Luận văn Phát triển du lịch huyện Củ Chi theo hướng bền vững

MỤC LỤC

LỜI CẢM ƠN . 1

MỤC LỤC . 2

DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT . 5

MỞ ĐẦU. 6

1. Lý do chọn đề tài.6

2. Mục đích và nhiệm vụ .7

3. Giới hạn nghiên cứu .8

4. Các quan điểm và phương pháp nghiên cứu.9

5. Đóng góp chủ yếu của đề tài .11

6. Cấu trúc của luận văn .11

CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ PHÁT TRIỂN DU LỊCHBỀN VỮNG. 12

1.1. Một số khái niệm về du lịch, du lịch bền vững và những vấn đề liên quan .12

1.1.1. Khái niệm du lịch .12

1.1.2. Khái niệm khách du lịch ( Du Khách) .15

1.1.3. Tài nguyên du lịch.18

1.1.4. Các loại tài nguyên du lịch.20

1.1.5. Các loại hình du lịch.28

1.1.6. Phát triển bền vững.30

1.1.7. Phát triển du lịch bền vững .32

1.1.8. Các nguyên tắc phát triển du lịch bền vững.32

1.1.9. Tiêu chí đánh giá sự phát triển du lịch bền vững.34

1.2. Kinh nghiệm phát triển du lịch bền vững .38

1.2.1. Kinh nghiệm phát triển du lịch bền vững ở một số nước.38

1.2.2. Phát triển du lịch bền vững ở Việt Nam.39

1.2.3. Phát triển du lịch bền vững ở vùng Đông Nam Bộ.39

1.2.4. Phát triển du lịch bền vững ở Thành phố Hồ Chí Minh.41

1.3. Các nhân tố tác động đến phát triển du lịch .43

1.3.1. Dân cư và lao động.43

1.3.2. Sự phát triển của nền sản xuất xã hội và các ngành kinh tế.43

1.3.3. Nhu cầu nghỉ ngơi du lịch .44

1.3.4. Cách mạng khoa học kỹ thuật .44

1.3.5. Đô thị hóa .443

1.3.6. Điều kiện sống.44

1.3.7. Thời gian rỗi.44

1.3.8. Các nhân tố chính trị .44

CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN DU LỊCH HUYỆN CỦ CHI . 46

2.1. Khái quát về huyện Củ Chi.46

2.2. Tài nguyên và những điều kiện phát triển du lịch.47

2.2.1. Tài nguyên du lịch tự nhiên.47

2.2.2. Tài nguyên du lịch nhân văn .53

2.2.3. Cơ sở hạ tầng phục vụ du lịch.62

2.3. Đánh giá chung về tài nguyên và các điều kiện phát triển du lịch.69

2.3.1. Thuận lợi .69

2.3.2. Hạn chế.70

2.4. Thực trạng phát triển du lịch huyện Củ Chi .72

2.4.1. Vị trí du lịch của huyện Củ Chi trong nền kinh tế .72

2.4.2. Thực trạng phát triển du lịch .72

2.5. Đánh giá chung về thực trạng phát triển du lịch ở huyện Củ Chi trên quan điểm

phát triển bền vững.87

2.5.1. Đánh giá chung.87

2.5.2. Những vấn đề đặt ra đối với phát triển du lịch ở huyện Củ Chi theo hướng bềnvững.90

CHƯƠNG 3: ĐỊNH HƯỚNGVÀ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN DU LỊCH HUYỆN

CỦ CHI THEO HƯỚNG BỀN VỮNG . 95

3.1. Những căn cứ xây dựng định hướng và giải pháp.95

3.1.1. Chiến lược phát triển du lịch của Thành phố Hồ Chí Minh.95

3.1.2. Kế hoạch phát triển kinh tế huyện Củ Chi .96

3.1.3. Thực trạng phát triển kinh tế Huyện Củ Chi.98

3.1.4. Quan điểm, mục tiêu phát triển du lịch huyện Củ Chi.100

3.2. Định hướng phát triển du lịch huyện Củ Chi theo hướng bền vững.103

3.2.1 Định hướng phát triển tổ chức lãnh thổ du lịch .104

3.2.2. Định hướng phát triển các thị trường khách du lịch .105

3.2.3. Định hướng phát triển các sản phẩm du lịch.107

3.3. Các giải pháp phát triển du lịch huyện Củ Chi theo hướng bền vững.110

3.3.1. Nhóm giải pháp phát triển du lịch bền vững về kinh tế .110

3.3.2. Nhóm phát triển du lịch bền vững về tài nguyên và môi trường .115

3.3.3. Nhóm phát triển du lịch bền vững về xã hội.1164

KẾT LUẬN . 118

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO. 120

PHỤ LỤC . 122

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY