Luận văn Quản lý hoạt động dạy học của các Trường tiểu học tại huyện Tiên Lãng, thành phố Hải Phòng đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục

MỤC LỤC

Lời cảm ơn . i

Danh mục chữ viết tắt .ii

Mục lục.iv

Danh mục bảng.ix

Danh mục biểu đồ . x

MỞ ĐẦ U . 1

CHưƠNG 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC VÀ

QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC Ở NHÀ TRưỜNG TIỂU HỌC. 6

1.1 Vài nét về lịch sử nghiên cứu vấn đề . 6

1.1.1. Nghiên cứu về quản lý hoạt động dạy học Tiểu học .7

1.1.2. Nghiên cứu quản lý hoạt động dạy học của Hiệu trưởng. . 7

1.2. Một số khái niệm về quản lý. 8

1.2.1. Quản lý . 8

1.2.2. Quản lý giáo dục . 10

1.2.3. Quản lý nhà trường . 11

1.3. Giáo dục Tiểu học và dạy học Tiểu học. 12

1.3.1. Giáo dục Tiểu học trong hệ thống Giáo dục quốc dân (GDQD) . 12

1.3.2. Dạy học Tiểu học . 13

1.4. Vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ của Phòng giáo dục. 16

1.4.1. Vị trí, vai trò của Phòng giáo dục . 16

1.4.2. Chức năng quản lý nói chung của Phòng giáo dục. 16

1.4.3. Quản lý hoạt động dạy học ở trường Tiểu học . 18

1.5. Đổi mới giáo dục và yêu cầu đặt ra với dạy học Tiểu học. 19

1.5.1. Bối cảnh đổi mới GD và Mô hình trường học mới tại Việt Nam

(VNEN) . 20

1.5.2. Xu thể đổi mới giáo dục Tiểu học và những hoạt động đổi mới: . 21

1.6. Quản lý hoạt động dạy học các trường Tiểu học đáp ứng yêu cầu đổi mới

giáo dục. . 24v

1.7. Các yếu tố ảnh hưởng đến công tác quản lý của phòng Giáo dục đối với

hoạt động dạy học Tiểu học trong bối cảnh đổi mới giáo dục hiện nay. 29

1.7.1 Đặc điểm của yêu cầu đổi mới Giáo dục . 29

1.7.2. Đưa tư tưởng VNEN vào đổi mới hoạt động dạy học ở từng nhà trường 30

1.7.3. Các yếu tố thuộc về người quản lý . 30

1.7.4. Các yếu tố thuộc về người giáo viên Tiểu học, học sinh Tiểu hoc̣ . . 31

1.7.5. Các yếu tố thuộc về vấn đề phối hợp quản lý. 32

TIỂU KẾT CHưƠNG 1. 33

CHưƠNG 2. THỰC TRẠNG QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC

TIỂU HỌC CỦA PHÒNG GIÁO DỤC HUYỆN TIÊN LÃNG – TP HẢI

PHÒNG . 34

2.1 Khái quát chung về sự phát triển KT-XH và tình hình phát triển giáo dục

của huyện Tiên Lãng -TP Hải Phòng. 34

2.1.1 Khái quát về sự phát triển KT-XH huyện Tiên Lãng - TP Hải Phòng . 34

2.1.2. Tình hình phát triển giáo dục huyện Tiên Lãng – TP Hải Phòng. 34

2.2. Nội dung, phương pháp và địa bàn nghiên cứu . 35

2.2.1. Nội dung nghiên cứu. 35

2.2.2 Phương pháp nghiên cứu thực trạng . 35

2.2.3 Địa bàn nghiên cứu . 36

2.3. Kết quả khảo sát thực trạng về giáo dục Tiểu hoc̣ huyện Tiên Lãng - TP

Hải Phòng. 36

2.3.1. Thực trạng về số lượng, chất lượng HS . 36

2.3.2. Chất lượng đội ngũ giáo viên Tiểu hoc̣ . 38

2.3.3. Thực trạng về đội ngũ CBQL trường Tiểu hoc̣ . 42

2.3.4. Thực trạng đội ngũ CBQL chuyên môn PGD huyện Tiên Lãng. 43

2.3.5 Thực trạng về CSVC, thiết bị phục vụ công tác dạy học ở các trường

Tiểu hoc̣ huyện Tiên Lãng - TP Hải Phòng. 44

2.3.6 Đánh giá chung về giáo dục TH huyện Tiên Lãng - TP Hải Phòng. 47vi

2.4.Thực trạng hoaṭ đôṇ g daỵ hoc̣ ở các trườ ng Tiểu hoc̣ huyện Tiên Lãng -

thành phố Hải Phòng. 48

2.4.1. Kết quả khảo sát về nhâṇ thƣ́ c vai trò củ a hoaṭ đôṇ g daỵ hoc̣ trong việc

thực hiện mục tiêu của trường Tiểu hoc̣ . 48

2.4.2. Kết quả khảo sát thưc̣ trnag̣ hoaṭ đôṇ g dạy họccủa giáo viên Tiểu ho.c̣ . 49

2.4.3. Thưc̣ traṇ g hoạt động đổi mới phương pháp dạy học của giáo viên T iểu

học. . 54

2.4.4.Thực trạng cơ sở vật chất phục vụ hoạt động dạy và học. 59

2.5.Thực trạng quản lý hoạt động dạy học các trường TH huyện Tiên Lãng. 61

2.5.1. Về tổ chức, triển khai hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học, thực

hiện CT- SGK theo quy định của Bộ GD&ĐT . 61

2.5.2. Về chỉ đạo các trường TH triển khai thực hiện nhiệm vụ, đáp ứng yêu

cầu đổi mới quá trình dạy học. 62

2.5.3. Về quản lý hoạt động bồi dưỡng chuyên môn cho giáo viên các trường

Tiểu hoc̣ của phòng GD . 65

2.5.4. Về tổ chức thanh tra, kiểm tra thường xuyên hoặc định kỳ các hoạt

động dạy học , đánh giá kết quả dạy học , đánh giá xếp loại GV các trường

Tiểu hoc̣ . 67

2.5.5. Về quản lý CSVC và TBDH ở các trường Tiểu học. 68

2.6. Đánh giá kết quả đạt được , những hạn chế và nguyên nhân chủ yếú của

hạn chế trong quản lý hoạt động dạy học của PGD huyện Tiên Lãng – TP Hải

Phòng. 69

2.6.1. Những kết quả đã đạt được . 69

2.6.2 Những hạn chế . 70

2.6.3. Những nguyên nhân chủ yếu của các hạn chế . 71

TIỂU KẾT CHưƠNG 2. 72

CHưƠNG 3. CÁC BIỆN PHÁP QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC

CÁC TRưỜNG TIỂU HỌC HUYỆN TIÊN LÃNG – THÀNH PHỐ HẢI

PHÒNG . 73vii

3.1 Nguyên tắc đề xuất các biện pháp. 73

3.1.1 Nguyên tắc đảm bảo tính khả thi . 73

3.1.2 Nguyên tắc đảm bảo tính hệ thống. 73

3.1.3 Nguyên tắc đảm bảo tính kế thừa. 73

3.2. Các biện pháp quản lý hoạt động dạy học của Phòng Giáo dục đối với các

trường Tiểu hoc̣ huyện Tiên Lãng - TP Hải Phòng đáp ứng yêu cầu đổi mới

giáo dục trong giai đoạn hiện nay. . 73

3.2.1 Xây dựng đội ngũ đồng thời đảm bảo chất lượng đội ngũ trong các

trường Tiểu học theo yêu cầu đổi mới giáo dục hiện nay. 74

3.2.2 Chỉ đạo triển khai mô hình trường học mới tại Việt Nam (VNEN) và đổi

mới phương thức dạy học trong các nhà trường Tiểu học trên địa bàn huyện

Tiên Lãng. . 78

3.2.3 Triển khai thực hiện đánh giá học sinh theo yêu cầu đổi mới đánh giá

kết qủa học tập của học sinh Tiểu học. . 82

3.2.4 Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra đánh giá mức độ thực hiện các

nội dung đổi mới hoạt động dạy học trong các trường Tiểu học theo tinh thần

đổi mới giáo dục. 86

3.2.5. Tăng cường cơ sở vật chất hỗ trợ dạy học ở các trường Tiểu học đáp

ứng yêu cầu đổi mới giáo dục. . 88

3.3 Mối quan hệ giữa các biện pháp . 91

3.4 Khảo nghiệm tính cần thiết và khả thi của 5 biện pháp. 92

3.4.1 Mục đích:. 92

3.4.2 Đối tượng khảo nghiệm: . 92

3.4.3 Các biện pháp khảo nghiệm . 92

3.5 Tiến hành khảo nghiệm và kết quả khảo nghiệm . 93

3.5.1 Kết quả khảo nghiệm về tính cần thiết. 93

3.5.2 Kết quả khảo nghiệm về tính khả thi . 94

TIỂU KẾT CHưƠNG 3. 96

KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ. 97viii

1. Kết luận . 97

2. Một số khuyến nghị. 98

TÀI LIỆU THAM KHẢO . 100

PHỤ LỤC. 104

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY