Luận văn Qa (quality assuarance) và tính toán liều máy gamma knife quay bằng phương pháp mô phỏng monte carlo

MỤC LỤC

DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU VIẾT TẮT.i

DANH MỤC CÁC BẢNG . .ii

DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ, ĐỒ THỊ .iv

MỞ ĐẦU.6

CHƯƠNG 1 : TỔNG QUAN VỀ KĨ THUẬT XẠ PHẪU GAMMA KNIFE .9

1.1 Giới thiệu.10

1.2 Tương tác của bức xạ với cơ thể sống .13

1.3 Cấu trúc cơ bản của hệ thống xạ phẫu Gamma knife .15

1.4 Kế hoạch điều trị và tiến trình điều trị .23

1.5 Giới thiệu hương trình Osirix .24

1.6 Ưu điểm của RGS so với các thiết bị xạ phẫu khác .25

CHƯƠNG II: ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG (QA) TRONG QUY TRÌNH XẠ PHẪU

GAMMA KNIFE .26

2.1 Giới thiệu.26

2.2 Các thiết bị trong phép đo liều tuyệt đối.28

2.3 Phương pháp chuyển đổi liều và hiệu chỉnh các thông số.30

2.4 Tiến trình QA .33

2.4.1 Hiệu chỉnh suất liều ra của hệ thống với các hệ thống chuẩn trực khác

nhau.33

2.4.2 Hiệu chỉnh liều tại tâm vùng điều trị .34

2.4.3 Hiệu chỉnh ART .37

2.4.4 Hiệu chỉnh điểm đồng tâm và đường đồng liều .38

2.4.5 Kiểm tra độ chính xác thời gian điều trị. .41

2.4.6 Kiểm tra rò rỉ bức xạ.41

CHƯƠNG III: TÍNH TOÁN MÔ PHỎNG PHÂN BỐ LIỀU CHO THIẾT BỊ XẠ

PHẪU GAMMA KNIFE QUAY BẰNG PHƯƠNG PHÁP MONTE CARLO.42

3.1 Phương pháp Monte-Carlo .42

3.2 Chương trình MCNP5 .43

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY