Luận văn Phát triển du lịch tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu: hiện trạng và giải pháp

MỤC LỤC

LỜI CAM ĐOAN.1

Tác giả luận văn .1

LỜI CẢM ƠN.2

DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT .3

MỤC LỤC.4

PHẦN MỞ ĐẦU.6

1. Lí do chọn đề tài.6

2. Mục tiêu nghiên cứu .7

3. Nhiệm vụ nghiên cứu.7

4. Phạm vi nghiên cứu .7

5. Lịch sử nghiên cứu đề tài .7

6. Quan điểm và phương pháp nghiên cứu. .8

7. Cấu trúc luận văn .9

CHƯƠNG 1. CƠ SỞ LÍ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ PHÁT TRIỂN DU LỊCH.11

1.1. Các lí luận cơ bản về du lịch.11

1.1.1. Định nghĩa về du lịch.11

1.1.2. Định nghĩa một số hình thức du lịch đặc thù.12

1.1.3. Tài nguyên du lịch .12

1.1.4. Các loại hình du lịch .13

1.1.5. Sản phẩm du lịch.15

1.1.6. Chức năng của du lịch.16

1.1.7. Những nhân tố ảnh hưởng tới sự phát triển du lịch .17

1.1.8. Cơ sở hạ tầng và cơ sở vật chất kĩ thuật .26

1.2. Tổ chức lãnh thổ du lịch.29

1.2.1. Điểm du lịch.29

1.2.2. Khu du lịch.30

1.2.3. Cụm du lịch.30

1.2.4. Trung tâm du lịch.30

1.2.5.Tuyến du lịch .31

1.3. Khái quát về thực tiễn phát triển du lịch .31

1.3.1. Ở Việt Nam.31

1.3.2. Ở Đông Nam bộ.345

CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN DU LỊCH TỈNH BÀ RỊA – VŨNG

TÀU GIAI ĐOẠN 2002 – 2012.36

2.1. Vị trí địa lý.36

2.2. Các nguồn lực phát triển du lịch.36

2.2.1. Tài nguyên du lịch .36

2.2.2. Cơ sở hạ tầng và cơ sở vật chất kỹ thuật phục vụ du lịch.45

2.2.3. Lao động du lịch (số lượng và chất lượng).50

2.2.4. Khả năng đầu tư phát triển du lịch.52

2.3. Thực trạng phát triển du lịch tỉnh BR - VT giai đoạn 2002 – 2012.54

2.3.1. Phát triển du lịch theo ngành .54

2.3.2. Phát triển du lịch theo lãnh thổ .61

CHƯƠNG 3: ĐỊNH HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN DU LỊCH BÀ RỊA –

VŨNG TÀU ĐẾN NĂM 2020.68

3.1. Định hướng phát triển du lịch Bà Rịa – Vũng Tàu đến năm 2020 .68

3.1.1. Cơ sở để xây dựng định hướng.68

3.1.2. Các chỉ tiêu dự báo .70

3.1.3. Các định hướng phát triển du lịch chủ yếu.73

3.2. Các giải pháp thực hiện.79

3.2.1. Giải pháp về vốn - đầu tư cho phát triển du lịch.79

3.2.2. Giải pháp phát triển nguồn nhân lực du lịch.79

3.2.3. Giải pháp sản phẩm du lịch.80

3.2.4. Giải pháp xúc tiến quảng bá, mở rộng thị trường du lịch.82

3.2.5. Hoàn thiện cơ chế chính sách du lịch cho phù hợp với yêu cầu phát triển du lịch83

3.2.6. Giải pháp quy hoạch .83

3.2.7. Giải pháp liên kết với các tỉnh và cả nước.84

3.2.8. Giải pháp phát triển du lịch bền vững.84

3.3. Kiến nghị.85

3.3.1. Kiến nghị đối với Trung ương .85

3.3.2. Kiến nghị đối với địa phương .85

KẾT LUẬN.87

TÀI LIỆU THAM KHẢO.89

PHỤ LỤC .91

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY