Luận văn Phong trào Duy Tân ở Nam Kỳ những năm đầu thế kỷ XX (1905-1930)

MỤC LỤC

Trang phụ bìa

Lời cam đoan

Lời cảm ơn

Mục lục

Bảng danh mục các chữ viết tắt

Danh mục các bảng

MỞ ĐẦU.1

Chương 1. BỐI CẢNH LỊCH SỬ VÀ SỰ RA ĐỜI CỦA PHONG TRÀO

DUY TÂN Ở NAM KỲ NHỮNG NĂM ĐẦU THẾ KỈ XX (1905 -1930). .11

1.1. Điều kiện tác động đến sự ra đời của phong trào Duy Tân ở Nam Kỳ

những năm đầu thế kỉ XX (1905-1930). 11

1.1.1. Tình hình thế giới và trong nước. . 11

1.1.2. Tình hình Nam Kỳ. . 20

1.2. Sự ra đời của phong trào Duy Tân ở Nam Kỳ những năm đầu thế kỉXX. . 28

1.2.1. Những tiền đề cho sự ra đời của phong trào Duy Tân ở Nam Kỳ. . 28

1.2.2. Sự ra đời của phong trào Duy Tân ở Nam Kỳ. . 38

Tiểu kết chương 1.43

Chương 2. PHONG TRÀO DUY TÂN Ở NAM KỲ NHỮNG NĂM ĐẦU

THẾ KỈ XX (1905 - 1930) .45

2.1. Khuynh hướng Duy Tân ở Việt Nam và Nam Kỳ những năm đầu thế kỉ

XX (1905-1930). 45

2.1.1. Về chính trị. 45

2.1.2. Về kinh tế. . 48

2.1.3. Về văn hóa – xã hội. 51

2.1.4. Về giáo dục. . 53

2.2. Hoạt động của phong trào Duy Tân ở Nam Kỳ (1905-1930). . 56

2.2.1. Hoạt động trên lĩnh vực chính trị - tư tưởng. 562.2.2. Hoạt động trên lĩnh vực kinh tế. . 70

2.2.3. Hoạt động trên lĩnh vực văn hóa - xã hội. 84

2.2.4. Hoạt động trên lĩnh vực giáo dục. 102

Tiểu kết chương 2.109

Chương 3. ĐẶC ĐIỂM, TÁC ĐỘNG VÀ BÀI HỌC CỦA PHONG TRÀO

DUY TÂN Ở NAM KỲ NHỮNG NĂM ĐẦU THẾ KỈ XX (1905-1930) .111

3.1. Đặc điểm của phong trào Duy Tân ở Nam Kỳ. 111

3.1.1. Sự kết hợp chặt chẽ giữa trí thức Nho học với trí thức Tây học. 111

3.1.2. Báo chí công khai cổ vũ lòng yêu nước. 112

3.1.3. Từ Đông Du đến Tây Du. . 113

3.1.4. Minh Tân - Duy Tân: con đường đổi mới, con đường cách mạng. . 115

3.2. Tác động của phong trào đối với Nam Kỳ. 116

3.2.1. Tác động đối với lĩnh vực chính trị -xã hội. . 116

3.2.2. Chuyển biến kinh tế. . 118

3.2.3. Tác động đối với lĩnh vực văn hóa. 119

3.2.4. Tác động đối với lĩnh vực giáo dục. . 120

3.3. Bài học rút ra từ phong trào Duy Tân ở Nam Kỳ. . 121

3.3.1. Nhìn nhận rõ bản chất của đế quốc thực dân. 121

3.3.2. Trong cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc cần chú ý tới lực

lượng cơ bản đông đảo, quan trọng nhất là nông dân. 122

3.3.3. Gắn kết phát triển kinh tế với phát triển văn hóa. 123

3.3.4. Bài học về sự đổi mới tư duy . 124

3.3.5. Bài học: lý thuyết phải đi đôi với thực hành. 125

3.3.6. Bài học “khai dân trí, chấn dân khí”. . 126

3.3.7. Bài học về việc khai thác tiềm năng về vật và lực của Nam Kỳ. . 127

Tiểu kết chương 3.128

KẾT LUẬN .130

TÀI LIỆU THAM KHẢO.135

PHỤ LỤC

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY