Luận văn Quản lý hoạt động bồi dưỡng hiệu trưởng trường mầm non ở trường bồi dưỡng nhà giáo và cán bộ quản lý tỉnh Phú Thọ

MỤC LỤC

Lời cảm ơn . i

Danh mục các ký hiệu chữ viết tắt. ii

Danh mục các bảng, sơ đồ . vi

MỞ ĐẦU . 1

CHƢƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG BỒI

DƢỠNG HIỆU TRƢỞNG MẦM NON Ở TRƢỜNG BỒI DƢỠNG

NHÀ GIÁO VÀ CÁN BỘ QUẢN LÝ GIÁO DỤC .7

1.1. Tổng quan nghiên cứu vấn đề. 7

1.2. Năng lực và năng lực quản lý của Hiệu trƣởng trƣờng mầm non . 11

1.2.1. Năng lực . 11

1.2.2. Năng lực quản lý của Hiệu trưởng . 13

1.2.3. Năng lực quản lý của Hiệu trưởng trường mầm non . 15

1.2.4. Quản lý . 19

1.2.5. Quản lý giáo dục . 24

1.2.6. Quản lý nhà trường. 26

1.2.7. Bồi dưỡng. 28

1.2.8 Quản lý hoạt động bồi dưỡng . 29

1.3. Hoạt động bồi dƣỡng Hiệu trƣởng trƣờng mầm non. 29

1.3.1. Loại hình trường Bồi dưỡng Nhà giáo và Cán bộ quản lý giáo dục. . 29

1.3.2. Chương trình bồi dưỡng . 30

1.3.3. Hình thức bồi dưỡng . 30

1.4. Quản lý hoạt động bồi dƣỡng hiệu trƣởng trƣờng mầm non

Trƣờng Bồi dƣỡng Nhà giáo và Cán bộ quản lý giáo dục tỉnh Phú Thọ. 31

1.4.1. Chức năng quản lý của Hiệu trưởng trường Trường Bồi dưỡng

Nhà giáo và Cán bộ quản lý giáo dục tỉnh Phú Thọ. 31

1.4.2. Nội dung của quản lý hoạt động bồi dưỡng Hiệu trưởng mầm non . 31

1.5. Bồi dƣỡng Hiệu trƣởng trƣờng mầm non trong bối cảnh đổi mớigiáo dục . 38

1.5.1. Bối cảnh đổi mới . 38

1.5.2 Những vấn đề cần đổi mới đối với hoạt động bồi dưỡng Hiệu

trưởng trường mầm non. 41iv

1.6. Những yếu tố ảnh hƣởng đến quản lý hoạt động bồi dƣỡng Hiệu

trƣởng trƣờng mầm non. 42

1.6.1. Yếu tố khách quan . 42

1.6.2. Yếu tố chủ quan . 44

Tiểu kết chƣơng 1. 46

CHƢƠNG 2: THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG BỒI DƢỠNG HIỆU

TRƢỞNG VÀ QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG BỒI DƢỠNG HIỆU TRƢỞNG

CÁC TRƢỜNG MẦM NON Ở TRƢỜNG BỒI DƢỠNG NHÀ GIÁO VÀ

CÁN BỘ QUẢN LÝ GIÁO DỤC TỈNH PHÚ THỌ

2.1. Vài nét về trƣờng Bồi dƣỡng Nhà giáo và Cán bộ quản lý giáo

dục tỉnh Phú Thọ.

2.1.1. Đặc điểm .

2.1.2. Tổ chức bộ máy .

2.1.3. Quy mô bồi dưỡng.

2.2. Khái quát về tình hình giáo dục mầm non tỉnh Phú ThọError! Bookmark not d

2.2.1. Quy mô giáo dục mầm non .

2.2.2. Chất lượng giáo dục mầm non.

2.2.3. Đội ngũ Hiệu trưởng trường mầm non Phú ThọError! Bookmark not defined

2.3. Giới thiệu khảo sát .

2.4. Thƣc̣ traṇ g quản lý hoạt động bồi dƣỡng Hiệu trƣởng trƣờng

mầm non trƣờng Bồi dƣỡng Nhà giáo và Cán bộ quản lý giáo dục

Tỉnh Phú Thọ.

2.4.1. Thưc̣ traṇ g về công tá c xây dưṇ g kế hoac̣ h bồi dưỡngError! Bookmark not def

2.4.2. Thực trạng tổ chức và chỉ đaọ hoạt động bồi dưỡng hiệu

trưởng các trường mầm non của Trường Bồi dưỡng Nhà giáo và Cán

bộ quản lý giáo dục Tỉnh Phú Thọ.

2.4.3. Thực trạng công tác kiểm tra giám sát hoạt động bồi dưỡng của

Trường Bồi dưỡng Nhà giáo và Cán bộ quản lý giáo dục Tỉnh Phú ThọError! Bookmark

2.5. Đánh giá chung thực trạng.

2.5.1. Điểm mạnh .

2.5.2. Điểm yếu.

Tiểu kết Chƣơng 2. v

CHƢƠNG 3: BIỆN PHÁP QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG BỒI DƢỠNG

HIỆU TRƢỞNG MẦM NON Ở TRƢỜNG BỒI DƢỠNG NHÀ GIÁO

VÀ CÁN BỘ QUẢN LÝ GIÁO DỤC TỈNH PHÚ THỌ TRONG BỐI

CẢNH ĐỔI MỚI GIÁO DỤC .

3.1. Những nguyên tắc đề xuất biện pháp.

3.1.1. Nguyên tắc đảm bảo tính pháp chế.

3.1.2. Nguyên tắc đảm bảo tính thực tiễn .

3.1.3. Nguyên tắc đảm bảo tính khoa học.

3.1.4. Nguyên tắc đảm bảo tính khả thi .

3.2. Một số biện pháp quản lý hoạt động bồi dƣỡng đội ngũ Hiệu

trƣởng trƣờng mầm non tỉnh Phú Thọ trong bối cảnh đổi mới giáo dụcError! Bookmar

3.2.1. Xây dựng kế hoạch bồi dưỡng Hiệu trưởng mầm nonError! Bookmark not def

3.2.2. Chỉ đạo cập nhật chương trình bồi dưỡng Hiệu trưởng mầm

non đáp ứng với yêu cầu của đổi mới giáo dục

3.2.3. Nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên của Trường bồi dưỡng

Nhà Giáo và Cán bộ quản lý giáo dục đáp ứng việc giảng dạy

chương trình mới.

3.2.4. Đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra đánh giá nhằm hình

thành năng lực thực tiễn cho người học .

3.2.5. Đẩy mạnh liên kết trong hoạt động bồi dưỡng để nâng cao chất

lượng bồi dưỡng.

3.2.6. Tăng cường cơ sở vật chất phục vụ dạy học

3.3. Mối quan hệ giữa các biện pháp.

3.3.1. Mục đích của khảo nghiệm .

3.3.2. Nội dung khảo nghiệm .

3.3.3. Kết quả .

Tiểu kết Chƣơng 3.

KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ .

DANH MỤC CÁC TÀI LIỆU THAM KHẢO . 47

PHỤ LỤC

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY