Luận văn Phát triển thị trường công nghệ theo định hướng nhu cầu

DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT . 3

DANH MỤC CÁC BẢNG, BIỂU . 4

PHẦN MỞ ĐẦU. 5

1. Lý do chọn đề tài.5

2. Tổng quan tình hình nghiên cứu .6

3. Mục tiêu và nhiệm vụ nghiên cứu.9

4. Phạm vi nghiên cứu.9

5. Mẫu khảo sát .9

6. Câu hỏi nghiên cứu .9

7. Giả thuyết nghiên cứu .9

8. Phương pháp nghiên cứu.10

9. Kết cấu của Luận văn.11

PHẦN NỘI DUNG . 12

CHƯƠNG 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG

CÔNG NGHỆ THEO ĐỊNH HƯỚNG NHU CẦU. 12

1.1. Thị trường và hệ thống thị trường.12

1 1 1 Th trường. 12

1 1 2 H thống th trường . 15

1 1 3 C c đi u i n ph t triển c a th trường. 16

1.2. Công nghệ và thị trường công nghệ .18

1 2 1 Công ngh . 18

1 2 2 Th trường công ngh . 20

1 2 3 Vai trò c a th trường công ngh trong h thống th trường. 26

1 2 4 N i dung ph t triển th trường công ngh . 27

1 2 5 C c tiêu chí đ nh gi ph t triển th trường công ngh . 32

1.3. Phát triển thị trường công nghệ gắn với định hướng nhu cầu.33

1 3 3 Phân bi t th trường công ngh đ nh hướng ti m năng và th trường công

ngh đ nh hướng nhu cầu . 36

* Tiểu kết Chương 1.37

CHƯƠNG 2. ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG CỦA THỊ TRƯỜNG CÔNG

NGHỆ TẠI THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG . 38

2.1. Quá trình hình thành thị trường công nghệ tại thành phố Hải Phòng.38

2 1 1 Giai đoạn từ 2007 trở v trước . 38

2 1 2 Giai đoạn từ 2007 đ n nay. 39

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY