Luận văn Quá trình hòa hợp - hội tụ kế toán quốc tế và phương hướng, giải pháp của Việt Nam

MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU CHƯƠNG I. TỔNG QUAN VỀHỆTHỐNG KẾTOÁN VÀ QUÁ TRÌNH HÒA HỢP - HỘI TỤKẾTOÁN QUỐC TẾCỦA CÁC QUỐC GIA TRÊN THẾGIỚI 1.1. Lược sửphát triển của hệthốngkếtoán thếgiới.04 1.1.1. Giai đoạn hình thành.04 1.1.2. Giai đoạn phát triển.04 1.2. Định nghĩa vềkếtoán và chuẩn mực kếtoán.06 1.2.1. Định nghĩa vềkếtoán.06 1.2.2. Định nghĩa vềchuẩn mực kếtoán.07 1.3. Các nhân tốtác động đến hệthống kếtoán tại các quốc gia.081.3.1. Các nhân tốthuộc vềmôi trường văn hóa.09 1.3.2. Các nhân tốthuộc vềmôi trường pháp lý và chính trị.10 1.3.3. Các nhân tốthuộc vềmôi trường kinh doanh.13 1.4. Thực tiễn xây dựng hệthốngchuẩn mực kếtoánquốc tếvà đặc điểm quá trình hòa hợp - hội tụvềkếtoán trên thếgiới.141.4.1. Hệthống chuẩn mực kếtoán của một sốquốc gia trên thếgiới.14 1.4.2. Hệthống chuẩn mực kếtoán quốc tế.23 1.4.3. Đặc điểm của quá trình hòa hợp – hội tụkếtoán quốc tế.29 KẾT LUẬN CHƯƠNG 1.36 CHƯƠNG II. THỰC TRẠNG HỆTHỐNG KẾTOÁN VIỆT NAM 2.1. Đặc điểm quá trình hình thành và phát triển hệthống kếtoán Việt Nam.37 2.1.1. Hệthống kếtoán Việt Nam giai đoạn từnăm 1954 – năm 1986.372.1.2. Hệthống kếtoán Việt Nam giai đoạn từnăm 1986 – năm 1995.402.1.3. Hệthống kếtoán Việt Nam giai đoạn từnăm 1995 – năm 2002.422.1.4. Thực trạng hệthống kếtoán Việt Nam giai đoạn từnăm 2002 – đến nay.462.2. Tác động củanhân tốmôi trường đến hệthống kếtoán Việt Nam.53 2.2.1. Môi trường kinh doanh.532.2.2. Môi trường pháp lý.542.2.3. Tổchức nghềnghiệp.552.3. Quá trình xây dựng hệthốngchuẩn mực kếtoán Việt Nam.56 2.3.1. Thực trạng hệthống chuẩn mực kếtoán Việt Nam.562.3.2. Những khác biệt giữa hệthống chuẩn mực kếtoánViệt Nam hiện hành và hệthống chuẩn mực kếtoán quốc tế.602.3.3. Những thành quảvà tồn tại trong quá trình xây dựng xây dựng hệthống chuẩn mực kếtoán Việt Nam.65KẾT LUẬN CHƯƠNG 1I.69 CHƯƠNG III. PHƯƠNG HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP HÒA HỢP - HỘI TỤVỚI KẾTOÁN QUỐC TẾCỦA VIỆT NAM 3.1. Phươnghướng hòa nhập với kếtoán quốc tếcủa Việt Nam.70 3.1.1. Thực tiễn quá trình hòa hợp - hội tụvới kếtoán quốc tế.703.1.2. Phương hướng hòa nhập với kếtoán quốc tếcủa Việt Nam.733.2. Các giải pháp và kiến nghịthúc đẩy quá trình hòa hợp hội tụvới kếtoánquốc tếcủa Việt Nam.77 3.2.1. Cải tiến quy trình soạn thảo chuẩn mực.773.2.2. Thúc đẩy việc tạo lập mối quan hệvới các tổchức quốc tế.793.2.3. Thiết lập cơchếcủa hệthống kếtoán và kiểm toánViệt Nam.803.2.4. Khẩn trương ban hành những chuẩn mực kếtoán Việt Nam theo những chuẩn mực kếtoán quốc tếchưa được ban hành.833.2.5. Đổi mới chương trình, nội dung, phương thức và nâng cao chất lượng đào tạo kếtoán, kiểm toán.84 3.2.6. Nâng cao chất lượng kiểm soát hoạt động kếtoán Việt Nam.86 KẾT LUẬN CHƯƠNG III.89 PHẦN KẾT LUẬN.90 TÀI LIỆU THAM KHẢO PHẦN PHỤLỤC

MỤC LỤC

LỜI MỞ ĐẦU

CHƯƠNG I. TỔNG QUAN VỀHỆTHỐNG KẾTOÁN VÀ QUÁ TRÌNH HÒA

HỢP - HỘI TỤKẾTOÁN QUỐC TẾCỦA CÁC QUỐC GIA TRÊN THẾGIỚI

1.1. Lược sửphát triển của hệthốngkếtoán thếgiới.04

1.1.1. Giai đoạn hình thành.04

1.1.2. Giai đoạn phát triển.04

1.2. Định nghĩa vềkếtoán và chuẩn mực kếtoán.06

1.2.1. Định nghĩa vềkếtoán.06

1.2.2. Định nghĩa vềchuẩn mực kếtoán.07

1.3. Các nhân tốtác động đến hệthống kếtoán tại các quốc gia.08

1.3.1. Các nhân tốthuộc vềmôi trường văn hóa.09

1.3.2. Các nhân tốthuộc vềmôi trường pháp lý và chính trị.10

1.3.3. Các nhân tốthuộc vềmôi trường kinh doanh.13

1.4. Thực tiễn xây dựng hệthốngchuẩn mực kếtoánquốc tếvà đặc điểm quá

trình hòa hợp - hội tụvềkếtoán trên thếgiới.14

1.4.1. Hệthống chuẩn mực kếtoán của một sốquốc gia trên thếgiới.14

1.4.2. Hệthống chuẩn mực kếtoán quốc tế.23

1.4.3. Đặc điểm của quá trình hòa hợp – hội tụkếtoán quốc tế.29

KẾT LUẬN CHƯƠNG 1.36

CHƯƠNG II. THỰC TRẠNG HỆTHỐNG KẾTOÁN VIỆT NAM

2.1. Đặc điểm quá trình hình thành và phát triển hệthống kếtoán Việt Nam.37

2.1.1. Hệthống kếtoán Việt Nam giai đoạn từnăm 1954 – năm 1986.37

2.1.2. Hệthống kếtoán Việt Nam giai đoạn từnăm 1986 – năm 1995.40

2.1.3. Hệthống kếtoán Việt Nam giai đoạn từnăm 1995 – năm 2002.42

2.1.4. Thực trạng hệthống kếtoán Việt Nam giai đoạn từnăm 2002 – đến nay.46

2.2. Tác động củanhân tốmôi trường đến hệthống kếtoán Việt Nam.53

2.2.1. Môi trường kinh doanh.53

2.2.2. Môi trường pháp lý.54

2.2.3. Tổchức nghềnghiệp.55

2.3. Quá trình xây dựng hệthốngchuẩn mực kếtoán Việt Nam.56

2.3.1. Thực trạng hệthống chuẩn mực kếtoán Việt Nam.56

2.3.2. Những khác biệt giữa hệthống chuẩn mực kếtoánViệt Nam hiện hành và hệ

thống chuẩn mực kếtoán quốc tế.60

2.3.3. Những thành quảvà tồn tại trong quá trình xây dựng xây dựng hệthống chuẩn

mực kếtoán Việt Nam.65

KẾT LUẬN CHƯƠNG 1I.69

CHƯƠNG III. PHƯƠNG HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP HÒA HỢP - HỘI TỤVỚI

KẾTOÁN QUỐC TẾCỦA VIỆT NAM

3.1. Phươnghướng hòa nhập với kếtoán quốc tếcủa Việt Nam.70

3.1.1. Thực tiễn quá trình hòa hợp - hội tụvới kếtoán quốc tế.70

3.1.2. Phương hướng hòa nhập với kếtoán quốc tếcủa Việt Nam.73

3.2. Các giải pháp và kiến nghịthúc đẩy quá trình hòa hợp hội tụvới kếtoán

quốc tếcủa Việt Nam.77

3.2.1. Cải tiến quy trình soạn thảo chuẩn mực.77

3.2.2. Thúc đẩy việc tạo lập mối quan hệvới các tổchức quốc tế.79

3.2.3. Thiết lập cơchếcủa hệthống kếtoán và kiểm toánViệt Nam.80

3.2.4. Khẩn trương ban hành những chuẩn mực kếtoán Việt Nam theo những chuẩn

mực kếtoán quốc tếchưa được ban hành.83

3.2.5. Đổi mới chương trình, nội dung, phương thức và nâng cao chất lượng đào tạo kế

toán, kiểm toán.84

3.2.6. Nâng cao chất lượng kiểm soát hoạt động kếtoán Việt Nam.86

KẾT LUẬN CHƯƠNG III.89

PHẦN KẾT LUẬN.90

TÀI LIỆU THAM KHẢO

PHẦN PHỤLỤC

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY