Luận văn Quản lý hoạt động bồi dưỡng đội ngũ hiệu trưởng trường tiểu học huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định đáp ứng chuẩn hiệu trưởng

MỤC LỤC

Lời cảm ơn.iii

Danh muc̣ chữ viết tắt.ii

Mục lục . iii

Danh muc̣ bảng.vii

Danh mục Biểu đồ . . viii

MỞ ĐẦU 7

CHưƠNG 1 : CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ BỒI DưỠNG VÀ QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG

BỒI DưỠNG ĐỘI NGŨ HIỆU TRưỞNG TRưỜNG TIỂU HỌC ĐÁP ỨNG

CHUẨN HIỆU TRưỞNG 12

1.1. Tổng quan vấn đề nghiên cứu .12

1.1.1. Các công trình nghiên cứu ngoài nước.12

1.1.2. Các công trình nghiên cứu trong nước .14

1.2. Các khái niệm cơ bản của đề tài .17

1.2.1. Quản lý .17

1.2.2. Giáo dục.18

1.2.3. Quản lí giáo dục.20

1.2.4. Cán bộ quản lí.21

1.2.5. Cán bộ quản lí giáo dục .21

1.2.6. Bồi dưỡng và Hoạt động bồi dưỡng .22

1.2.7. Hiệu trưởng, hiệu trưởng trường Tiểu học .22

1.2.8. Hoạt động bồi dưỡng và quản lý hoạt động bồi dưỡng hiệu trưởng trường tiểu

học .23

1.3. Vị trí, mục tiêu và nhiệm vụ của giáo dục Tiểu học trong hệ thống giáo dục quốc

dân với tình hình phát triển hiện nay 23

1.3.1. Giáo dục tiểu học trong hệ thống giáo dục quốc dân 23

1.3.2. Mục tiêu của giáo dục tiểu học: Xây dựng mô hình giáo dục Tiểu học 24

1.3.3. Nhiệm vụ, quyền hạn của trường tiểu học - Điều 3 (Điều lệ trường Tiểu học)24

1.3.4. Nhiệm vụ và quyền hạn của Hiệu trưởng trường Tiểu học (Mục 5, Điều 20 –

Điều lệ trường Tiểu học) 25

1.3.5. Vai trò và mô hình nhân cách của người hiệu trưởng trường tiểu học trong giai

đoạn đổi mới giáo dục .26

1.4. Nội dung và yêu cầu bồi dưỡng, quản lí bồi dưỡng đội ngũ Hiệu trưởng trường

Tiểu học 28

1.4.1. Chuẩn hiệu trưởng trường Tiểu học 28

1.4.2. Nội dung bồi dưỡng và quản lí bồi dưỡng đội ngũ Hiệu trưởng trường Tiểu học.

Tiểu kết chương 1 .iii

CHưƠNG 2 : THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG BỒI DưỠNG VÀ QUẢN LÝ

HOẠT ĐỘNG BỒI DưỠNG ĐỘI NGŨ HIỆU TRưỞNG TRưỜNG TIỂU HỌC

HUYỆN VỤ BẢN, TỈNH NAM ĐỊNH .

2.1. Đặc điểm tình hình của huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định

2.1.1. Điều kiện tự nhiên .

2.1.2. Điều kiện kinh tế - xã hội .

2.1.3. Đặc điểm giáo dục – đào tạo .

2.2. Thực trạng giáo dục Tiểu học huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định

2.3. Thực trạng đội ngũ hiệu trưởng trường Tiểu học huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định.

2.3.1. Số lượng .

2.3.2. Về giới tính .

2.3.3. Về độ tuổi .

2.3.4. Về thâm niên giảng dạy và quản lý nhà trường

2.3.5. Trình độ chính trị, quản lý giáo dục và chuyên môn đào tạo

2.3.6. Về trình độ được đào tạo và bồi dưỡng về quản lý:

2.3.7. Về trình độ chuyên môn: .

2.3.8. Về trình độ ngoại ngữ, tin học .

2.4. Đánh giá chung về đội ngũ Hiệu trưởng trường Tiểu học huyện Vụ Bản

2.4.1. Những thuận lợi .

2.4.2. Những khó khăn .

2.4.3. Nguyên nhân .

2.5. Thực trạng bồi dưỡng đội ngũ hiệu trưởng trường Tiểu học huyện Vụ Bản, tỉnh

Nam Định đáp ứng chuẩn hiệu trưởng .

2.5.1. Tiêu chuẩn, tiêu chí đánh giá theo chuẩn hiệu trưởng

2.5.2 Cách đánh giá .

2.5.3. Kết quả khảo sát .

2.5.4. Kết quả khảo sát thực hiện các nội dung bồi dưỡng đội ngũ hiệu trưởng trường tiểuhọc .

2.5.5. Thực trạng quản lí hoạt động bồi dưỡng đội ngũ hiệu trưởng trường tiểu học

huyện Vụ Bản đáp ứng chuẩn hiệu trưởng.67

2.6. Đánh giá chung về quản lí hoạt động bồi dưỡng đội ngũ hiệu trưởng trường tiểu

học huyện Vụ Bản đáp ứng theo chuẩn hiệu trưởng

2.6.1. Ưu điểm .4

2.6.2. Hạn chế .5

2.6.3. Nguyên nhân .6

Tiểu kết chương 2 .8iv

CHưƠNG 3 : BIỆN PHÁP QUẢN LÍ HOẠT ĐỘNG BỒI DưỠNG ĐỘI NGŨ

HIỆU TRưỞNG TRưỜNG TIỂU HỌC HUYỆN VỤ BẢN 80

3.1 Nguyên tắc đề xuất biện pháp 80

3.1.1. Nguyên tắc đảm bảo tính khoa học .0

3.1.2. Nguyên tắc đảm bảo tính thực tiễn .81

3.1.3. Nguyên tắc biện pháp phải đảm bảo tính đồng bộ 81

3.1.4. Nguyên tắc biện pháp phải đảm bảo tính kế thừa

3.1.5. Nguyên tắc biện pháp phải đảm bảo tính hiệu quả

3.1.6. Nguyên tắc biện pháp phải đảm bảo tính cần thiết

3.1.7. Nguyên tắc biện pháp phải đảm bảo tính khả thi

3.2. Các biện pháp bồi dưỡng đội ngũ hiệu trưởng trường tiểu học đáp ứng theo chuẩnhiệu trưởng .2

3.2.1. Nâng cao nhận thức và tổ chức khảo sát đánh giá nhu cầu bồi dưỡng của đội ngũ

Hiệu trưởng các trường tiểu học.. .2

3.2.2. Đổi mới lập kế hoạch bồi dưỡng hướng đến mục đích nâng cao năng lực cho đội

ngũ Hiệu trưởng các trường tiểu học.. .5

3.2.3. Nâng cao năng lực cho bộ máy tổ chức bồi dưỡng và hiệu quả tổ chức hoạt động

bồi dưỡng.. .7

3.2.4. Chỉ đạo đổi mới nội dung, phương pháp, hình thức tổ chức bồi dưỡng và tăng

cường các điều kiện phục vụ hoạt động bồi dưỡng.

3.2.5. Kiểm tra đánh giá kết quả bồi dưỡng năng lực cho đội ngũ Hiệu trưởng trườngtiểu học .. .8

3.2.6. Tạo động lực cho Hiệu trưởng tham gia bồi dưỡng và thực hiện các điều chỉnh

cần thiết sau bồi dưỡng.. .100

3.3. Khảo nghiệm nhận thức về tính cần thiết và tính khả thi của các biện pháp đề xuất. .3

KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ .8

1. Kết luận .8

2. Khuyến nghị .11

TÀI LIỆU THAM KHẢO 314

PHỤ LỤC .

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY