Luận văn Phát triển sản phẩm tài chính giao dịch ký quỹ chứng khoán trong hệ thống ngân hàng công thương Việt Nam

MỤC LỤCTRANG PHỤ BÌALỜI CAM ĐOANMỤC LỤCDANH MỤC CÁC BẢNG, MÔ H ÌNH, BIỂU ĐỒ, PHỤ LỤCDANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮTLỜI MỞ ĐẦUCHƯƠNG I: TỔNG QUAN VỀ SẢN PHẨM T ÀI CHÍNH GIAO DỊCHKÝ QŨYCHỨNG KHOÁN . . . 11.1/. Giới thiệu về sản phẩm t ài chính giao dịch ký quỹchứng khoán . 11.1.1/. Khái ni ệm sản phẩm t ài chính . . 11.1.2/. Khái niệm giao dịch ký quỹchứng khoán . . 11.1.2.1/. Lịch sử hình thành giao dịch ký quỹ . . 11.1.2.2/. Khái niệm giao dịch ký quỹchứng khoán . 21.1.2.3/. Tìm hiểu qui trình hoạt động giao dịch ký quỹchứng khoán . 71.1.2.4/. Những lưu ý đối với nhà đầu tư trước khi kinh doanh giaodịch ký quỹchứng khoán . . . 81.2/. Vai trò c ủa giao dịch ký quỹchứng khoán . . 101.2.1/. Vai trò c ủa giao dịch ký quỹchứng khoán đối với các Ngân h àng thương mại Việt nam . . . 1.2.2/. Vai trò của giao dịch ký quỹchứng khoán đối với Thị tr ường chứng khoán Việt n am . . . 101.2.3 /.Vai trò của giao dịch ký quỹchứng khoán đối với các nh à đầutư . . . . 111.3/. Tìm hi ểu việc áp dụng giao dịch ký quỹ chứng khoán ở một số n ướctrên thế giới . . . . 121.3.1/. Tìm hiểu hoạt động giao dịch ký quỹ ở Thị tr ường Mỹ. . 121.3.2/. Sự phát triển giao dịch ký quỹ chứng khoán tại Ấn Độ . 141.3.3/.Sự phát triển giao dịch ký quỹ chứng khoán tại Trung Quốc . 15CHƯƠNG II :THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG V À NHU CẦUPHÁTTRIỂN SẢN PHẨM T ÀI CHÍNH GIAO DỊCH KÝ QUỸ CHỨNGKHOÁNTRONG HỆ THỐNG NGÂN H ÀNG CÔNG THƯƠNG VIỆTNAM. . . . 172.1/. Thực trạng hoạt động của Ngân h àng công thương Vi ệt nam tronggiai đoạn 2005-2007 . . . 172.1.1/. Giới thiệu sơ lược về hệ thống Ngân h àng công thương Vi ệt Nam172.1.2/. Phân tích tình hình ho ạt động của Ngân h àng công thương Vi ệtNam trong giai đoạn 2005-2007 theo mô hình CAMELS . 182.1.2.1/.Vốn . . . 222.1.2.2/. Chất lượng tài sản có. . 232.1.2.3/. Năng lực quản lý . . . 252.1.2.4/. Kết quả hoạt động kinh doanh . . 262.1.2.5/. Tính thanh kho ản . . 262.2/. Thực trạng hoạt động giao dịch ký quỹ chứng khoán tại Việt namhiện nay. . . . 272.2.1/. Thực trạng hoạt động của Thị tr ường chứng khoán Việt nam tronggiai đoạn 2005-2007 . . . 2.2.2/. Tác động của Thị tr ường chứng khoán đối với hoạt động củangành ngân hàng trong giai đo ạn hiện nay . . 322.2.3/. Thực trạng cho vay đầu tư chứng khoán ở các Ngân h àng thươngmại Việt nam tr ên địa bàn TPHCM . . 332.2.4/. Thực trạng hoạt động giao dịch ký quỹ chứng khoán tại Việt namhiện nay. . . . 372.3/. Nhu cầu phát triển Giao dịch ký quỹchứng khoántại Ngân hàng côngthương Vi ệt Nam . . . 382.3.1/. So sánh sản phẩm dịch vụ của Ngân h àng công thương Vi ệt namvới các ngân hàng khác . . . 2.3.1.1/. Các sản phẩm chính của Ngân h àng công thương Vi ệt Nam382.3.1.2/. So sánh s ản phẩm dịch vụ giữa Ngân h àng công thương Vi ệtnam và các Ngân hàng thương m ại quốcdoanh khác . . 402.3.1.3/. So sánh s ản phẩm dịch vụ giữa Ngân h àng công thương Vi ệtnam và các Ngân hàng thương m ại cổ phần. . 412.3.1.3.1/. Ngân hàng thương m ại cổ phần Á Châu . 412.3.1.3.2/. Ngân hàng thương m ại cổ phần S ài gòn thương tín . 422.3.1.3.3/. Ngân hàng thương mại cổ phần Xuất Nhập Khẩu . 432.3.1.4/. So sánh s ản phẩm dịch vụ giữa Ngân h àng công thương Vi ệtnam và Ngân hàng liên d oanh, Ngân hàng 100% v ốn nước ngoài . 432.3.2/. Sự cần thiết của việc phát triển giao dịch ký quỹchứng khoántrong hệ thốngNgân hàng công thương Vi ệt nam . . 452.3.3/. Những thuận lợi và khó khăn khiphát triển giao dịch ký quỹchứng khoántrong hệ thống Ngân h àng công thương Vi ệt nam . 462.3.3.1/. Những thuận lợi khi phát triển giao dịch ký quỹ chứng khoántrong hệ thống Ngân h àng công thương Vi ệt nam . . 462.3.3.2/. Những khó khăn khi phát triển giao dịch ký quỹ chứngkhoán trong hệ thống Ngân h àng công thương Vi ệt nam . 472.3.3.2.1/. Về khía cạnh pháp lý . . 472.3.3.2.2/. Về phía Ngân h àng công thương Vi ệt nam . 482.3.3.2.3/. Về phía các nhà đầu tư. . 48CHƯƠNG III : CHIẾN LƯỢC VÀ MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM PHÁTTRIỂN NGHIỆP VỤ GIAO DỊCH KÝ QUỸ CHỨNG KHOÁNTRONGHỆ THỐNG NGÂN H ÀNG CÔNG THƯƠNG VI ỆTNAM . 503.1/. Chi ến lược phát triển giao dịch ký quỹchứng khoántrong hệ thốngNgân hàng công thươ ng Việt nam . . . 503.1.1/. Nghiên cứu thị trường . . . 503.1.2/. Xác định kênh phân phối. . 513.1.3/. Tăng cư ờng công tác Marketing . . 523.1.4/. Quản lý rủi ro đối vớihoạt động giao dịch ký quỹchứng khoán 533.2/.Một số kiến nghị v à giải pháp . . 543.2.1/. Kiến nghị đối với nhà nước . . 543.2.2/. Kiến nghịđối với Thị trường chứng khoán . . 553.2.3/. Kiến nghịđối với Ngân hàng công thương Vi ệt nam . 573.2.3.1/. Đối với Ban l ãnh đạo Ngân hàng công thương . 573.2.3.2/. Đối với cán bộ ngân h àng. . 58KẾT LUẬN . . . . 60TÀI LIỆU THAM KHẢOPHỤ LỤC

MỤC LỤC

TRANG PHỤ BÌA

LỜI CAM ĐOAN

MỤC LỤC

DANH MỤC CÁC BẢNG, MÔ H ÌNH, BIỂU ĐỒ, PHỤ LỤC

DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT

LỜI MỞ ĐẦU

CHƯƠNG I: TỔNG QUAN VỀ SẢN PHẨM T ÀI CHÍNH GIAO DỊCH

KÝ QŨYCHỨNG KHOÁN . . . 1

1.1/. Giới thiệu về sản phẩm t ài chính giao dịch ký quỹchứng khoán . 1

1.1.1/. Khái ni ệm sản phẩm t ài chính . . 1

1.1.2/. Khái niệm giao dịch ký quỹchứng khoán . . 1

1.1.2.1/. Lịch sử hình thành giao dịch ký quỹ . . 1

1.1.2.2/. Khái niệm giao dịch ký quỹchứng khoán . 2

1.1.2.3/. Tìm hiểu qui trình hoạt động giao dịch ký quỹchứng khoán . 7

1.1.2.4/. Những lưu ý đối với nhà đầu tư trước khi kinh doanh giao

dịch ký quỹchứng khoán . . . 8

1.2/. Vai trò c ủa giao dịch ký quỹchứng khoán . . 10

1.2.1/. Vai trò c ủa giao dịch ký quỹchứng khoán đối với các Ngân h àng thương mại Việt nam . . . 1.2.2/. Vai trò của giao dịch ký quỹchứng khoán đối với Thị tr ường chứng khoán Việt n am . . . 10

1.2.3 /.Vai trò của giao dịch ký quỹchứng khoán đối với các nh à đầutư . . . . 11

1.3/. Tìm hi ểu việc áp dụng giao dịch ký quỹ chứng khoán ở một số n ướctrên thế giới . . . . 12

1.3.1/. Tìm hiểu hoạt động giao dịch ký quỹ ở Thị tr ường Mỹ. . 12

1.3.2/. Sự phát triển giao dịch ký quỹ chứng khoán tại Ấn Độ . 14

1.3.3/.Sự phát triển giao dịch ký quỹ chứng khoán tại Trung Quốc . 15

CHƯƠNG II :THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG V À NHU CẦUPHÁT

TRIỂN SẢN PHẨM T ÀI CHÍNH GIAO DỊCH KÝ QUỸ CHỨNG

KHOÁNTRONG HỆ THỐNG NGÂN H ÀNG CÔNG THƯƠNG VIỆTNAM. . . . 17

2.1/. Thực trạng hoạt động của Ngân h àng công thương Vi ệt nam tronggiai đoạn 2005-2007 . . . 17

2.1.1/. Giới thiệu sơ lược về hệ thống Ngân h àng công thương Vi ệt Nam17

2.1.2/. Phân tích tình hình ho ạt động của Ngân h àng công thương Vi ệt

Nam trong giai đoạn 2005-2007 theo mô hình CAMELS . 18

2.1.2.1/.Vốn . . . 22

2.1.2.2/. Chất lượng tài sản có. . 23

2.1.2.3/. Năng lực quản lý . . . 25

2.1.2.4/. Kết quả hoạt động kinh doanh . . 26

2.1.2.5/. Tính thanh kho ản . . 26

2.2/. Thực trạng hoạt động giao dịch ký quỹ chứng khoán tại Việt namhiện nay. . . . 27

2.2.1/. Thực trạng hoạt động của Thị tr ường chứng khoán Việt nam tronggiai đoạn 2005-2007 . . . 2.2.2/. Tác động của Thị tr ường chứng khoán đối với hoạt động của

ngành ngân hàng trong giai đo ạn hiện nay . . 32

2.2.3/. Thực trạng cho vay đầu tư chứng khoán ở các Ngân h àng thương

mại Việt nam tr ên địa bàn TPHCM . . 33

2.2.4/. Thực trạng hoạt động giao dịch ký quỹ chứng khoán tại Việt namhiện nay. . . . 37

2.3/. Nhu cầu phát triển Giao dịch ký quỹchứng khoántại Ngân hàng công

thương Vi ệt Nam . . . 38

2.3.1/. So sánh sản phẩm dịch vụ của Ngân h àng công thương Vi ệt namvới các ngân hàng khác . . . 2.3.1.1/. Các sản phẩm chính của Ngân h àng công thương Vi ệt Nam38

2.3.1.2/. So sánh s ản phẩm dịch vụ giữa Ngân h àng công thương Vi ệt

nam và các Ngân hàng thương m ại quốcdoanh khác . . 40

2.3.1.3/. So sánh s ản phẩm dịch vụ giữa Ngân h àng công thương Vi ệt

nam và các Ngân hàng thương m ại cổ phần. . 41

2.3.1.3.1/. Ngân hàng thương m ại cổ phần Á Châu . 41

2.3.1.3.2/. Ngân hàng thương m ại cổ phần S ài gòn thương tín . 42

2.3.1.3.3/. Ngân hàng thương mại cổ phần Xuất Nhập Khẩu . 43

2.3.1.4/. So sánh s ản phẩm dịch vụ giữa Ngân h àng công thương Vi ệt

nam và Ngân hàng liên d oanh, Ngân hàng 100% v ốn nước ngoài . 43

2.3.2/. Sự cần thiết của việc phát triển giao dịch ký quỹchứng khoán

trong hệ thốngNgân hàng công thương Vi ệt nam . . 45

2.3.3/. Những thuận lợi và khó khăn khiphát triển giao dịch ký quỹ

chứng khoántrong hệ thống Ngân h àng công thương Vi ệt nam . 46

2.3.3.1/. Những thuận lợi khi phát triển giao dịch ký quỹ chứng khoán

trong hệ thống Ngân h àng công thương Vi ệt nam . . 46

2.3.3.2/. Những khó khăn khi phát triển giao dịch ký quỹ chứng

khoán trong hệ thống Ngân h àng công thương Vi ệt nam . 47

2.3.3.2.1/. Về khía cạnh pháp lý . . 47

2.3.3.2.2/. Về phía Ngân h àng công thương Vi ệt nam . 48

2.3.3.2.3/. Về phía các nhà đầu tư. . 48

CHƯƠNG III : CHIẾN LƯỢC VÀ MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM PHÁT

TRIỂN NGHIỆP VỤ GIAO DỊCH KÝ QUỸ CHỨNG KHOÁNTRONG

HỆ THỐNG NGÂN H ÀNG CÔNG THƯƠNG VI ỆTNAM . 50

3.1/. Chi ến lược phát triển giao dịch ký quỹchứng khoántrong hệ thống

Ngân hàng công thươ ng Việt nam . . . 50

3.1.1/. Nghiên cứu thị trường . . . 50

3.1.2/. Xác định kênh phân phối. . 51

3.1.3/. Tăng cư ờng công tác Marketing . . 52

3.1.4/. Quản lý rủi ro đối vớihoạt động giao dịch ký quỹchứng khoán 53

3.2/.Một số kiến nghị v à giải pháp . . 54

3.2.1/. Kiến nghị đối với nhà nước . . 54

3.2.2/. Kiến nghịđối với Thị trường chứng khoán . . 55

3.2.3/. Kiến nghịđối với Ngân hàng công thương Vi ệt nam . 57

3.2.3.1/. Đối với Ban l ãnh đạo Ngân hàng công thương . 57

3.2.3.2/. Đối với cán bộ ngân h àng. . 58

KẾT LUẬN . . . . 60

TÀI LIỆU THAM KHẢO

PHỤ LỤC

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY