Luận văn Quản lý nhà nước bằng pháp luật về đầu tư xây dựng ở Thành phố Hà Nội

MỤC LỤC  Trang MỞ ĐẦU 1 Chương 1: CƠ SỞ Lí LUẬN QUẢN Lí NHÀ NƯỚC BẰNG PHÁP LUẬT VỀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG 8 1.1. Khái niệm, đặc điểm về đầu tư xây dựng 8 1.2. Khái niệm, đặc điểm, nội dung quản lý nhà nước bằng pháp luật về đầu tư xây dựng 16 1.3. Vai trũ, cỏc điều kiện để bảo đảm quản lý nhà nước bằng pháp luật về đầu tư xây dựng 33 1.4. Kinh nghiệm quản lý nhà nước bằng pháp luật về đầu tư xây dựng của một số nước và bài học kinh nghiệm rút ra đối với Việt Nam 41 Chương 2: THỰC TRẠNG QUẢN Lí NHÀ NƯỚC BẰNG PHÁP LUẬT VỀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG Ở THÀNH PHỐ HÀ NỘI 53 2.1. Tỡnh hỡnh đầu tư xây dựng ở Thành phố Hà Nội 53 2.2. Thực trạng công tác ban hành văn bản quy phạm pháp luật về đầu tư xây dựng ở Thành phố Hà Nội 66 2.3. Thực trạng tổ chức thực hiện pháp luật về đầu tư xây dựng ở Thành phố Hà Nội 71 2.4. Thực trạng xử lý vi phạm pháp luật về đầu tư xây dựng ở Thành phố Hà Nội 89 Chương 3: PHƯƠNG HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP BẢO ĐẢM QUẢN Lí NHÀ NƯỚC BẰNG PHÁP LUẬT VỀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG Ở THÀNH PHỐ HÀ NỘI 94 3.1. Quản lý nhà nước bằng pháp luật về đầu tư xây dựng ở Thành phố Hà Nội – yêu cầu cấp bách hiện này 94 3.2. Phương hướng bảo đảm quản lý nhà nước bằng pháp luật về đầu tư xây dựng ở Thành phố Hà Nội 97 3.3. Giải pháp bảo đảm quản lý nhà nước bằng pháp luật về đầu tư xây dựng ở Thành phố Hà Nội 99 KẾT LUẬN 112 DANH MỤC CễNG TRèNH KHOA HỌC ĐÃ CễNG BỐ LIấN QUAN ĐẾN LUẬN VĂN 114 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 116 PHỤ LỤC

MỤC LỤC

Trang

MỞ ĐẦU 1

Chương 1: CƠ SỞ Lí LUẬN QUẢN Lí NHÀ NƯỚC BẰNG PHÁP LUẬT VỀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG 8

1.1. Khái niệm, đặc điểm về đầu tư xây dựng 8

1.2. Khái niệm, đặc điểm, nội dung quản lý nhà nước bằng pháp luật về đầu tư xây dựng 16

1.3. Vai trũ, cỏc điều kiện để bảo đảm quản lý nhà nước bằng pháp luật về đầu tư xây dựng 33

1.4. Kinh nghiệm quản lý nhà nước bằng pháp luật về đầu tư xây dựng của một số nước và bài học kinh nghiệm rút ra đối với Việt Nam 41

Chương 2: THỰC TRẠNG QUẢN Lí NHÀ NƯỚC BẰNG PHÁP LUẬT VỀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG Ở THÀNH PHỐ HÀ NỘI 53

2.1. Tỡnh hỡnh đầu tư xây dựng ở Thành phố Hà Nội 53

2.2. Thực trạng công tác ban hành văn bản quy phạm pháp luật về đầu tư xây dựng ở Thành phố Hà Nội 66

2.3. Thực trạng tổ chức thực hiện pháp luật về đầu tư xây dựng ở Thành phố Hà Nội 71

2.4. Thực trạng xử lý vi phạm pháp luật về đầu tư xây dựng ở Thành phố Hà Nội 89

Chương 3: PHƯƠNG HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP BẢO ĐẢM QUẢN Lí NHÀ NƯỚC BẰNG PHÁP LUẬT VỀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG Ở THÀNH PHỐ HÀ NỘI 94

3.1. Quản lý nhà nước bằng pháp luật về đầu tư xây dựng ở Thành phố Hà Nội – yêu cầu cấp bách hiện này 94

3.2. Phương hướng bảo đảm quản lý nhà nước bằng pháp luật về đầu tư xây dựng ở Thành phố Hà Nội 97

3.3. Giải pháp bảo đảm quản lý nhà nước bằng pháp luật về đầu tư xây dựng ở Thành phố Hà Nội 99

KẾT LUẬN 112

DANH MỤC CễNG TRèNH KHOA HỌC ĐÃ CễNG BỐ LIấN QUAN ĐẾN LUẬN VĂN 114

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 116

PHỤ LỤC

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY