Luận văn Quản lý rủi ro trong hoạt động kinh doanh ngoại hối tại ngân hàng Ngoại thương Việt nam

MỤC LỤC

Trang

LỜI NÓI ĐẦU 1

CHƠNG I. NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ QUẢN LÝ RỦI RO TRONG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NGOẠI HỐI 3

I. Rủi ro trong hoạt động kinh doanh ngoại hối 3

1. Một vài nét về hoạt động kinh doanh ngoại hối 3

2. Khái niệm rủi ro trong hoạt động kinh doanh ngoại hối 5

3. Phân loại rủi ro trong kinh doanh ngoại hối 6

3.1. Rủi ro tài chính 6

3.1.1. Rủi ro tỷ giá hối đoái 6

3.1.2. Rủi ro lãi suất 9

3.2. Rủi ro tín dụng 12

3.2.1. Rủi ro đối tác 13

3.2.2. Rủi ro chính trị 13

3.3. Rủi ro về khả năng thanh toán 14

3.4. Rủi ro hoạt động 14

3.4.1. Rủi ro trong việc dùng ngời 14

3.4.2. Rủi ro vận hành 15

3.4.3. Rủi ro tổ chức kiểm soát 15

II. Quản lý rủi ro trong hoạt động kinh doanh ngoại hối 16

1. Khái niệm quản lý rủi ro trong hoạt động kinh doanh ngoại hối 16

2. Vì sao quản lý rủi ro có vai trò quan trọng trong hoạt động kinh doanh ngoại hối 16

3. Các mô hình và biện pháp quản lý rủi ro trong hoạt động kinh doanh ngoại hối 17

3.1. Các mô hình quản lý rủi ro trong hoạt động kinh doanh ngoại hối 17

3.1.1. Mô hình quản lý rủi ro tập trung 17

3.1.2. Mô hình quản lý rủi ro phân tán 18

3.2. Các biện pháp quản lý rủi ro trong hoạt động kinh doanh ngoại hối 18

3.2.1. Quản lý rủi ro tài chính 18

a. Quản lý rủi ro hối đoái 18

b. Quản lý rủi ro tỷ lệ SWAP 24

3.2.2. Quản lý rủi ro tín dụng 27

3.2.3. Quản lý rủi ro về khả năng thanh toán 28

3.2.4. Quản lý rủi ro hoạt động 30

CHƠNG II. THỰC TRẠNG QUẢN LÝ RỦI RO TRONG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NGOẠI HỐI TẠI NGÂN HÀNG NGOẠI THƠNG VIỆT NAM 32

I. Tình hình kinh doanh ngoại hối tại Ngân hàng Ngoại thơng Việt Nam 32

1. Giới thiệu về Ngân hàng Ngoại thơng Việt Nam 32

1.1. Tóm tắt tình hình hoạt động kinh doanh 33

1.2. Các dịch vụ 35

1.3. Tình hình huy động vốn 36

2. Tình hình kinh doanh ngoại hối tại Ngân hàng Ngoại thơng Việt Nam 38

2.1. Tỷ giá mua bán ngoại tệ 38

2.2. Hoạt động kinh doanh ngoại tệ 40

2.2.1. Khách hàng của Ngân hàng Ngoại thơng Việt Nam trong hoạt động kinh doanh ngoại tệ 40

2.2.2. Các mảng kinh doanh 43

2.2.3. Diễn biến tình hình kinh doanh ngoại hối trong các năm gần đây 44

II. Rủi ro trong hoạt động kinh doanh ngoại hối tại Ngân hàng Ngoại thơng Việt Nam 47

1. Rủi ro về tỷ giá hối đoái 47

2. Rủi ro về khả năng thanh toán 50

3. Rủi ro hoạt động 51

III. Thực trạng quản lý rủi ro trong hoạt động kinh doanh ngoại hối tại Ngân hàng Ngoại thơng Việt Nam 51

1. Sử dụng các biện pháp quản lý rủi ro 51

1.1. Quy chế tạm thời về trạng thái ngoại hối đối với các tổ chức tín dụng đợc phép kinh doanh ngoại hối 52

1.2. Sử dụng hợp đồng có kỳ hạn 59

1.3. Sử dụng hợp đồng hoán đổi ngoại tệ (SWAP) 61

1.4. Sử dụng hợp đồng quyền chọn (Option) 62

2. Đánh giá kết quả, hạn chế và nguyên nhân của quản lý rủi ro trong hoạt động kinh doanh ngoại hối tại Ngân hàng Ngoại thơng Việt Nam 63

2.1. Kết quả 63

2.1.1. Hoạt động kinh doanh ngoại tệ ngày càng mở rộng và phát triển 63

2.1.2. Mở rộng quan hệ đối ngoại và không ngừng phát triển thanh toán quốc tế 64

2.2. Hạn chế và nguyên nhân 66

2.2.1. Hạn chế 66

2.2.2. Nguyên nhân 67

CHƠNG III. MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ QUẢN LÝ RỦI RO TRONG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NGOẠI HỐI TẠI NGÂN HÀNG NGOẠI THƠNG VIỆT NAM 72

I. Định hớng phát triển hoạt động kinh doanh ngoại hối của Ngân hàng Ngoại thơng Việt Nam trong thời gian tới 72

1. Đối với thị trờng trong nớc 73

2. Đối với thị trờng nớc ngoài 74

II. Các giải pháp nhằm nâng cao quản lý rủi ro trong hoạt động kinh doanh ngoại hối tại Ngân hàng Ngoại thơng Việt Nam 75

1. Các giải pháp đối với Ngân hàng Ngoại thơng Việt Nam 75

1.1. Nhóm giải pháp về mặt mô hình quản lý rủi ro 75

1.2. Nhóm giải pháp về mặt thông tin 76

1.3. Nhóm giải pháp về mặt kỹ thuật nghiệp vụ 76

1.3.1. Xây dựng quy trình kinh doanh ngoại hối bài bản, cho phép quản lý rủi ro trong các giao dịch kinh doanh ngoại tệ 76

1.3.2. Xây dựng hệ thống các hạn mức và các báo cáo phân tích ngoại hối nhằm hạn chế rủi ro tỷ giá 77

1.3.3. Xây dựng hệ thống các báo cáo 78

1.4. Thờng xuyên đào tạo, xây dựng đội ngũ cán bộ tinh thông và có đạo đức nghề nghiệp 79

2. Các giải pháp vĩ mô đối với Ngân hàng Nhà nớc 80

2.1. Tiếp tục hoàn thiện môi trờng pháp lý và cơ chế tỷ giá linh hoạt có sự điều chỉnh của Nhà nớc 80

2.2. Khẩn trơng tiếp cận và triển khai các nghiệp vụ mới trong giao dịch hối đoái theo thông lệ quốc tế 83

KẾT LUẬN 85

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 86

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY