Luận văn Phương pháp đánh giá hiệu quả tài chính, kinh tế xã hội của dự án xây dựng: ứng dụng dự án xây dựng tổ hợp nhà cao tầng của Công ty Xây dựng Công trình Văn hoá

MỤC LỤCLời mở đầu. 1Chương I 2Lý luận chung về dự án đầu tư và đánh giá hiệu quả dự án. 2I. Tổng quan về dự án đầu tư. 21. Khái niệm về dự án đầu tư. 22. Đặc điểm của dự án. 43. Vai trò của dự án đầu tư. 53.1 Đối với nhà đầu tư. 53.2 Đối với Nhà nước. 53.3 Đối với tổ chức tài trợ vốn. 63.4 Đối với việc hoạch định chiến lược phát triển. 6II. Chu kỳ của dự án. 61. Khái niệm và nội dung về chu kỳ dự án. 61.1 Khái niệm. 61.2 Nội dung của chu kỳ dự án. 62. Lập dự án. 11III. Đánh giá hiệu quả dự án. 151. Đánh giá hiệu quả tài chính dự án. 151.1 Xác định tổng vốn đầu tư của dự án. 151.2 Dự kiến nguồn tài trợ cho dự án. 201.3 Xác định lợi ích và chi phí của dự án 222.Đánh giá hiệu qủa kinh tế và xã hội của dự án. 292.1 Khái niệm 292.2 Các chỉ tiêu đánh giá: 302.3 Tiêu chuẩn để đánh giá: 312.4 Phương pháp đánh giá lợi ích kinh tế xã hội do thực hiện dự án đầu tư. 312.5 Những tác động của dự án. 33Chương II 36Dự án xây dựng tổ hợp nhà cao tầng của công ty Xây dựng công trình văn hoá. 36I. Giới thiệu chung về công ty Xây dựng Công trình Văn hoá. 361. Lịch sử hình thành và quá trình phát triển Công ty Xây dựng công trình văn hoá. 362. Thực trạng sản xuất kinh doanh của công ty. 373. Phương hướng phát triển 40II. Dự án xây dựng tổ hợp nhà cao tầng. 411. Sự cần thiết của dự án. 422. Căn cứ để lập dự án. 423. Mô tả dự án. 433.1. Sản phẩm của dự án. 433.2. Địa điểm xây dựng. 443.3 Quy hoạch xây dựng. 444.Phương pháp tính toán trong dự án. 494.1 Hạch toán hiệu quả tài chính. 494.2 Hạch toán hiệu quả kinh tế - xã hội. 505.Đánh giá công tác phân tích hiệu quả tài chính, kinh tế xã hội của dự án. 515.1 Những điều đạt được của công tác phân tích. 515.2 Những hạn chế trong quá trình phân tích. 52Chương iii 54Đề xuất phương pháp đánh giá hiệu quả tài chính, kinh tế - xã hội của dự án. 54I. Phương pháp đánh giá hiệu quả tài chính. 541. Chỉ tiêu thu nhập thuần - NPV. 562. Chỉ tiêu hoàn vốn nội bộ - IRR 563.Xác định chỉ tiêu B/C. 574.Phân tích độ nhạy của dự án. 574.1. Với chỉ tiêu NPV. 584.2. Với chỉ tiêu IRR. 595.Phân tích rủi ro thông qua phương pháp toán xác suất. 60II. Hiệu quả kinh tế xã hội. 621.Lợi ích kinh tế cho công ty. 622.Việc làm. 623.Tác động dây chuyền. 634.Tăng thu ngân sách Nhà nước. 63III.Các đề xuất cho việc nâng cao trình độ phân tích tài chính và kinh tế xã hội của dự án. 631.Về yếu tố con người. 642.Về mặt phân tích tài chính. 652.1 Một số chỉ tiêu phân tích mớt cần áp dụng trong dự án. 652.2 Áp dụng khoa học kỹ thuật vào công tác phân tích dự án. 663.Về các chỉ tiêu xã hội. 66Kết luận 68Tài liệu tham khảo: 69

MỤC LỤC

Lời mở đầu. 1

Chương I 2

Lý luận chung về dự án đầu tư và đánh giá hiệu quả dự án. 2

I. Tổng quan về dự án đầu tư. 2

1. Khái niệm về dự án đầu tư. 2

2. Đặc điểm của dự án. 4

3. Vai trò của dự án đầu tư. 5

3.1 Đối với nhà đầu tư. 5

3.2 Đối với Nhà nước. 5

3.3 Đối với tổ chức tài trợ vốn. 6

3.4 Đối với việc hoạch định chiến lược phát triển. 6

II. Chu kỳ của dự án. 6

1. Khái niệm và nội dung về chu kỳ dự án. 6

1.1 Khái niệm. 6

1.2 Nội dung của chu kỳ dự án. 6

2. Lập dự án. 11

III. Đánh giá hiệu quả dự án. 15

1. Đánh giá hiệu quả tài chính dự án. 15

1.1 Xác định tổng vốn đầu tư của dự án. 15

1.2 Dự kiến nguồn tài trợ cho dự án. 20

1.3 Xác định lợi ích và chi phí của dự án 22

2.Đánh giá hiệu qủa kinh tế và xã hội của dự án. 29

2.1 Khái niệm 29

2.2 Các chỉ tiêu đánh giá: 30

2.3 Tiêu chuẩn để đánh giá: 31

2.4 Phương pháp đánh giá lợi ích kinh tế xã hội do thực hiện dự án đầu tư. 31

2.5 Những tác động của dự án. 33

Chương II 36

Dự án xây dựng tổ hợp nhà cao tầng của công ty Xây dựng công trình văn hoá. 36

I. Giới thiệu chung về công ty Xây dựng Công trình Văn hoá. 36

1. Lịch sử hình thành và quá trình phát triển Công ty Xây dựng công trình văn hoá. 36

2. Thực trạng sản xuất kinh doanh của công ty. 37

3. Phương hướng phát triển 40

II. Dự án xây dựng tổ hợp nhà cao tầng. 41

1. Sự cần thiết của dự án. 42

2. Căn cứ để lập dự án. 42

3. Mô tả dự án. 43

3.1. Sản phẩm của dự án. 43

3.2. Địa điểm xây dựng. 44

3.3 Quy hoạch xây dựng. 44

4.Phương pháp tính toán trong dự án. 49

4.1 Hạch toán hiệu quả tài chính. 49

4.2 Hạch toán hiệu quả kinh tế - xã hội. 50

5.Đánh giá công tác phân tích hiệu quả tài chính, kinh tế xã hội của dự án. 51

5.1 Những điều đạt được của công tác phân tích. 51

5.2 Những hạn chế trong quá trình phân tích. 52

Chương iii 54

Đề xuất phương pháp đánh giá hiệu quả tài chính, kinh tế - xã hội của dự án. 54

I. Phương pháp đánh giá hiệu quả tài chính. 54

1. Chỉ tiêu thu nhập thuần - NPV. 56

2. Chỉ tiêu hoàn vốn nội bộ - IRR 56

3.Xác định chỉ tiêu B/C. 57

4.Phân tích độ nhạy của dự án. 57

4.1. Với chỉ tiêu NPV. 58

4.2. Với chỉ tiêu IRR. 59

5.Phân tích rủi ro thông qua phương pháp toán xác suất. 60

II. Hiệu quả kinh tế xã hội. 62

1.Lợi ích kinh tế cho công ty. 62

2.Việc làm. 62

3.Tác động dây chuyền. 63

4.Tăng thu ngân sách Nhà nước. 63

III.Các đề xuất cho việc nâng cao trình độ phân tích tài chính và kinh tế xã hội của dự án. 63

1.Về yếu tố con người. 64

2.Về mặt phân tích tài chính. 65

2.1 Một số chỉ tiêu phân tích mớt cần áp dụng trong dự án. 65

2.2 Áp dụng khoa học kỹ thuật vào công tác phân tích dự án. 66

3.Về các chỉ tiêu xã hội. 66

Kết luận 68

Tài liệu tham khảo: 69

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY