC ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG TÔN

GIÁO Ở TỈNH PHÚ THỌ - THỰC TRẠNG VÀ VẤN ĐỀ ĐẶT RA . 34

2.1 Thành tựu quản lý nhà nước đối với hoạt động tôn giáo của Ban

Tôn giáo tỉnh Phú Thọ . 34

2.1.1 Quá trình hình thành Ban Tôn giáo tỉnh Phú Thọ. 34

2.1.2 Những thành tựu. 39

2.2. Một số vấn đề đặt ra trong công tác quản lý nhà nước đối với hoạt

động tôn giáo. 542

2.2.1 Vấn đề đặt ra từ khách thể quản lý . 54

2.2.2 Vấn đề đặt ra từ chủ thể quản lý. 59

CHưƠNG 3. QUẢN LÝ NHÀ NưỚC ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG TÔN

GIÁO Ở TỈNH PHÚ THỌ: BÀI HỌC VÀ GIẢI PHÁP. 65

3.1 Bài học kinh nghiệm rút ra từ quản lý nhà nước đối với hoạt động tôngiáo . 65

3.2 Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả của quản lý nhà nước đối với

hoạt động tôn giáo. 70

3.2.1 Nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ làm công tác quản lý tôn giáo. 70

3.2.2 Hoàn thiện bộ máy tổ chức làm công tác quản lý nhà nước đối với

hoạt động tôn giáo . 72

3.2.3 Nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của đồng bào có tôn giáo . 75

3.2.4 Đổi mới phương pháp quản lý tôn giáo. 77

KẾT LUẬN . 85

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY