Luận văn Quản lý dạy học môn tiếng việt tại các trường tiểu học vùng dân tộc thiểu số xê đăng tỉnh Kon Tum

MỤC LỤC

LỜI CẢM ƠN . 3

MỤC LỤC . 4

BẢNG KÝ HIỆU VIẾT TẮT . 7

DANH MỤC BẢNG SỐ LIỆU VÀ BIỂU ĐỒ . 8

MỞ ĐẦU. 9

1. Lý do chọn đề tài . 9

2. Mục đích nghiên cứu của đề tài . 10

3. Đối tượng và khách thể nghiên cứu. 11

4. Nhiệm vụ nghiên cứu . 11

5. Giả thuyết khoa học . 11

6. Các phương pháp nghiên cứu . 12

7. Giới hạn phạm vi nghiên cứu . 14

8. Lịch sử nghiên cứu vấn đề. 14

Chương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU . 16

1.1. Một số vấn đề lý luận về quản lý. 16

1.1.1. Khái niệm về quản lý . 16

1.1.2. Ba yếu tố của quản lý . 17

1.1.3. Ý nghĩa của hoạt động quản lý. 19

1.1.4. Các phương pháp quản lý (PPQL) . 20

1.2. Cơ sở lý luận của quản lý dạy học môn Tiếng Việt. 22

1.2.1. Quản lý dạy học của nhà trường . 22

1.2.2. Quản lý dạy học môn Tiếng Việt các trường tiểu học vùng dân tộc thiểu số.25

Chương 2: THỰC TRẠNG QUẢN LÝ DẠY HỌC MÔN TIẾNG VIỆT TẠI

CÁC TRƯỜNG TIỂU HỌC VÙNG DÂN TỘC THIỂU SỐ XÊ ĐĂNG TỈNHKON TUM. 34

2.1. Đặc điểm, tình hình kinh tế - xã hội tỉnh Kon Tum. 34

2.1.1. Vị trí địa lý, điều kiện tự nhiên [53]. 34

2.1.2. Lịch sử hình thành, phát triển tỉnh Kon Tùm [05] . 345

2.1.3. Tình hình kinh tế - xã hội tỉnh Kon Tum . 35

2.2. Tình hình giáo dục và đào tạo tỉnh Kon Tum . 38

2.2.1. Sự chỉ đạo, lãnh đạo của Đảng và Nhà nước về giáo dục DTTS. 38

2.2.2. Thực trạng GD&ĐT Kon Tum giai đoạn 2001-2005 [48]. 39

2.3.Thực trạng dạy học môn Tiếng Việt ở trường tiểu học vùng Xê Đăng. 43

2.3.1. Đặc điểm giáo dục tiểu học vùng dân tộc thiểu số Xê Đăng . 43

2.3.2. Thực trạng dạy học môn Tiếng Việt ở các trường tiểu học vùng Xê Đăng. 45

2.4. Thực trạng quản lý dạy học môn Tiếng Việt tại các trường tiểu học vùng

dân tộc thiểu số Xê Đăng tỉnh Kon Tum. 51

2.4.1. Kết quả nghiên cứu bằng phương pháp trò chuyện . 51

2.4.2. Kết quả nghiên cứu bằng phương pháp điều tra phiếu hỏi . 53

2.4.3. Nhận xét, đánh giá chung công tác quản lý dạy học môn Tiếng Việt tại các

trường tiểu học vùng dân tộc thiểu số Xê Đăng tỉnh Kon Tum. 66

2.4.4. Thực trạng công tác quản lý dạy học tiếng Việt cho học sinh tiểu học dân tộc

thiểu số một số tỉnh trong khu vực. 69

Chương 3: CÁC BIỆN PHÁP TĂNG CƯỜNG QUẢN LÝ DẠY HỌC MÔN

TIẾNG VIỆT TẠI CÁC TRƯỜNG TIỂU HỌC VÙNG DÂN TỘC THIỂU SỐ

XÊ ĐĂNG TỈNH KON TUM. 71

3.1. Những căn cứ để đề xuất biện pháp . 71

34.1. Căn cứ phương hướng phát triển GD&ĐT tỉnh Kon Tùm 2006-2010 [61] . 71

3.1.2. Căn cứ vào mục tiêu đối với bậc học tiểu học . 72

3.1.3. Căn cứ vào thực trạng quản lý dạy học môn Tiếng Việt các trường tiểu học

vùng dân tộc thiểu số Xê Đăng . 73

3.1.4. Căn cứ kết quả trưng cầu ý kiến chuyên gia về các biện pháp tăng cường

quản lý dạy học tiếng Việt tại các trường tiểu học vùng DTTS Xê Đăng. 73

3.2. Các biện pháp tăng cường quản lý dạy học môn Tiếng Việt tại các trường

tiểu học vùng dân tộc thiểu số Xê Đăng tỉnh Kon Tum. 74

3.2.1. Biện pháp thứ nhất: Tăng cường năng lực quản lý cho đội ngũ hiệu trưởng..74

3.2.2. Biện pháp thứ hai: Nâng cao năng lực giảng dạy tiếng Việt cho giảo viên. 77

3.2.3. Biện pháp thứ ba: Quản lý việc thực hiện chế độ, chính sách đểphát triền đội

ngũ giáo viên. . 816

3.2.4. Biện pháp thứ tứ: Phát huy tác dụng của cơ sở vật chất, trang thiết bị trong

dạy học môn Tiếng Việt. . 82

3.2.5. Biện pháp thứ năm: Tăng cường quản lý việc học tiếng Việt của học sinh

tiếu học Xê Đăng. 84

3.3. Quan hệ giữa các biện pháp tăng cường quản lý dạy học. 86

KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ. 89

1. KẾT LUẬN . 89

2. KIẾN NGHỊ . 90

2.1. Đối với Bộ Giáo dục và Đào tạo . 90

2.2. Đối với Sở Giáo dục và Đào tạo Kon Tum. 90

2.3. Đối với các phòng Giáo dục. 91

2.4. Đối với hiệu trưởng các trường tiểu học . 91

TÀI LIỆU THAM KHẢO . 93

PHỤ LỤC . 98

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY