Luận văn Phát triển ngành cà phê tỉnh Đăk Lăk theo hướng bền vững

MỤC LỤC

LỜI CAM ĐOAN.3

LỜI CẢM ƠN .4

MỤC LỤC .5

LỜI NÓI ĐẦU.8

DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT.10

PHẦN 1: TỔNG QUAN .11

1. Lí do chọn đề tài .11

2. Mục đích của đề tài .11

3. Nhiệm vụ nghiên cứu .12

4. Lịch sử nghiên cứu đề tài .12

5. Phạm vi nghiên cứu.12

6. Hệ quan điểm và phương pháp nghiên cứu.13

7. Cấu trúc của đề tài.15

CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÍ LUẬN.16

1.1. Lí luận về phát triển bền vững .16

1.1.1. Bản chất của phát triển bền vững .16

1.1.1.1. Quá trình hình thành quan điểm phát triển bền vững.16

1.1.1.2. Khái niệm phát triển bền vững.18

1.1.1.3. Bản chất của phát triển bền vững.19

1.1.2. Tiêu chí đánh giá phát triển bền vững.21

1.1.2.1. Lĩnh vực kinh tế .22

1.1.2.2. Lĩnh vực xã hội .22

1.1.2.3. Lĩnh vực môi trường.23

1.1.2.4. Lĩnh vực thể chế (nhằm thực hiện phát triển bền vững).23

1.2.1. Đặc điểm kinh tế - kỹ thuật ngành cà phê.24

1.2.1.1. Đặc điểm kinh tế - kỹ thuật trồng, chăm sóc cà phê .24

1.2.1.2. Đặc điểm kinh tế - kỹ thuật thu hoạch, chế biến và bảo quản cà phê .27

1.2.2. Khái niệm phát triển bền vững ngành cà phê.30

1.2.3. Tiêu chí đánh giá phát triển bền vững ngành cà phê .31

1.2.4. Khái quát tình hình phát triển ngành cà phê trên thế giới.32

1.2.5. Thực tiễn phát triển bền vững ngành cà phê ở Việt Nam .33

1.3. Các chính sách liên quan đến PTBV cà phê trong thời gian qua.36

CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN NGÀNH CÀ PHÊ TỈNH ĐĂK LĂK

THEO HƯỚNG BỀN VỮNG.37

2.1. Tổng quan về tỉnh Đăk Lăk .372.1.1. Vị trí địa lý .37

2.1.2. Đặc điểm kinh tế - xã hội .37

2.2. Đánh giá tiềm năng tài nguyên cho phát triển cà phê ở tỉnh Đăk Lăk .40

2.2.1. Địa hình.40

2.2.1.1. Địa hình vùng núi.40

2.2.1.2. Địa hình cao nguyên.40

2.2.1.3. Địa hình bán bình nguyên Ea Sup.41

2.2.1.4. Địa hình vùng bằng trũng Krông Păk - Lăk.41

2.2.2. Khí hậu.41

2.2.3. Đất đai.43

2.2.4. Nguồn nước.44

2.2.4.1. Nguồn nước mặt .44

2.2.4.2. Nguồn nước ngầm .46

2.2.5. Lao động.46

2.2.5.1. Dân cư.46

2.2.5.2. Nguồn lao động.47

2.3. Khái quát về ngành cà phê Đăk Lăk .48

2.3.1. Quá trình hình thành và phát triển ngành cà phê Đăk Lăk.48

2.3.2. Vị trí và vai trò của ngành cà phê đối với nền kinh tế - xã hội tỉnh Đăk Lăk .50

2.4. Đánh giá thực trạng phát triển ngành cà phê tỉnh Đăk Lăk theo hướng bền vững .52

2.4.1. Đánh giá PTBV cà phê Đăk Lăk trong lĩnh vực canh tác (trồng, chăm sóc, thu hoạch) cà

phê .52

2.4.1.1. Diễn biến diện tích, năng suất, sản lượng cà phê.52

2.4.1.2. Hiện trạng vườn cây cà phê .57

2.4.1.3. Sử dụng các yếu tố đầu vào cho sản xuất cà phê .60

2.4.1.4. Thu hoạch cà phê.63

2.4.1.5. Công tác khuyến nông.64

2.4.1.6. Đánh giá chung về lĩnh vực canh tác cà phê theo tiêu chí PTBV cà phê.65

2.4.2. Đánh giá PTBV cà phê Đăk Lăk trong lĩnh vực chế biến, bảo quản và tiêu thụ cà phê.71

2.4.2.1. Chế biến cà phê .71

2.4.2.2. Bảo quản cà phê .74

2.4.2.4. Đánh giá chung về lĩnh vực chế biến, bảo quản và tiêu thụ cà phê theo tiêu chí PTBV

cà phê .83

2.5. Tổ chức lãnh thổ ngành cà phê Đăk Lăk.86

2.6. Nhận xét, đánh giá.90

2.6.1. Những kết quả đạt được của quá trình sản xuất cà phê tỉnh Đăk Lăk .90

2.6.2. Những tồn tại, thách thức trong phát triển bền vững ngành cà phê tỉnh Đăk Lăk .90

CHƯƠNG 3: CÁC GIẢI PHÁP NHẰM PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG NGÀNH CÀ

PHÊ TỈNH ĐĂK LĂK.963.1. Quan điểm về phát triển bền vững cà phê tỉnh Đăk Lăk.96

3.1.1. Quan điểm về hiệu quả kinh tế.96

3.1.2. Quan điểm về hiệu quả xã hội.97

3.1.3. Quan điểm về bảo vệ môi trường sinh thái .97

3.2. Định hướng phát triển bền vững ngành cà phê tỉnh Đăk Lăk.97

3.2.1. Định hướng phát triển đối với khâu canh tác cà phê .98

3.2.2. Định hướng phát triển đối với chế biến cà phê .98

3.2.3. Định hướng phát triển đối với thị trường tiêu thụ cà phê .99

3.3. Một số chỉ tiêu dự báo .99

3.3.1. Dự báo về tình hình sản xuất cà phê.99

3.3.2. Dự báo về tình hình tiêu thụ cà phê.100

3.4. Một số giải pháp phát triển bền vững cà phê tỉnh Đăk Lăk.101

3.4.1. Nhóm các giải pháp về kinh tế .101

3.4.1.1. Các giải pháp về tổ chức, quản lí ngành cà phê.101

3.4.1.2. Các giải pháp phát triển sản xuất .102

3.4.1.3. Các giải pháp gắn công nghiệp chế biến với thu hái, bảo quản cà phê.104

3.4.1.4. Các giải pháp tăng cường công tác quản lí chất lượng đáp ứng nhu cầu của các thị

trường khó tính để ổn định xuất khẩu.106

3.4.1.5. Các giải pháp phát triển thị trường gắn sản xuất cà phê của Đăk Lăk với hệ thống

phân phối của cả nước và hội nhập quốc tế.107

3.4.1.6. Các giải pháp phát triển nguồn nhân lực đáp ứng cho nhu cầu mở rộng sản xuất theo

hướng thâm canh.110

3.4.2. Nhóm giải pháp về mặt xã hội.111

3.4.2.1. Hỗ trợ đời sống các hộ nghèo và đồng bào dân tộc ít người .111

3.4.2.2. Đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng nông thôn.112

3.4.3. Nhóm các giải pháp bảo vệ môi trường.113

3.4.1.2. Bảo vệ môi trường trong lĩnh vực canh tác cà phê.113

3.4.1.2. Bảo vệ môi trường trong lĩnh vực chế biến cà phê .115

3.5. Kiến nghị .115

3.5.1. Đối với Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn.115

3.5.2. Đối với Sở Công thương .115

3.5.3. Đối với Sở Tài nguyên và môi trường .116

3.5.4. Đối với Sở Kế hoạch và đầu tư.116

3.5.5. Đối với ngân hàng Nhà nước tỉnh.116

3.5.6. Đối với chính quyền địa phương các cấp.116

PHẦN 3: KẾT LUẬN.117

TÀI LIỆU THAM KHẢO .120

PHỤ LỤC .122

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY