Luận văn Phát triển kinh tế biển tỉnh Bạc Liêu: tiềm năng, thực trạng và giải pháp

MỤC LỤC

LỜI CAM ĐOAN . 1

LỜI CẢM ƠN . 2

MỤC LỤC . 3

DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT. 6

MỞ ĐẦU. 7

1. Lý do chọn đề tài.7

2. Mục tiêu, nhiệm vụ nghiên cứu .8

3. Giới hạn và phạm vi nghiên cứu .8

4. Những công trình nghiên cứu liên quan .9

5. Phương pháp luận và phương pháp nghiên cứu.10

6. Cấu trúc luận văn .13

CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ BIỂN VÀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ BIỂN15

1.1. Một số quan niệm và khái niệm về biển .15

1.1.1. Biển và đại dương .15

1.1.2. Phạm vị không gian biển.17

1.1.3. Quan niệm về vùng ven biển.17

1.2. Kinh tế biển .19

1.2.1. Khái niệm kinh tế biển .19

1.2.2. Cơ cấu kinh tế biển.22

1.2.3. Các nhân tố ảnh hưởng đến phát triển kinh tế biển.32

1.2.4. Biến đổi khí hậu ảnh hưởng đến kinh tế biển và vùng ven biển.34

1.2.5. Tổ chức lãnh thổ (không gian) kinh tế biển .37

1.2.6. Bảo vệ môi trường và phát triển bền vững kinh tế biển.39

1.3. Kinh nghiệm phát triển kinh tế biển quốc gia và vùng.40

1.3.1. Phát triển kinh tế biển Việt Nam.40

1.3.2. Phát triển kinh tế biển vùng đồng bằng sông Cửu Long.46

CHƯƠNG 2: TIỀM NĂNG VÀ THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN KINH TẾ BIỂN

TỈNH BẠC LIÊU. 51

2.1. Khái quát chung về tỉnh Bạc Liêu.51

2.2. Tiềm năng phát triển kinh tế biển tỉnh Bạc Liêu.55

2.2.1. Tiềm năng về vị trí địa lí vùng biển và ven biển.55

2.2.2. Tiềm năng về tự nhiên và tài nguyên thiên nhiên .564

2.2.3. Tiềm năng về kinh tế - xã hội.66

2.2.4. Đánh giá về điều kiện và tiềm năng phát triển.70

2.3. Thực trạng phát triển một số ngành kinh tế biển tỉnh Bạc Liêu.72

2.3.1. Ngành thủy hải sản.72

2.3.2. Khai thác khoáng sản biển .84

2.3.3. Ngành lâm nghiệp .88

2.3.4. Ngành dịch vụ, du lịch .90

2.3.5. Ngành giao thông vận tải biển.93

2.4. Vị trí kinh tế biển trong nền kinh tế tỉnh Bạc Liêu .96

2.5. Một số vấn đề liên quan trong phát triển kinh tế biển và vùng ven biển tỉnh BạcLiêu.99

2.5.1. Vấn đề khai thác, bảo vệ nguồn lợi thủy sản ven biển.99

2.5.2. Phòng chống thiên tài, bảo vệ môi trường biển và ven biển.99

2.5.3. Về đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng phục vụ phát triển kinh tế biển.100

2.5.4. Về bảo vệ an ninh – quốc phòng vùng biển .101

2.5.5. Vấn đề ứng phó với BĐKH tác động đến kinh tế biển và VBVBBL .101

CHƯƠNG 3: ĐỊNH HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN KINH TẾ BIỂN

TỈNH BẠC LIÊU. 103

3.1. Cơ sở khoa học xây dựng định hướng và giải pháp .103

3.1.1. Bối cảnh quốc tế và trong nước.103

3.1.2. Định hướng phát triển kinh tế biển và vùng ven biển Việt Nam đến năm 2020 105

3.1.3. Chủ trương, chính sách phát triển kinh tế biển của tỉnh Bạc Liêu.106

3.2. Các định hướng phát triển kinh tế biển chung .107

3.2.1. Tổ chức không gian phát triển kinh tế biển.107

3.2.2. Định hướng phát triển các ngành kinh tế biển .108

3.2.3. Phát triển nguồn nhân lực.118

3.2.4. Phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội và dân cư ven biển.118

3.2.5. Khai thác hợp lý tài nguyên và bảo vệ môi trường .119

3.2.6. Xây dựng hoàn thiện hệ thống chỉ tiêu và dự báo phát triển kinh tế biển, vùng

biển ven biển tỉnh Bạc Liêu đến năm 2020.120

3.2.7. Quốc phòng, an ninh .120

3.3. Các giải pháp chủ yếu.121

3.3.1. Quy hoạch và tổ chức thực hiện quy hoạch phát triển kinh tế biển .121

3.3.2. Hoàn thiện chính sách và hệ thống quản lí và khai thác biển .121

3.3.3. Huy động nguồn vốn đầu tư trong và ngoài tỉnh .1225

3.3.4. Về phát triển khoa học, công nghệ.122

3.3.5. Xúc tiến đầu tư và mở rộng thị trường.123

3.3.6. Về môi trường và chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu .124

3.3.7. Gắn phát triến kinh tế biển với nhiệm vụ quốc phòng, an ninh và đảm bảo an sinh

xã hội .125

3.4. Kiến nghị.126

KẾT LUẬN . 128

TÀI LIỆU THAM KHẢO . 130

PHỤ LỤC . 132

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY