Luận văn Phương thức biểu hiện ý nghĩa thời gian trong tiếng Hàn (so sánh với tiếng Việt)

MỤC LỤC Lời cảm ơn .1Mục lục .2MỞ ĐẦU .40.1. Lý do chọn đềtài và mục đích nghiên cứu 4 0.2. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu .5 0.3. Lịch sửnghiên cứu vấn đề .5 0.4. Phương pháp nghiên cứu .15 0.5. Cấu trúc của luận văn .16 NỘI DUNG Chương 1: NHỮNG CƠSỞLÝ THUYẾT VÀ TỔNG QUAN VỀÝ NGHĨA THỜI GIAN ĐẶC ĐIỂM CÚ PHÁP TIẾNG HÀN1.1. Những cơsởlý thuyết .18 1.1.1. Vấn đềchung .18 1.1.2. Ý nghĩa “Thời (time)”và các khái niệm có liên quan.19 1.1.2.1. Ý nghĩa “Thời (time)”.19 1.1.2.2. Khái niệm “Thì (tense)” .211.1.2.3. Khái niệm “Thể(aspect)” .23 1.1.3. Các phương thức biểu hiện ý nghĩa thời gian .24 1.1.3.1. Biểu hiện bằng phương tiện hình thái học .24 1.1.3.2. Biểu hiện bằng phương tiện từvựng – ngữpháp .26 1.2. Tổng quan vềý nghĩa thời gian trong tiếng Hàn .28 Chương 2: PHƯƠNGTHỨC BIỂU HIỆN Ý NGHĨA THỜI GIAN TRONG TIẾNG HÀN (SO SÁNH VỚI TIẾNG VIỆT) 2.1. Phương thức biểu hiện ý nghĩa thời gian trong tiếng Hàn 54 2.1.1. Dùng phương tiện hình thái học .54 2.1.1.1. Biểu hiện phạm trù “Thì” .56 2.1.1.2. Biểu hiện phạm trù “Thể” .93 2.1.2. Dùng phương tiện từvựng - ngữpháp .108 2.2. So sánh phương thức biểu hiện ý nghĩa thời gian trong tiếng Hàn và trong tiếng Việt .111 KẾT LUẬN .118 TÀI LIỆU THAM KHẢO .127PHỤLỤC .130

MỤC LỤC

Lời cảm ơn .1

Mục lục .2

MỞ ĐẦU .4

0.1. Lý do chọn đềtài và mục đích nghiên cứu 4

0.2. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu .5

0.3. Lịch sửnghiên cứu vấn đề .5

0.4. Phương pháp nghiên cứu .15

0.5. Cấu trúc của luận văn .16

NỘI DUNG

Chương 1: NHỮNG CƠSỞLÝ THUYẾT VÀ TỔNG QUAN VỀÝ NGHĨA

THỜI GIAN ĐẶC ĐIỂM CÚ PHÁP TIẾNG HÀN

1.1. Những cơsởlý thuyết .18

1.1.1. Vấn đềchung .18

1.1.2. Ý nghĩa “Thời (time)”và các khái niệm có liên quan.19

1.1.2.1. Ý nghĩa “Thời (time)”.19

1.1.2.2. Khái niệm “Thì (tense)” .21

1.1.2.3. Khái niệm “Thể(aspect)” .23

1.1.3. Các phương thức biểu hiện ý nghĩa thời gian .24

1.1.3.1. Biểu hiện bằng phương tiện hình thái học .24

1.1.3.2. Biểu hiện bằng phương tiện từvựng – ngữpháp .26

1.2. Tổng quan vềý nghĩa thời gian trong tiếng Hàn .28

Chương 2: PHƯƠNGTHỨC BIỂU HIỆN Ý NGHĨA THỜI GIAN TRONG

TIẾNG HÀN (SO SÁNH VỚI TIẾNG VIỆT)

2.1. Phương thức biểu hiện ý nghĩa thời gian trong tiếng Hàn 54

2.1.1. Dùng phương tiện hình thái học .54

2.1.1.1. Biểu hiện phạm trù “Thì” .56

2.1.1.2. Biểu hiện phạm trù “Thể” .93

2.1.2. Dùng phương tiện từvựng - ngữpháp .108

2.2. So sánh phương thức biểu hiện ý nghĩa thời gian trong tiếng Hàn và trong

tiếng Việt .111

KẾT LUẬN .118

TÀI LIỆU THAM KHẢO .127

PHỤLỤC .130

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY