Luận văn Quản lý rủi ro từ góc độ kiểm toán nội bộ tại ngân hàng thương mại cổ phần Phương Nam

MỤC LỤC Danh mục chữ viết tắtDanh mục các bảngDanh mục các biểu đồLời mở đầuCHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ QUẢN LÝ RỦI RO VÀ KIỂM TOÁN NỘI BỘ TRONG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA NHTM 11.1. Khái niệm và phân loại rủi ro trong hoạt động kinh doanh của NHTM 11.1.1. Khái niệm rủi ro 1 1.1.2. Phân loại rủi ro 11.2. Kiểm toán nội bộ 41.2.1 Khái niệm kiểm toán nội bộ 41.2.2. Mục tiêu, nguyên tắc và phạm vi kiểm toán nội bộ 71.2.3. Nội dung hoạt động của Kiểm toán nội bộ 81.2.4. Phương pháp thực hiện kiểm toán nội bộ 91.3. Vai trò của kiểm toán nội bộ đối với việc quản lý rủi ro trong NHTM 101.3.1. Quản lý rủi ro 101.3.2. Tầm quan trọng của quản lý rủi ro trong hoạt động ngân hàng 121.3.3. Chuẩn mực quản lý rủi ro đang được áp dụng 121.3.4. Vai trò của kiểm toán nội bộ đối với việc quản lý rủi ro 151.4. Kinh nghiệm quản lý rủi ro tại ngân hàng Ngoại hối Hàn Quốc 161.4.1. Chính sách quản lý rủi ro 161.4.2. Cơ cấu tổ chức quản lý rủi ro và quy trình quản lý rủi ro 171.4.3. Bài học kinh nghiệm áp dụng cho các NHTM Việt Nam 19Tóm lược chương 1 20 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG QUẢN LÝ RỦI RO TỪ GÓC ĐỘ KIỂM TOÁN NỘI BỘ TẠI NGÂN HÀNG TMCP PHƯƠNG NAM 212.1 . Khái quát về Ngân hàng TMCP Phương Nam 212.1.1. Sơ lược quá trình hình thành và phát triển 212.1.2. Một số thành tựu đến cuối năm 2007 222.1.3. Sứ mệnh – Tầm nhìn – Chiến lược hoạt động 232.2. Thực trạng về rủi ro tín dụng tại Ngân hàng TMCP Phương Nam 262.2.1. Thực trạng tín dụng tại Ngân hàng TMCP Phương Nam từ năm 2005 đến tháng 6/2008 262.2.2. Nguyên nhân phát sinh rủi ro tín dụng tại Ngân hàng Phương Nam .292.2.3. Những biện pháp Ngân hàng Phương Nam đã thực hiện để quản lý rủi ro tín dụng thông qua hệ thống kiểm tra, kiểm soát nội bộ 36 2.3. Thực trạng về rủi ro thanh khoản tại Ngân hàng Phương Nam 372.3.1. Điểm qua một vài thời điểm khó khăn về thanh khoản tại Ngân hàng Phương Nam và nguyên nhân phát sinh. 372.3.2. Thực trạng khả năng thanh khoản tại Ngân hàng Phương Nam 402.3.3. Một số nguyên nhân chính gây nên tình trạng khó khăn thanh khoản tại Ngân hàng Phương Nam trong thời gian qua 412.3.4. Khả năng xảy ra rủi ro thanh khoản trong thời gian tới. 432.4. Thực trạng về rủi ro lãi suất tại Ngân hàng TMCP Phương Nam 442.4.1. Diễn biến lãi suất từ năm 2005 đến tháng 06/2008 442.4.2. Ảnh hưởng của việc biến động lãi suất và nguyên nhân phát sinh rủi ro 482.4.3. Những biện pháp Ngân hàng Phương Nam đã thực hiện để quản lý rủi ro lãi suất thông qua hệ thống kiểm tra, kiểm soát nội bộ . 512.5. Thực trạng rủi ro từ những tỷ lệ an toàn đảm bảo trong hoạt động của Ngân hàng Phương Nam 2.5.1. Điểm qua một số tỷ lệ đảm bảo an toàn trong hoạt động của Ngân hàng Phương Nam 512.5.2. Những điểm phù hợp, chưa phù hợp với chuẩn mực của Việt Nam và thông lệ quốc tế. 522.6. Những rủi ro khác 542.7. Đánh giá chung về vấn đề nhận diện rủi ro từ công tác kiểm toán nội bộ tại ngân hàng TMCP Phương Nam 542.7.1. Ưu điểm của kiểm toán nội bộ trong việc nhận diện và quản lý rủi ro tại ngân hàng Phương Nam 562.7.2. Nhược điểm của công tác kiểm toán nội bộ tại Ngân hàng TMCP Phương Nam 57Tóm lược chương 2 62  CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP QUẢN LÝ RỦI RO TỪ GÓC ĐỘ KIỂM TOÁN NỘI BỘ TẠI NGÂN HÀNG TMCP PHƯƠNG NAM 633.1. Giải pháp đối với Ngân hàng TMCP Phương Nam 633.1.1. Giải pháp hoàn thiện công tác kiểm toán nội bộ tại Ngân hàng Phương Nam 633.1.2. Các giải pháp hỗ trợ khác 723.2. Giải pháp đối với Ngân hàng Nhà nước 823.2.1. Giải pháp về công tác kiểm toán nội bộ tại NHTM 823.2.2. Các giải pháp hỗ trợ công tác kiểm toán nội bộ tại các NHTM 843.3. Giải pháp đối với các cơ quan khác 86Tóm lược chương 3 87Kết luận

MỤC LỤC

 Danh mục chữ viết tắt

Danh mục các bảng

Danh mục các biểu đồ

Lời mở đầu

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ QUẢN LÝ RỦI RO VÀ KIỂM TOÁN NỘI BỘ TRONG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA NHTM 1

1.1. Khái niệm và phân loại rủi ro trong hoạt động kinh doanh của NHTM 1

1.1.1. Khái niệm rủi ro 1

1.1.2. Phân loại rủi ro 1

1.2. Kiểm toán nội bộ 4

1.2.1 Khái niệm kiểm toán nội bộ 4

1.2.2. Mục tiêu, nguyên tắc và phạm vi kiểm toán nội bộ 7

1.2.3. Nội dung hoạt động của Kiểm toán nội bộ 8

1.2.4. Phương pháp thực hiện kiểm toán nội bộ 9

1.3. Vai trò của kiểm toán nội bộ đối với việc quản lý rủi ro trong NHTM 10

1.3.1. Quản lý rủi ro 10

1.3.2. Tầm quan trọng của quản lý rủi ro trong hoạt động ngân hàng 12

1.3.3. Chuẩn mực quản lý rủi ro đang được áp dụng 12

1.3.4. Vai trò của kiểm toán nội bộ đối với việc quản lý rủi ro 15

1.4. Kinh nghiệm quản lý rủi ro tại ngân hàng Ngoại hối Hàn Quốc 16

1.4.1. Chính sách quản lý rủi ro 16

1.4.2. Cơ cấu tổ chức quản lý rủi ro và quy trình quản lý rủi ro 17

1.4.3. Bài học kinh nghiệm áp dụng cho các NHTM Việt Nam 19

Tóm lược chương 1 20

CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG QUẢN LÝ RỦI RO TỪ GÓC ĐỘ KIỂM TOÁN NỘI BỘ TẠI NGÂN HÀNG TMCP PHƯƠNG NAM 21

2.1 . Khái quát về Ngân hàng TMCP Phương Nam 21

2.1.1. Sơ lược quá trình hình thành và phát triển 21

2.1.2. Một số thành tựu đến cuối năm 2007 22

2.1.3. Sứ mệnh – Tầm nhìn – Chiến lược hoạt động 23

2.2. Thực trạng về rủi ro tín dụng tại Ngân hàng TMCP Phương Nam 26

2.2.1. Thực trạng tín dụng tại Ngân hàng TMCP Phương Nam từ năm 2005 đến tháng 6/2008 26

2.2.2. Nguyên nhân phát sinh rủi ro tín dụng tại Ngân hàng Phương Nam .29

2.2.3. Những biện pháp Ngân hàng Phương Nam đã thực hiện để quản lý rủi ro tín dụng thông qua hệ thống kiểm tra, kiểm soát nội bộ 36

2.3. Thực trạng về rủi ro thanh khoản tại Ngân hàng Phương Nam 37

2.3.1. Điểm qua một vài thời điểm khó khăn về thanh khoản tại Ngân hàng Phương Nam và nguyên nhân phát sinh. 37

2.3.2. Thực trạng khả năng thanh khoản tại Ngân hàng Phương Nam 40

2.3.3. Một số nguyên nhân chính gây nên tình trạng khó khăn thanh khoản tại Ngân hàng Phương Nam trong thời gian qua 41

2.3.4. Khả năng xảy ra rủi ro thanh khoản trong thời gian tới. 43

2.4. Thực trạng về rủi ro lãi suất tại Ngân hàng TMCP Phương Nam 44

2.4.1. Diễn biến lãi suất từ năm 2005 đến tháng 06/2008 44

2.4.2. Ảnh hưởng của việc biến động lãi suất và nguyên nhân phát sinh rủi ro 48

2.4.3. Những biện pháp Ngân hàng Phương Nam đã thực hiện để quản lý rủi ro lãi suất thông qua hệ thống kiểm tra, kiểm soát nội bộ . 51

2.5. Thực trạng rủi ro từ những tỷ lệ an toàn đảm bảo trong hoạt động của Ngân hàng Phương Nam

2.5.1. Điểm qua một số tỷ lệ đảm bảo an toàn trong hoạt động của Ngân hàng Phương Nam 51

2.5.2. Những điểm phù hợp, chưa phù hợp với chuẩn mực của Việt Nam và thông lệ quốc tế. 52

2.6. Những rủi ro khác 54

2.7. Đánh giá chung về vấn đề nhận diện rủi ro từ công tác kiểm toán nội bộ tại ngân hàng TMCP Phương Nam 54

2.7.1. Ưu điểm của kiểm toán nội bộ trong việc nhận diện và quản lý rủi ro tại ngân hàng Phương Nam 56

2.7.2. Nhược điểm của công tác kiểm toán nội bộ tại Ngân hàng TMCP Phương Nam 57

Tóm lược chương 2 62

CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP QUẢN LÝ RỦI RO TỪ GÓC ĐỘ KIỂM TOÁN NỘI BỘ TẠI NGÂN HÀNG TMCP PHƯƠNG NAM 63

3.1. Giải pháp đối với Ngân hàng TMCP Phương Nam 63

3.1.1. Giải pháp hoàn thiện công tác kiểm toán nội bộ tại Ngân hàng Phương Nam 63

3.1.2. Các giải pháp hỗ trợ khác 72

3.2. Giải pháp đối với Ngân hàng Nhà nước 82

3.2.1. Giải pháp về công tác kiểm toán nội bộ tại NHTM 82

3.2.2. Các giải pháp hỗ trợ công tác kiểm toán nội bộ tại các NHTM 84

3.3. Giải pháp đối với các cơ quan khác 86

Tóm lược chương 3 87

Kết luận

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY