Luận văn Quá trình thu hút vốn đầu tư nước ngoài vào các khu công nghiệp tại thành phố Cần Thơ (1986 - 2010)

MỤC LỤC

LỜI CAM ĐOAN .3

LỜI CẢM ƠN.4

MỤC LỤC.5

DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT.9

DANH MỤC CÁC BẢNG .10

MỞ ĐẦU .1

1. Lý do chọn đề tài.1

2. Lịch sử vấn đề.3

3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu của đề tài.5

4. Cơ sở lý luận, phương pháp nghiên cứu và nguồn tài liệu của đề tài.6

5. Mục đích nghiên cứu của đề tài.7

6. Những đóng góp của đề tài.8

7. Cấu trúc đề tài.8

CHƯƠNG 1. NHỮNG TIỀM NĂNG CỦA THÀNH PHỐ CẦN THƠ TRONG THU

HÚT VỐN ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI.9

1.1. Một số vấn đề chung về “Đầu tư trực tiếp nước ngoài” và “Khu công nghiệp” .9

1.1.1. Đầu tư trực tiếp nước ngoài.9

1.1.1.1. Khái niệm .9

1.1.1.2. Các hình thức đầu tư trực tiếp nước ngoài ở Việt Nam.11

1.1.1.3. Vai trò của đầu tư trực tiếp nước ngoài.12

1.1.2. Khu công nghiệp, khu chế xuất .14

1.1.2.1. Khái niệm .14

1.1.2.2. Đặc điểm, vai trò của khu công nghiệp - khu chế xuất.15

1.2. Những tiềm năng và lợi thế của thành phố Cần Thơ trong phát triển khu công nghiệp - khu

chế xuất, thu hút vốn đầu tư nước ngoài..18

1.2.2. Về lịch sử, văn hóa - du lịch.20

1.2.2.1. Đôi nét về lịch sử thành phố Cần Thơ .201.2.2.3. Văn hóa và tiềm năng du lịch.22

1.2.3. Cơ sở hạ tầng, kinh tế - xã hội .24

1.2.3.1. Hệ thống cơ sở hạ tầng.24

1.2.3.2. Đặc điểm kinh tế - xã hội.25

1.2.4. Tiềm năng về nguồn lực con người.31

CHƯƠNG 2. QUÁ TRÌNH THU HÚT ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI VÀO CÁC KHU

CÔNG NGHIỆP THÀNH PHỐ CẦN THƠ TRONG 10 NĂM ĐẦU ĐỔI MỚI (1986 -1995).34

2.1. Đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước và chủ trương của thành phố Cần Thơ về phát

triển kinh tế, thu hút vốn đầu tư nước ngoài (1986 - 1995). .34

2.1.1. Đường lối chính sách của Đảng, Nhà nước.34

2.1.2. Chủ trương của Đảng bộ thành phố Cần Thơ.38

2.2. Hoạt động thu hút vốn đầu tư nước ngoài vào các khu công nghiệp tại Cần Thơ trong giai

đoạn (1986 - 1995).41

2.2.1. Công tác xây dựng cơ bản.41

2.2.1.1. Công tác xây dựng các khu công nghiệp.41

2.2.1.2. Công tác xây dựng hệ thống cơ sở hạ tầng kỹ thuật. .42

2.2.2. Công tác xây dựng cơ chế chính sách quản lý và dịch vụ khu công nghiệp.45

2.2.2.1. Công tác xây dựng cơ chế, chính sách quản lý.45

2.2.2.2. Công tác xây dựng dịch vụ khu công nghiệp .48

2.3. Đánh giá về quá trình thu hút vốn đầu tư nước ngoài vào các khu công nghiệp tại Cần Thơ

giai đoạn 1986 - 1995 .49

2.3.1. Về kết quả thu hút vốn đầu tư nước ngoài.49

2.3.1.1. Về số dự án và số vốn đầu tư.49

2.3.1.3. Đối tác và địa bàn đầu tư.52

2.3.1.4. Về ngành nghề thu hút đầu tư .54

2.3.2. Tác động về mặt kinh tế - xã hội.55

2.3.2.1. Về kinh tế .55

2.3.2.2. Về mặt xã hội.562.3.3 Những hạn chế trong thu hút vốn đầu tư nước ngoài vào các khu công nghiệp CầnThơ giai đoạn 1986 - 1995.56

CHƯƠNG 3. QUÁ TRÌNH THU HÚT VỐN ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI VÀO CÁC KHU

CÔNG NGHIỆP THÀNH PHỐ CẦN THƠ TRONG THỜI KỲ ĐẨY MẠNH CÔNG

NGHIỆP HÓA, HIỆN ĐẠI HÓA ĐẤT NƯỚC (1996 - 2010) .59

3.1. Chủ trương của Đảng và thành phố Cần Thơ về phát triển kinh tế, thu hút vốn đầu tư nước

ngoài (1996 - 2010)..59

3.1.1. Chủ trương của Đảng.59

3.1.2. Chủ trương, giải pháp của Đảng bộ thành phố Cần Thơ .63

3.2. Hoạt động thu hút vốn đầu tư nước ngoài vào các khu công nghiệp Cần Thơ giai đoạn

1996 - 2010.67

3.2.1. Tiếp tục đẩy mạnh công tác xây dựng cơ bản.67

3.2.1.1. Công tác xây dựng các khu công nghiệp.67

3.2.1.2. Phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng kỹ thuật..71

3.2.2. Công tác xây dựng hệ thống dịch vụ khu công nghiệp và đào tạo nguồn nhân lực .75

3.2.2.1. Công tác xây dựng hệ thống dịch vụ.75

3.2.2.2. Công tác đào tạo nguồn nhân lực .78

3.2.2.3. Công tác tiếp thị, xúc tiến đầu tư vào các khu công nghiệp .80

3.3. Đánh giá về quá trình thu hút vốn đầu tư nước ngoài vào các khu công nghiệp tại Cần Thơ

trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước (1996 - 2010).82

3.3.1. Về kết quả thu hút vốn đầu tư nước ngoài.82

3.3.1.1. Về số dự án và số vốn đầu tư.82

3.3.1.2. Quy mô và hình thức đầu tư .85

3.3.1.3. Đối tác và địa bàn đầu tư.86

3.3.1.4. Về ngành nghề thu hút đầu tư .88

3.3.2. Tác động về mặt kinh tế - xã hội.90

3.3.2.1. Về kinh tế .90

3.3.2.2. Về mặt xã hội.91

3.3.3 Những hạn chế trong thu hút vốn đầu tư nước ngoài vào các khu công nghiệp Cần

Thơ giai đoạn 1966 - 2010.92KẾT LUẬN.97

TÀI LIỆU THAM KHẢO .102

PHỤ LỤC .1

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY