Luận văn Quản lý đội ngũ giáo viên trường trung học cơ sở Sông Lô, huyện Sông Lô, tỉnh Vĩnh Phúc đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục

MỤC LỤC

Lời cảm ơn . i

Danh mục các ký hiệu, các chữ viết tắt.ii

Danh mục các bảng .vii

MỞ ĐẦU . 1

CHưƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN LÝ ĐỘI NGŨ GIÁO

VIÊN TRưỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ ĐÁP ỨNG YÊU CẦU ĐỔI

MỚI GIÁO DỤC. 8

1.1. Tổng quan nghiên cứu vấn đề . 8

1.1.1. Nghiên cứu quản lý đội ngũ giáo viên ở nước ngoài . 8

1.1.2. Nghiên cứu quản lý đội ngũ giáo viên ở Việt Nam. 9

1.2. Các khái niệm cơ bản . 12

1.2.1. Quản lí, quản lý giáo dục, quản lý nhà trường . 12

1.2.2. Nguồn nhân lực và quản lý nguồn nhân lực. 17

1.2.3. Đội ngũ và quản lý đội ngũ. 20

1.3. Trường trung học cơ sở và đội ngũ giáo viên trường trung học

cơ sở . 25

1.3.1. Trường trung học cơ sở trong hệ thống giáo dục quốc dân. 25

1.3.2. Đội ngũ giáo viên trường trung học cơ sở. 26

1.4. Đổi mới giáo dục và yêu cầu đặt ra đối với quản lý đội ngũ giáo

viên trung học cơ sở . 29

1.4.1. Những nguyên tắc đổi mới giáo dục . 29

1.4.2. Nội dung đổi mới giáo dục. 30

1.4.3. Thực hiện đánh giá xếp loại giáo viên trung học cơ sở theo

yêu cầu đổi mới giáo dục . 32

1.4.4. Các yêu cầu đặt ra đối với quản lý đội ngũ giáo viên. 33

1.5. Quản lý đội ngũ giáo viên trung học cơ sở đáp ứng yêu cầu đổi

mới giáo dục. 33

1.5.1. Phân cấp quản lý. 33

1.5.2. Nội dung quản lý đội ngũ giáo viên trung học cơ sở đáp ứng

các yêu cầu đổi mới giáo dục. 36iv

1.6. Các yếu tố ảnh hưởng đến quản lý đội ngũ giáo viên trung học

cơ sở . 41

1.6.1. Các yếu tố khách quan. 41

1.6.2. Các yếu tố chủ quan. 43

Kết luận chương 1. 44

CHưƠNG 2: THỰC TRẠNG QUẢN LÝ ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN

TRưỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ SÔNG LÔ, HUYỆN SÔNG LÔ,

TỈNH VĨNH PHÚC . .

2.1. Khái quát về tình hình huyện Sông Lô và trường trung học cơ sở

Sông Lô, huyện Sông Lô, tỉnh Vĩnh Phúc. .

2.1.1. Đặc điểm tình hình kinh tế, chính trị, xã hội huyện Sông Lô,tỉnh Vĩnh Phúc. .

2.1.2. Đặc điểm tình hình giáo dục huyện Sông Lô, tỉnh Vĩnh Phúc

2.1.3. Đặc điểm tình hình trường trung học cơ sở Sông Lô, huyện

Sông Lô, tỉnh Vĩnh Phúc. .

2.2. Giới thiệu về khảo sát . .

2.2.1. Mục đích khảo sát . .

2.2.2. Đối tượng khảo sát. .

2.2.3. Nội dung khảo sát . .

2.2.4. Phương pháp khảo sát . .

2.2.5. Thang đánh giá kết quả khảo sát . .

2.3. Thực trạng đội ngũ giáo viên trường trung học cơ sở Sông Lô,

huyện Sông Lô, tỉnh Vĩnh Phúc . .

2.3.1. Thực trạng về đội ngũ giáo viên . .

2.3.2. Thực trạng mức độ đáp ứng của đội ngũ giáo viên trường trung

học cơ sở Sông Lô đối với yêu cầu đổi mới giáo dục

2.4. Thực trạng quản lý đội ngũ giáo viên trường trung học cơ sở

Sông Lô, huyện Sông Lô, tỉnh Vĩnh Phúc. .

2.4.1. Thực trạng phân cấp quản lý. .

2.4.2. Thực trạng quản lý đội ngũ giáo viên.

2.5. Thực trạng các yếu tố ảnh hưởng đến quản lý đội ngũ giáo viên

trường trung học cơ sở Sông Lô, huyện Sông Lô, tỉnh Vĩnh Phúc

2.6. Đánh giá chung công tác quản lý đội ngũ giáo viên trường trung

học cơ sở Sông Lô, huyện Sông Lô, tỉnh Vĩnh Phúc.

2.6.1. Điểm mạnh . .

2.6.2. Điểm yếu. .

2.6.3. Thuận lợi . .

2.6.4. Khó khăn . .

Kết luận chương 2. .

CHưƠNG3: BIỆN PHÁP QUẢN LÝ ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN TRưỜNG

TRUNG HỌC CƠ SỞ SÔNG LÔ, HUYỆN SÔNG LÔ ĐÁP ỨNG YÊU

CẦU ĐỔI MỚI GIÁO DỤC.

3.1. Nguyên tắc xây dựng các biện pháp . .

3.1.1. Nguyên tắc bảo đảm tính hệ thống .

3.1.2. Nguyên tắc đảm bảo tính kế thừa. .

3.1.3. Nguyên tắc đảm bảo tính thực tiễn .

3.1.4. Nguyên tắc đảm bảo tính hiệu quả .

3.2. Các biện pháp quản lý đội ngũ giáo viên trường trung học cơ

sở Sông Lô, tỉnh Vĩnh phúc đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục

3.2.1. Nâng cao nhận thức về các nội dung cơ bản của đổi mới

giáo dục và đào tạo trong giai đoạn hiện nay.

3.2.2. Tuyển chọn và bố trí sử dụng giáo viên đảm bảo đủ về số

lượng, hợp lý về cơ cấu, đảm bảo chất lượng đáp ứng được các yêu

cầu đổi mới giáo dục hiện nay. .

3.2.3. Đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ đội ngũ giáo viên đáp

ứng các yêu cầu đổi mới giáo dục . .

3.2.4. Kiểm tra, đánh giá đội ngũ giáo viên theo các tiêu chí của

việc đổi mới giáo dục hiện nay . .

3.2.5. Xây dựng môi trường công tác thuận lợi cho đội ngũ giáo viên

3.3. Mối quan hệ giữa các biện pháp. .

3.4. Khảo sát mức độ cần thiết và tính khả thi của các biện pháp

quản lý đội ngũ giáo viên trường trung học cơ sở Sông Lô, huyện

Sông Lô, tỉnh Vĩnh Phúc đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục

3.4.1. Mục đích khảo sát. .vi

3.4.2. Đối tượng khảo sát . .

3.4.3. Nội dung khảo sát. .

3.4.4. Kết quả khảo sát. .

Kết luận chương 3. .

KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ . .

TÀI LIỆU THAM KHẢO . 45

PHỤ LỤC

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY