Luận văn Phát triển tiểu thủ công nghiệp ở thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế

MỤC LỤC

LỜI CAM ĐOAN . i

LỜI CÁM ƠN . ii

TÓM LƯỢC LUẬN VĂN. iii

DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT . iv

MỤC LỤC.v

DANH MỤC CÁC BẢNG. ix

MỞ ĐẦU.1

Chương 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ PHÁT TRIỂN TIỂU, THỦ

CÔNG NGHIỆP.6

1.1. QUAN NIỆM VÀ VAI TRÒ VỀ PHÁT TRIỂN TIỂU, THỦ CÔNG NGHIỆP 6

1.1.1. Quan niệm về phát triển tiểu, thủ công nghiệp .6

1.1.1.1. Tiền đề ra đời tiểu, thủ công nghiệp.6

1.1.1.2. Quan niệm về tiểu, thủ công nghiệp.8

1.1.1.3. Quan niệm về phát triển tiểu, thủ công nghiệp.12

1.1.2. Những đặc điểm cơ bản của các ngành tiểu, thủ công nghiệp.14

1.1.2.1. Sản xuất tiểu, thủ công nghiệp mang tính đa dạng .14

1.1.2.2. Các cơ sở sản xuất tiểu, thủ công nghiệp thường có mối liên hệ chặt chẽ,

trực tiếp với khách hàng và người lao động.14

1.1.2.3. Các cơ sở sản xuất tiểu, thủ công nghiệp thể hiện tính mềm dẻo, linh hoạt

trong sản xuất, kinh doanh .15

1.1.2.4. Hạn chế trong tiếp cận các nguồn vốn chính thức nhưng lại rất linh hoạt

trong tiếp cận các nguồn vốn không chính thức .15

1.1.2.5. Tính chất chuyên môn hoá thấp trong quản lý sản xuất kinh doanh.16

1.1.3. Vai trò của phát triển tiểu, thủ công nghiệp.16

1.1.3.1. Phát triển tiểu, thủ công nghiệp góp phần giải quyết việc làm, tăng thu nhập

cho người lao động ở NT .16

1.1.3.2. Phát triển tiểu, thủ công nghiệp đẩy mạnh việc phát huy các tiềm năng và

lợi thế của địa phương.17

1.1.3.3. Phát triển tiểu, thủ công nghiệp góp phần thu hút nguồn vốn nhàn rỗi trong

dân cư .17

1.1.3.4. Phát triển tiểu, thủ công nghiệp góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo

hướng CNH, HĐH .18

1.1.3.5. Phát triển tiểu, thủ công nghiệp góp phần giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc

và phát triển du lịch.19

1.1.4. Các loại hình tiểu, thủ công nghiệp.20

1.1.5. Các tiêu chí đánh giá sự phát triển tiểu, thủ công nghiệp .21

1.2. CÁC NHÂN TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN PHÁT TRIỂN TIỂU, THỦ CÔNGNGHIỆP .23

1.2.1. Những nhân tố về điều kiện tự nhiên .23

1.2.2. Những nhân tố về kinh tế .24

1.2.3. Những nhân tố về văn hóa, xã hội.26

1.2.4. Những nhân tố về môi trường chính sách, chính trị và pháp luật.28

1.3. KINH NGHIỆM VỀ PHÁT TRIỂN TIỂU, THỦ CÔNG NGHIỆP.28

1.3.1. Kinh nghiệm thế giới.28

1.3.1.1. Cộng hoà liên bang Đức.29

1.3.1.2. Cộng hòa Pháp .29

1.3.1.3. Nhật Bản.30

1.3.1.4.Ấn Độ .30

1.3.2. Kinh nghiệm trong nước .30

1.3.2.1. Phát triển tiểu, thủ công nghiệp ở huyện Cát Tiên, tỉnh Lâm Đồng.30

1.3.2.2. Phát triển tiểu, thủ công nghiệp ở huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang.31

1.3.2.3. Phát triển tiểu, thủ công nghiệp ở huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa.32

1.3.2.4. Phát triển tiểu, thủ công nghiệp ở tỉnh Vĩnh Phúc.33

1.3.2.5. Ở Hà Nội .33

1.3.2.6. Ở tỉnh Hải Dương.33

1.3.3. Kinh nghiệm có thể học hỏi trong quá trình phát triển tiểu, thủ công nghiệp

cho thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế.34

Chương 2. THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN TIỂU, THỦ CÔNG NGHIỆP Ở THỊ XÃ

HƯƠNG TRÀ, TỈNH THỪA THIÊN HUẾ.36

2.1. ĐẶC ĐIỂM ĐỊA BÀN NGHIÊN CỨU .36

2.1.1. Đặc điểm tự nhiên .36

2.1.2. Đặc điểm kinh tế, xã hội .38

2.1.2.1. Dân số.38

2.1.2.2. Đất đai .40

2.1.2.3. Cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội .41

2.1.2.4. Tình hình sản xuất kinh doanh.42

2.1.3. Những thuận lợi và khó khăn cho việc phát triển tiểu, thủ công nghiệp ở thị

xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế.43

2.2. THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN TIỂU, THỦ CÔNG NGHIỆP Ở THỊ XÃ

HƯƠNG TRÀ, TỈNH THỪA THIÊN HUẾ .45

2.2.1. Kết quả sản xuất tiểu, thủ công nghiệp ở thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa ThiênHuế .45

2.2.1.1. Về TTCN.45

2.2.1.2. Về làng nghề .49

2.2.2. Cơ cấu ngành nghề sản xuất và sản phẩm TTCN .50

2.2.3. Tình hình tổ chức sản xuất TTCN.56

2.2.3.1. Mô hình sản xuất hộ gia đình.57

2.2.3.2. Mô hình sản xuất HTX.57

2.2.3.3. Mô hình sản xuất doanh nghiệp tư nhân, công ty TNHH.58

2.2.4. Tình hình tiêu thụ sản phẩm TTCN .59

2.2.5. Trình độ kỹ thuật và công nghệ sản xuất tiểu, thủ công nghiệp .62

2.2.6. Tình hình môi trường ở các làng nghề sản xuất tiểu, thủ công nghiệp.63

2.3. ĐÁNH GIÁ CHUNG.65

2.3.1. Những thành tựu đạt được.65

2.3.2. Những tồn tại và khó khăn .65

2.3.3. Nguyên nhân của tồn tại và khó khăn .66

2.3.4. Những vấn đề cấp bách đặt ra cho phát triển tiểu, thủ công nghiệp ở thị xã

Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế .67

Chương 3. ĐỊNH HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU PHÁT TRIỂN TIỂU, THỦ

CÔNG NGHIỆP Ở THỊ XÃ HƯƠNG TRÀ, TỈNH THỪA THIÊN HUẾ .71

3.1. ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN TIỂU, THỦ CÔNG NGHIỆP Ở THỊ XÃ

HƯƠNG TRÀ, TỈNH THỪA THIÊN HUẾ .71

3.1.1. Phát triển tiểu, thủ công nghiệp theo hướng đa dạng hóa ngành nghề và gắn

liền với quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp, NT ở thị xã Hương Trà,

tỉnh Thừa Thiên Huế .71

3.1.2. Phát triển tiểu, thủ công nghiệp theo hướng đa dạng hóa các hình thức tổ chức

sản xuất.73

3.1.3. Phát triển tiểu, thủ công nghiệp gắn liền với phát triển NT và bảo vệ môi

trường sinh thái .75

3.1.4. Phát triển tiểu, thủ công nghiệp trên cơ sở kết hợp một cách hợp lý các công

nghệ truyền thống với ứng dụng công nghệ mới tiên tiến, hiện đại phù hợp với đặc

điểm từng ngành nghề, từng loại sản phẩm .76

3.2. CÁC GIẢI PHÁP CHỦ YẾU PHÁT TRIỂN TIỂU, THỦ CÔNG NGHIỆP Ở

THỊ XÃ HƯƠNG TRÀ, TỈNH THỪA THIÊN HUẾ .77

3.2.1. Huy động và sử dụng có hiệu quả nguồn lực vốn.77

3.2.2. Áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật và công nghệ tiên tiến .79

3.2.3. Đào tạo nguồn nhân lực .80

3.2.4. Phát triển thị trường và vùng nguyên liệu cho sản xuất tiểu, thủ công nghiệp.82

3.2.5. Đổi mới về cơ chế chính sách .84

3.2.6. Gắn kết phát triển tiểu, thủ công nghiệp với bảo vệ môi trường .87

KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ.90

1. Kết luận .90

2. Kiến nghị.91

TÀI LIỆU THAM KHẢO.93

PHỤ LỤC.96

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY