Luận văn Phát triển thị trường trái phiếu giai đoạn 2008-2020

MỤC LỤCDANH MỤC CHỮ VIẾT TẮTDANH MỤC BẢNG, HÌNHPHẦN MỞ ĐẦU CHƯƠNG ILÝ LUẬN TỔNG QUAN VỀ TRÁI PHIẾU VÀ THỊ TRƯỜNG TRÁI PHIẾU 1 I.1. Thị trường trái phiếu 1 I.1.1. Khái niệm về trái phiếu 1 I.1.2. Phân loại trái phiếu 1 I.1.2.1. Căn cứ vào chủ thể phát hành 1 I.1.2.2. Căn cứ theo tính chất chuyển nhượng 3 I.1.3. Vai trò của thị trường trái phiếu 4 I.1.3.1. Đối với nền kinh tế 4 I.1.3.2. Đối với doanh nghiệp 6 I.1.3.3. Đối với nhà đầu tư 8I.2. Rủi ro trong đầu tư trái phiếu 9I.2.1. Rủi ro lãi suất 9 I.2.2. Rủi ro lạm phát 10 I.2.3. Rủi ro thanh khoản 10 I.2.4. Rủi ro tín dụng 11I.3. Định mức tín nhiệm đối với thị trường trái phiếu 11 I.3.1. Khái niệm định mức tín nhiệm 11 I.3.2. Nguyên tắc hoạt động của tổ chức ĐMTN 12 I.3.3.Sự cần thiết cho việc xây dựng hệ thống ĐMTN trong nước 13I.4. Bài học kinh nghiệm về thị trường trái phiếu ở một số nước Châu Á 16Kết luận chương I 21 CHƯƠNG II THỰC TRẠNG VỀ THỊ TRƯỜNG TRÁI PHIẾU VIỆT NAM 22II.1.Cơ sở pháp lý cho quá trình phát triển thị trường trái phiếu Việt Nam 22II.2 Thực trạng về thị trường trái phiếu Việt Nam 24 II.2.1. Đánh giá chung về thị trường trái phiếu Việt Nam hiện nay 24 II.2.2 Phân tích thực trạng thị trường trái phiếu Việt Nam hiện nay 25 II.2.2.1. Trái phiếu Chính phủ 25 II.2.2.2. Trái phiếu Chính quyền địa phương 36 II.2.2.3. Trái phiếu doanh nghiệp 40II.3. Nguyên nhân kém phát triển của thị trường trái phiếu Việt Nam 48II.3.1. Quy mô nhỏ, thanh khoản thấp 48II.3.2. Thiếu tổ chức định mức tín nhiệm chuyên nghiệp 50II.3.3. Thiếu đội ngũ các nhà tạo lập thị trường 51II.3.4. Chưa xác định được đường cong lãi suất chuẩn 52II.3.5. Tính cạnh tranh thấp 53II.3.6. Nhận thức của doanh nghiệp 53 II.3.7. Công bố thông tin chưa đầy đủ 54 II.3.8. Hệ thống pháp lý chưa hoàn chỉnh 54Kết luận chương II 55 CHƯƠNG III GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG TRÁI PHIẾU VIỆT NAM 56III.1 Định hướng phát triển thị trường trái phiếu Việt Nam đến năm 2020 56 III.1.1. Quan điểm phát triển 56 III.1.2. Định hướng phát triển 57III.2 Giải pháp phát triển thị trường trái phiếu Việt Nam 58III.2.1. Mở rộng quy mô, đa dạng hoá và tăng tính thanh khoản cho TTTP 58 III.2.1.1. Đối với trái phiếu Chính phủ 59 III.2.1.2 Đối với trái phiếu Chính quyền địa phương 60 III.2.1.3 Đối với trái phiếu doanh nghiệp 61 III.2.1.4. Phát triển công cụ phái sinh liên quan đến trái phiếu 63III.2.2. Xây dựng và phát triển hệ thống định mức tín nhiệm 64 III.2.3. Thu hút và phát triển đội ngũ tạo lập thị trường 67 III.2.4. Xây dựng thị trường trái phiếu chuyên biệt 67III.2.5. Thực hiện công khai hóa thông tin 69III.2.6. Phát triển thị trường phi tập trung 70III.2.7. Hoàn thiện hệ thống pháp lý và hệ thống quản lý 72III.2.8. Nâng cao nhận thức về chứng khoán nói chung và trái phiếunói riêng cho các doanh nghiệp và công chúng đầu tư 73Kết luận chương III 74KẾT LUẬN 75ĐỀ XUẤT CHO NHỮNG NGHIÊN CỨU TIẾP THEO TÀI LIỆU THAM KHẢOPHỤ LỤC

MỤC LỤC

DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT

DANH MỤC BẢNG, HÌNH

PHẦN MỞ ĐẦU

CHƯƠNG I

LÝ LUẬN TỔNG QUAN VỀ TRÁI PHIẾU VÀ THỊ TRƯỜNG TRÁI PHIẾU 1

I.1. Thị trường trái phiếu 1

I.1.1. Khái niệm về trái phiếu 1

I.1.2. Phân loại trái phiếu 1

I.1.2.1. Căn cứ vào chủ thể phát hành 1

I.1.2.2. Căn cứ theo tính chất chuyển nhượng 3

I.1.3. Vai trò của thị trường trái phiếu 4

I.1.3.1. Đối với nền kinh tế 4

I.1.3.2. Đối với doanh nghiệp 6

I.1.3.3. Đối với nhà đầu tư 8

I.2. Rủi ro trong đầu tư trái phiếu 9

I.2.1. Rủi ro lãi suất 9

I.2.2. Rủi ro lạm phát 10

I.2.3. Rủi ro thanh khoản 10

I.2.4. Rủi ro tín dụng 11

I.3. Định mức tín nhiệm đối với thị trường trái phiếu 11

I.3.1. Khái niệm định mức tín nhiệm 11

I.3.2. Nguyên tắc hoạt động của tổ chức ĐMTN 12

I.3.3.Sự cần thiết cho việc xây dựng hệ thống ĐMTN trong nước 13

I.4. Bài học kinh nghiệm về thị trường trái phiếu ở một số nước Châu Á 16

Kết luận chương I 21

CHƯƠNG II

THỰC TRẠNG VỀ THỊ TRƯỜNG TRÁI PHIẾU VIỆT NAM 22

II.1.Cơ sở pháp lý cho quá trình phát triển thị trường trái phiếu Việt Nam 22

II.2 Thực trạng về thị trường trái phiếu Việt Nam 24

II.2.1. Đánh giá chung về thị trường trái phiếu Việt Nam hiện nay 24

II.2.2 Phân tích thực trạng thị trường trái phiếu Việt Nam hiện nay 25

II.2.2.1. Trái phiếu Chính phủ 25

II.2.2.2. Trái phiếu Chính quyền địa phương 36

II.2.2.3. Trái phiếu doanh nghiệp 40

II.3. Nguyên nhân kém phát triển của thị trường trái phiếu Việt Nam 48

II.3.1. Quy mô nhỏ, thanh khoản thấp 48

II.3.2. Thiếu tổ chức định mức tín nhiệm chuyên nghiệp 50

II.3.3. Thiếu đội ngũ các nhà tạo lập thị trường 51

II.3.4. Chưa xác định được đường cong lãi suất chuẩn 52

II.3.5. Tính cạnh tranh thấp 53

II.3.6. Nhận thức của doanh nghiệp 53

II.3.7. Công bố thông tin chưa đầy đủ 54

II.3.8. Hệ thống pháp lý chưa hoàn chỉnh 54

Kết luận chương II 55

CHƯƠNG III

GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG TRÁI PHIẾU VIỆT NAM 56

III.1 Định hướng phát triển thị trường trái phiếu Việt Nam đến năm 2020 56

III.1.1. Quan điểm phát triển 56

III.1.2. Định hướng phát triển 57

III.2 Giải pháp phát triển thị trường trái phiếu Việt Nam 58

III.2.1. Mở rộng quy mô, đa dạng hoá và tăng tính thanh khoản cho TTTP 58

III.2.1.1. Đối với trái phiếu Chính phủ 59

III.2.1.2 Đối với trái phiếu Chính quyền địa phương 60

III.2.1.3 Đối với trái phiếu doanh nghiệp 61

III.2.1.4. Phát triển công cụ phái sinh liên quan đến trái phiếu 63

III.2.2. Xây dựng và phát triển hệ thống định mức tín nhiệm 64

III.2.3. Thu hút và phát triển đội ngũ tạo lập thị trường 67

III.2.4. Xây dựng thị trường trái phiếu chuyên biệt 67

III.2.5. Thực hiện công khai hóa thông tin 69

III.2.6. Phát triển thị trường phi tập trung 70

III.2.7. Hoàn thiện hệ thống pháp lý và hệ thống quản lý 72

III.2.8. Nâng cao nhận thức về chứng khoán nói chung và trái phiếu

nói riêng cho các doanh nghiệp và công chúng đầu tư 73

Kết luận chương III 74

KẾT LUẬN 75

ĐỀ XUẤT CHO NHỮNG NGHIÊN CỨU TIẾP THEO

TÀI LIỆU THAM KHẢO

PHỤ LỤC

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY