Luận văn Quan hệ liên minh châu Âu với Việt Nam trong thập niên đầu thế kỉ XXI

MỤC LỤC

Trang phụ bìa

Lời cam đoan

Lời cảm ơn

Mục lục

Danh mục các ký hiệu, các chữ viết tắt

MỞ ĐẦU .1

Chương 1. QUAN HỆ LIÊN MINH CHÂU ÂU- VIỆT NAM GIAI ĐOẠN1990- 2000.8

1.1. Khái quát quá trình ra đời, phát triển và những thành tựu của Liên minhchâu Âu .8

1.2. Khái quát quan hệ Liên minh châu Âu- Việt Nam trước năm 2000.16

Chương 2. QUAN HỆ LIÊN MINH CHÂU ÂU - VIỆT NAM

TRONG THẬP NIÊN ĐẦU THẾ KỈ XXI.28

2.1. Bối cảnh quốc tế và khu vực trong thập niên đầu thế kỉ XXI tác động

đến quan hệ Liên minh châu Âu - Việt Nam .28

2.1.1. Tình hình thế giới .28

2.1.2. Tình hình khu vực .35

2.1.3. Tác động .39

2.2. Chính sách của Liên minh Châu Âu trong thập niên đầu thế kỷ XXI.44

2.2.1. Chính sách trên lĩnh vực chính trị .44

2.2.2. Chính sách trên lĩnh vực kinh tế.47

2.2.3. Chính sách trên các lĩnh vực khác.49

2.3. Quan hệ Liên minh châu Âu - Việt Nam trong thập niên đầu thế kỉ XXI.50

2.3.1. Quan hệ trên lĩnh vực chính trị.50

2.3.2. Quan hệ trên lĩnh vực kinh tế .54

2.3.3. Quan hệ trên lĩnh vực hợp tác phát triển .72

2.3.4. Quan hệ trên các lĩnh vực khác .79Chương 3. NHẬN XÉT VỀ QUAN HỆ LIÊN MINH CHÂU ÂU - VIỆT

NAM TRONG THẬP NIÊN ĐẦU THẾ KỈ XXI .85

3.1. Đánh giá quan hệ Liên minh châu Âu -Việt Nam .85

3.2. Ðặc điểm quan hệ liên minh châu Âu - Việt Nam.89

3.3. Thách thức và triển vọng của mối quan hệ Liên minh Châu Âu -Việt

Nam trong thập niên thứ hai của thế kỉ XXI.94

3.3.1. Thách thức.94

3.3.2. Triển vọng .102

3.4. Kiến nghị.110

KẾT LUẬN .115

TÀI LIỆU THAM KHẢO .122

PHỤ LỤC

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY