Luận văn Phát triển hoạt động kinh doanh thẻ tại Ngân hàng thương mại cổ phần Kỹ Thương Việt Nam

MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU 11.Tính cấp thiết của đề tài 12.Mục đích nghiên cứu của luận văn 23. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 24.Phương pháp nghiên cứu 25.Kết cấu của luận văn 3CHƯƠNG 1: THẺ VÀ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH THẺ CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 41.1.KHÁI QUÁT CHUNG VỀ THẺ NGÂN HÀNG 41.1.1.Lịch sử hình thành và phát triển thẻ 41.1.2. Khái niệm và phân loại thẻ 51.1.3.Các chủ thể tham gia thị trường thẻ 81.1.3.1. Ngân hàng phát hành 81.1.3.2. Ngân hàng đại lý hay ngân hàng chấp nhận thanh toán 91.1.3.3. Tổ chức thẻ quốc tế 91.1.3.4. Chủ thẻ 101.1.3.5. Đơn vị chấp nhận thẻ 111.1.4.Tiện ích của dịch vụ thẻ và rủi ro thường gặp trong thanh toán thẻ 111.1.4.1 Những tiện ích của dịch vụ thẻ 111.1.4.2. Những rủi ro thường gặp trong thanh toán thẻ 161.2. HOẠT ĐỘNG KINH DOANH THẺ CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 181.2.1.Quan niệm về hoạt động kinh doanh thẻ của ngân hàng thương mại 181.2.2.Nội dung hoạt động kinh doanh thẻ của ngân hàng thương mại 181.2.2.1.Nghiệp vụ phát hành thẻ 181.2.2.2.Nghiệp vụ thanh toán thẻ 211.2.3. Chỉ tiêu đánh giá sự phát triển hoạt động kinh doanh thẻ của ngân hàng thương mại 251.2.3.1.Lợi nhuận 261.2.3.2. Số lượng thẻ phát hành 271.2.3.3. Mạng lưới ATM, đơn vị chấp nhận thẻ 271.2.3.4. Doanh số thanh toán thẻ 271.2.3.5. Đa dạng hoá sản phẩm dịch vụ thẻ 271.2.3.6. Thị phần 281.2.4 Các nhân tố ảnh hưởng tới phát triển hoạt động kinh doanh thẻ của ngân hàng thương mại 281.2.4.1. Các nhân tố chủ quan 281.2.4.2. Các nhân tố khách quan 33CHƯƠNG 2 35THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH THẺ TẠI NGÂN HÀNG TMCP KỸ THƯƠNG VIỆT NAM 352.1. KHÁI QUÁT VỀ NGÂN HÀNG TMCP KỸ THƯƠNG VIỆT NAM 352.1.1. Khái quát về cơ cấu tổ chức của Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam 352.1.2. Thực trạng hoạt động kinh doanh của Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam 362.2. THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH THẺ TẠI NGÂN HÀNG TMCP KỸ THƯƠNG VIỆT NAM 412.2.1. Hoạt động phát hành thẻ tại Techcombank 412.2.1.1. Quy trình phát hành thẻ tại Techcombank” 412.2.1.3 Số lượng thẻ phát hành tại Techcombank 472.2.2 Hoạt động thanh toán thẻ tại Techcombank 482.2.2.1. Quy trình thanh toán thẻ 482.2.2.2 Mạng lưới ATM, các đơn vị chấp nhận thẻ của Techcombank. 492.2.2.3.Doanh thu từ dịch vụ thẻ 512.3.ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH THẺ TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN KỸ THƯƠNG VIỆT NAM 552.3.1.Kết quả đạt được trong hoạt động kinh doanh thẻ 562.3.1.1 Tiện ích của thẻ F@stAccess không ngừng được nâng cao 562.3.1.2 Hệ thống chấp nhận thanh toán thẻ đang tích cực được mở rộng 572.3.1.3 Công tác chăm sóc khách hàng ngày càng được chú ý đến 582.3.1.4 Techcombank đang trên tiến trình trở thành thành viên phát hành của các tổ chức thẻ quốc tế 582.3.2. Hạn chế trong hoạt động kinh doanh thẻ 592.3.2.1.Công tác phát triển mạng lưới thanh toán thẻ còn yếu 592.3.2.2.Phát triển sản phẩm dịch vụ thẻ còn nghèo nàn 602.3.2.3. Công tác marketing và bán hàng chưa chuyên nghiệp 612.3.2.4.Hạn chế khác 612.3.3.Nguyên nhân của hạn chế 622.3.3.1.Môi trường xã hội chưa phát triển 622.3.3.2. Đội ngũ cán bộ nghiệp vụ còn yếu 632.3.3.3. Nền tảng cơ sở kỹ thuật chưa đáp ứng yêu cầu 632.3.3.4. Chưa có quy chế chính thức của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về thẻ, thẻ tín dụng và đặc biệt là chính sách quản lý ngoại hối đối với các thẻ quốc tế 642.3.3.5. Áp lực cạnh tranh từ phía các ngân hàng kinh doanh thẻ khác 65CHƯƠNG 3 67GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN HOẠT ĐỘNG KINH DOANH THẺ TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN KỸ THƯƠNG VIỆT NAM 673.1. ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN HOẠT ĐỘNG KINH DOANH THẺ TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN KỸ THƯƠNG VIỆT NAM 673.1.1. Triển vọng phát triển hoạt động kinh doanh thẻ tại Việt Nam trong những năm tới 673.1.2. Định hướng phát triển hoạt động kinh doanh thẻ của Ngân hàng thương mại cổ phần Kỹ thương Việt Nam trong những năm tới 683.2.GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN HOẠT ĐỘNG KINH DOANH THẺ TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN KỸ THƯƠNG VIỆT NAM 703.2.1. Hoàn thiện công nghệ, kỹ thuật phục vụ kinh doanh thẻ 703.2.2. Xây dựng chiến lược kinh doanh thẻ theo đúng hướng thị trường 713.2.3. Xây dựng thương hiệu mạnh 723.2.4.Nhóm giải pháp đẩy mạnh phát hành thẻ 723.2.4.1.Nâng cao tiện ích của thẻ 723.2.4.2. Đẩy mạnh việc mở tài khoản cá nhân 743.2.4.3. Đa dạng hóa chủng loại thẻ phát hành 743.2.5. Nhóm giải pháp phát triển thanh toán thẻ 763.2.5.1. Mở rộng mạng lưới chấp nhận thẻ 763.2.5.2. Phát triển hệ thống ATM 783.2.6. Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực 793.2.7.Triển khai tốt hoạt động marketing về kinh doanh thẻ 803.2.8. Tăng cường hoạt động phòng chống rủi ro trong kinh doanh thẻ 813.3. KIẾN NGHỊ 823.3.1. Kiến nghị với Chính phủ 823.3.1.1. Tạo môi trường kinh tế xã hội ổn định 823.3.1.2 .Xây dựng văn bản pháp lý để bảo vệ quyền lợi của các chủ thể tham gia trong lĩnh vực thẻ 833.3.1.3. Đưa ra các chính sách hỗ trợ, thúc đẩy phát triển dịch vụ thẻ 833.3.1.4 .Đưa ra chính sách tài chính thích hợp khuyến khích các ngân hàng thương mại phát triển các dịch vụ ngân hàng 843.3.1.5. Đầu tư cho hạ tầng cơ sở 843.3.1.6. Đầu tư cho hệ thống giáo dục 853.3.2. Kiến nghị với Ngân hàng Nhà nước 853.3.2.1. Hoàn thiện các văn bản pháp quy về thẻ 853.3.2.2. Khuyến khích ngân hàng mở rộng hoạt động thẻ 863.3.2.3. Cải thiện chính sách ngoại hối 863.3.2.4. Phát triển các liên minh thẻ và hệ thống Banknet 863.3.3. Kiến nghị đối với Hiệp hội thẻ 87KẾT LUẬN 89

MỤC LỤC

LỜI MỞ ĐẦU 1

1.Tính cấp thiết của đề tài 1

2.Mục đích nghiên cứu của luận văn 2

3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 2

4.Phương pháp nghiên cứu 2

5.Kết cấu của luận văn 3

CHƯƠNG 1: THẺ VÀ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH THẺ CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 4

1.1.KHÁI QUÁT CHUNG VỀ THẺ NGÂN HÀNG 4

1.1.1.Lịch sử hình thành và phát triển thẻ 4

1.1.2. Khái niệm và phân loại thẻ 5

1.1.3.Các chủ thể tham gia thị trường thẻ 8

1.1.3.1. Ngân hàng phát hành 8

1.1.3.2. Ngân hàng đại lý hay ngân hàng chấp nhận thanh toán 9

1.1.3.3. Tổ chức thẻ quốc tế 9

1.1.3.4. Chủ thẻ 10

1.1.3.5. Đơn vị chấp nhận thẻ 11

1.1.4.Tiện ích của dịch vụ thẻ và rủi ro thường gặp trong thanh toán thẻ 11

1.1.4.1 Những tiện ích của dịch vụ thẻ 11

1.1.4.2. Những rủi ro thường gặp trong thanh toán thẻ 16

1.2. HOẠT ĐỘNG KINH DOANH THẺ CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 18

1.2.1.Quan niệm về hoạt động kinh doanh thẻ của ngân hàng thương mại 18

1.2.2.Nội dung hoạt động kinh doanh thẻ của ngân hàng thương mại 18

1.2.2.1.Nghiệp vụ phát hành thẻ 18

1.2.2.2.Nghiệp vụ thanh toán thẻ 21

1.2.3. Chỉ tiêu đánh giá sự phát triển hoạt động kinh doanh thẻ của ngân hàng thương mại 25

1.2.3.1.Lợi nhuận 26

1.2.3.2. Số lượng thẻ phát hành 27

1.2.3.3. Mạng lưới ATM, đơn vị chấp nhận thẻ 27

1.2.3.4. Doanh số thanh toán thẻ 27

1.2.3.5. Đa dạng hoá sản phẩm dịch vụ thẻ 27

1.2.3.6. Thị phần 28

1.2.4 Các nhân tố ảnh hưởng tới phát triển hoạt động kinh doanh thẻ của ngân hàng thương mại 28

1.2.4.1. Các nhân tố chủ quan 28

1.2.4.2. Các nhân tố khách quan 33

CHƯƠNG 2 35

THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH THẺ TẠI NGÂN HÀNG TMCP KỸ THƯƠNG VIỆT NAM 35

2.1. KHÁI QUÁT VỀ NGÂN HÀNG TMCP KỸ THƯƠNG VIỆT NAM 35

2.1.1. Khái quát về cơ cấu tổ chức của Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam 35

2.1.2. Thực trạng hoạt động kinh doanh của Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam 36

2.2. THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH THẺ TẠI NGÂN HÀNG TMCP KỸ THƯƠNG VIỆT NAM 41

2.2.1. Hoạt động phát hành thẻ tại Techcombank 41

2.2.1.1. Quy trình phát hành thẻ tại Techcombank” 41

2.2.1.3 Số lượng thẻ phát hành tại Techcombank 47

2.2.2 Hoạt động thanh toán thẻ tại Techcombank 48

2.2.2.1. Quy trình thanh toán thẻ 48

2.2.2.2 Mạng lưới ATM, các đơn vị chấp nhận thẻ của Techcombank. 49

2.2.2.3.Doanh thu từ dịch vụ thẻ 51

2.3.ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH THẺ TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN KỸ THƯƠNG VIỆT NAM 55

2.3.1.Kết quả đạt được trong hoạt động kinh doanh thẻ 56

2.3.1.1 Tiện ích của thẻ F@stAccess không ngừng được nâng cao 56

2.3.1.2 Hệ thống chấp nhận thanh toán thẻ đang tích cực được mở rộng 57

2.3.1.3 Công tác chăm sóc khách hàng ngày càng được chú ý đến 58

2.3.1.4 Techcombank đang trên tiến trình trở thành thành viên phát hành của các tổ chức thẻ quốc tế 58

2.3.2. Hạn chế trong hoạt động kinh doanh thẻ 59

2.3.2.1.Công tác phát triển mạng lưới thanh toán thẻ còn yếu 59

2.3.2.2.Phát triển sản phẩm dịch vụ thẻ còn nghèo nàn 60

2.3.2.3. Công tác marketing và bán hàng chưa chuyên nghiệp 61

2.3.2.4.Hạn chế khác 61

2.3.3.Nguyên nhân của hạn chế 62

2.3.3.1.Môi trường xã hội chưa phát triển 62

2.3.3.2. Đội ngũ cán bộ nghiệp vụ còn yếu 63

2.3.3.3. Nền tảng cơ sở kỹ thuật chưa đáp ứng yêu cầu 63

2.3.3.4. Chưa có quy chế chính thức của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về thẻ, thẻ tín dụng và đặc biệt là chính sách quản lý ngoại hối đối với các thẻ quốc tế 64

2.3.3.5. Áp lực cạnh tranh từ phía các ngân hàng kinh doanh thẻ khác 65

CHƯƠNG 3 67

GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN HOẠT ĐỘNG KINH DOANH THẺ TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN KỸ THƯƠNG VIỆT NAM 67

3.1. ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN HOẠT ĐỘNG KINH DOANH THẺ TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN KỸ THƯƠNG VIỆT NAM 67

3.1.1. Triển vọng phát triển hoạt động kinh doanh thẻ tại Việt Nam trong những năm tới 67

3.1.2. Định hướng phát triển hoạt động kinh doanh thẻ của Ngân hàng thương mại cổ phần Kỹ thương Việt Nam trong những năm tới 68

3.2.GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN HOẠT ĐỘNG KINH DOANH THẺ TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN KỸ THƯƠNG VIỆT NAM 70

3.2.1. Hoàn thiện công nghệ, kỹ thuật phục vụ kinh doanh thẻ 70

3.2.2. Xây dựng chiến lược kinh doanh thẻ theo đúng hướng thị trường 71

3.2.3. Xây dựng thương hiệu mạnh 72

3.2.4.Nhóm giải pháp đẩy mạnh phát hành thẻ 72

3.2.4.1.Nâng cao tiện ích của thẻ 72

3.2.4.2. Đẩy mạnh việc mở tài khoản cá nhân 74

3.2.4.3. Đa dạng hóa chủng loại thẻ phát hành 74

3.2.5. Nhóm giải pháp phát triển thanh toán thẻ 76

3.2.5.1. Mở rộng mạng lưới chấp nhận thẻ 76

3.2.5.2. Phát triển hệ thống ATM 78

3.2.6. Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực 79

3.2.7.Triển khai tốt hoạt động marketing về kinh doanh thẻ 80

3.2.8. Tăng cường hoạt động phòng chống rủi ro trong kinh doanh thẻ 81

3.3. KIẾN NGHỊ 82

3.3.1. Kiến nghị với Chính phủ 82

3.3.1.1. Tạo môi trường kinh tế xã hội ổn định 82

3.3.1.2 .Xây dựng văn bản pháp lý để bảo vệ quyền lợi của các chủ thể tham gia trong lĩnh vực thẻ 83

3.3.1.3. Đưa ra các chính sách hỗ trợ, thúc đẩy phát triển dịch vụ thẻ 83

3.3.1.4 .Đưa ra chính sách tài chính thích hợp khuyến khích các ngân hàng thương mại phát triển các dịch vụ ngân hàng 84

3.3.1.5. Đầu tư cho hạ tầng cơ sở 84

3.3.1.6. Đầu tư cho hệ thống giáo dục 85

3.3.2. Kiến nghị với Ngân hàng Nhà nước 85

3.3.2.1. Hoàn thiện các văn bản pháp quy về thẻ 85

3.3.2.2. Khuyến khích ngân hàng mở rộng hoạt động thẻ 86

3.3.2.3. Cải thiện chính sách ngoại hối 86

3.3.2.4. Phát triển các liên minh thẻ và hệ thống Banknet 86

3.3.3. Kiến nghị đối với Hiệp hội thẻ 87

KẾT LUẬN 89

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY