Luận văn Phát triển lực lượng sản xuất trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn ở tỉnh Bắc Giang hiện nay

MỤC LỤC

PHẦ N MỞ ĐẦU.5

1. Lí do chọn đề tài.5

2. Tình hình nghiên cứu .6

3. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu của luận văn.9

4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu của luận văn .9

5. Cơ sở lý luận và phương pháp nghiên cứu.10

6. Đóng góp chính của luận văn.10

7. Ý nghĩa lý luận và thực tiễn của luận văn.11

8. Kết cấu của luận văn .11

PHẦ N NỘI DUNG .12

CHưƠNG I : MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ PHÁT TRIỂN LỰC LưỢNG

SẢN XUẤT TRONG QUÁ TRÌNH CÔNG NGHIỆP HÓA, HIỆN ĐẠI HÓA

NÔNG NGHIỆP, NÔNG THÔN Ở TỈNH BẮC GIANG.12

1.1. Lực lượng sản xuất và trình độ phát triển của lực lượng sản xuất .12

1.1.1. Khái niệm lực lượng sản xuất .12

1.1.2. Trình độ phát triển lực lượng sản xuất và những biểu hiện của nó .18

1.2. Công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn ở Bắc Giang và sự

phát triển lực lượng sản xuất trong quá trình đó .25

1.2.1. Công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn ở tỉnh Bắc Giang .25

1.2.2. Sự phát triển của lực lượng sản xuất dưới tác động của quá trình công nghiệp

hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn ở Bắc Giang .35

CHưƠNG II: PHÁT TRIỂN LỰC LưỢNG SẢN XUẤT TRONG QUÁ

TRÌNH CÔNG NGHIỆP HÓA, HIỆN ĐẠI HÓA NÔNG NGHIỆP, NÔNG

THÔN Ở TỈNH BẮC GIANG HIỆN NAY – THỰC TRẠNG, NHỮNG VẤN

ĐỀ ĐẶT RA VÀ GIẢI PHÁP .39

2.1. Thực trạng phát triển lực lượng sản xuất trong quá trình công nghiệp hóa,

hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn ở tỉnh Bắc Giang .39

2.1.1. Khái quát về điều kiện tự nhiên và kinh tế - xã hội.39

2.1.2. Thưc trạng lưc̣ lươṇ g lao đôṇ g, tư liệu sản xuất và khoa học - công nghệ ở

nông thôn tỉnh Bắc Giang .43

2.2. Những vấn đề đặt ra đối với việc phát triển lực lượng sản xuất ở tỉnh Bắc Giang.662

2.2.1 Mâu thuẫn giữa yêu cầu đẩy mạnh công nghiệp hóa hiện đại hóa nông

nghiệp, nông thôn với năng lực người lao động còn thấp .66

2.2.2 Mâu thuẫn giữa yêu cầu đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông

nghiệp, nông thôn với tư liệu sản xuất, máy móc, công cụ nghèo nàn, lạc hậu.67

2.2.3 Mâu thuẫn giữa yêu cầu đẩy mạnh công nghịêp hóa, hiện đại hóa nông

nghiệp, nông thôn với việc ứng dụng khoa học - công nghệ vào lĩnh vực nông

nghiệp, nông thôn còn nhiều hạn chế .68

2.2.4. Mâu thuẫn giữa yêu cầu đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông

nghiệp, nông thôn với thực trạng cơ sở hạ tầng nông thôn còn nhiều hạn chế.70

2.3. Giải pháp phát triển lực lượng sản xuất trong quá trình công nghiệp hóa,

hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn ở Bắc Giang .73

2.3.1 Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng bộ tỉnh, nâng cao hiệu lực quản lý của Ủy

ban nhân dân tỉnh đối với phát triển lực lượng sản xuất trong quá trình đẩy mạnh

công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn ở tỉnh Bắc Giang .73

2.3.2. Xây dựng và hoàn thiện quan hệ sản xuất theo hướng khơi dậy, phát huy

nguồn lực con người, tài nguyên, phù hợp với lực lượng sản xuất một tỉnh trung du

đa dân tộc.77

2.3.3 Tập trung nguồn lực cho việc đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng nguồn

lao động, đội ngũ cán bộ khoa học kỹ thuật, cán bộ kinh tế người địa phương phục

vụ cho quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn của tỉnh .80

2.3.4. Ưu tiên phát triển công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp nông thôn ở vùng

sâu, vùng xa góp phần rút gắn khoảng cách phát triển giữa các địa bàn trong tỉnh.82

2.3.5. Xây dựng đồng bộ cơ sở hạ tầng nông thôn .84

2.3.6. Phát triển khoa học công nghệ, ứng dụng kỹ thuật mới vào quá trình công

nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn của tỉnh.87

PHẦN KẾT LUẬN.91

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO.93

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY