Luận văn Phát triển kinh tế biển tỉnh Cà Mau – thực trạng và giải pháp

MỤC LỤC

LỜI CÁM ƠN .3

MỤC LỤC.4

DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT.7

MỞ ĐẦU .8

1. Lý do chọn đề tài.8

2. Mục tiêu, nhiệm vụ nghiên cứu .9

3. Giới hạn và phạm vi nghiên cứu.9

4. Những công trình nghiên cứu liên quan.9

5. Phương pháp luận và phương pháp nghiên cứu.10

6. Cấu trúc luận văn .12

Chương 1: CƠ SỞ LÍ LUẬN VỀ NGHIÊN CỨU BIỂN VÀ PHÁT TRIỂN KINH TẾBIỂN.13

1.1. Một số khái niệm.13

1.1.1.Biển và đại dương.13

1.1.2. Phạm vi không gian biển..14

1.1.3. Quan niệm về vùng ven biển.16

1.1.4.Kinh tế biển .17

1.1.5.Cơ cấu kinh tế biển .18

1.1.6. Tổ chức lãnh thổ kinh tế biển.19

1.1.7. Các loại hình kinh tế biển.21

1.1.8. Các nhân tố ảnh hưởng đến phát triển kinh tế biển .28

1.2. Kinh nghiệm các nước về phát triển kinh tế biển .29

1.3. Phát triển kinh tế biển ở Việt Nam.32

1.3.1. Khai thác và nuôi trồng hải sản biển.32

1.3.2. Giao thông vận tải biển .34

1.3.3. Du lịch biển .35

1.3.4. Khai thác khoáng sản trên thềm lục địa và làm muối..36

1.4. Bảo vệ môi trường biển và phát triển bền vững kinh tế biển .37

Chương 2: TIỀM NĂNG VÀ HIỆN TRẠNG PHÁT TRIỂN KINH TẾ BIỂN TỈNH CÀ

MAU .39

2.1. Khái quát về tỉnh Cà Mau.39

2.1.1. Vị trí địa lý .39

2.1.2. Đặc điểm tự nhiên.39

2.1.3. Tài nguyên thiên nhiên.402.1.4. Tình hình phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Cà Mau .40

2.2. Vị trí, vai trò của kinh tế biển trong phát triển kinh tế của tỉnh Cà Mau.43

2.3. Tiềm năng phát triển kinh tế biển tỉnh Cà Mau .46

2.3.1. Tiềm năng về tự nhiên.46

2.3.2. Tiềm năng về kinh tế - xã hội.55

2.4. Những lợi thế so sánh.57

2.4.1. Về tự nhiên .57

2.4.2. Về nhân văn.58

2.4.3. Khả năng hợp tác và đầu tư.59

2.5. Những hạn chế .59

2.6. Thực trạng phát triển một số ngành kinh tế biển tỉnh Cà Mau .61

2.6.1. Ngành thủy sản biển.61

2.6.1.4. Giá trị thu nhập.68

2.6.2. Nông nghiệp: .72

2.6.3. Ngành lâm nghiệp.74

2.6.4. Ngành vận tải.76

2.6.5. Ngành dịch vụ - du lịch.76

2.6.6. Ngành khai thác và chế biến khoáng sản biển.78

2.7. Vị trí của kinh tế biển trong nền kinh tế tỉnh.80

Bảng 2.10: Một số chỉ tiêu kinh tế - xã hội chủ yếu của vùng biển, ven biển và của toàn

tỉnh Cà Mau năm 2009 .81

2.8. Một số vấn đề phát triển kinh tế vùng biển và ven biển Cà Mau.83

2.8.1. Vấn đề khai thác, bảo vệ nguồn lợi thủy sản và môi trường.83

2.8.2. Vấn đề an ninh trật tự trên biển .85

2.8.3. Vấn đề bố trí tái định cư khu vực ven biển .85

2.8.4. Về đầu tư xây dựng hạ tầng cụm đảo .86

Chương 3: ĐỊNH HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN KINH TẾ BIỂN TỈNH CÀ

MAU ĐẾN NĂM 2020.87

3.1. Căn cứ xây dựng định hướng và giải pháp.87

3.1.1. Bối cảnh quốc tế và trong nước.87

3.1.2. Định hướng phát triển kinh tế biển và vùng biển của Việt Nam đến năm 2020. .88

3.1.3. Định hướng phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Cà Mau đến năm 2020..88

3.1.4. Tiềm năng và hiện trạng phát triển .90

3.1.5. Nhu cầu thị trường và trao đổi sản phẩm.90

3.2. Các định hướng cụ thể.91

3.2.1. Tổ chức không gian phát triển kinh tế biển.91

3.2.2. Định hướng phát triển các ngành kinh tế biển..93

3.2.2.1. Phát triển ngành thủy sản.933.2.2.2. Phát triển ngành lâm nghiệp .95

3.2.3. Phát triển nguồn nhân lực.97

3.2.4. Đầu tư phát triển .98

3.2.5. Xây dựng hệ thống chính sách quản lý, bảo vệ môi trường biển và phát triển bền vững. .98

3.2.6. Xây dựng hoàn thiện hệ thống chỉ tiêu và dự báo phát triển kinh tế biển tỉnh Cà Mau đến năm

2020. .100

3.2.7. Quốc phòng - an ninh.101

3.3. Các giải pháp chủ yếu.101

3.3.1. Hoàn thiện hệ thống chính sách quản lí .101

3.3.2. Huy động vốn đầu tư trong và ngoài tỉnh.102

3.3.3. Tổ chức các loại hình đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao .104

3.3.4. Tổ chức thực hiện quy hoạch phát triển kinh tế biển.104

3.3.5. Đẩy mạnh hợp tác liên vùng và liên quốc gia. .105

3.3.6. Tiếp tục đổi mới kinh tế và đa dạng các hình thức phát triển kinh tế biển. .106

3.3.7. Hiện đại hóa phương tiện đánh bắt, bảo quản và chế biến.106

3.3.8. Đa dạng hóa và nâng cao chất lượng sản phẩm ưu thế..107

3.3.9. Xây dựng thương hiệu, tiếp thị và mở rộng thị trường.107

3.4. Kiến nghị .107

KẾT LUẬN .110

TÀI LIỆU THAM KHẢO .111

PHỤ LỤC.113

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY