Luận văn Phát triển đội ngũ hướng dẫn viên du lịch tiếng Nga ở Việt Nam

NỘI DUNG Trang

DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT

DANH MỤC CÁC HÌNH VÀ BẢNG BIỂU

3 4

MỞ ĐẦU 5

1. Lý do chọn đề tài 5

2. Lịch sử nghiên cứu vấn đề 6

3. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu

3.1. Mục đích

3.2. Nhiệm vụ

7 7 7

4. Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu

4.1. Đối tượng nghiên cứu

4.2. Phạm vi nghiên cứu

7 7 7

5. Phƣơng pháp nghiên cứu 8

6. Nội dung nghiên cứu 9

7. Đóng góp của Đề tài 9

NỘI DUNG

CHƢƠNG 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ PHÁT TRIỂN ĐỘI NGŨ HƢỚNG DẪN

VIÊN DU LỊCH 10

1.1. Các khái niệm cơ bản

1.1.1. Du lịch

1.1.2. Hướng dẫn du lịch

1.1.3. Hướng dẫn viên du lịch

1.2. Các hoạt động chính của hƣớng dẫn du lịch và các tiêu chuẩn đánh giá

đội ngũ hƣớng dẫn viên du lịch

13

1.2.1. Những hoạt động chính của hướng dẫn du lịch 13

1.2.2. Vai trò của hướng dẫn viên du lịch

1.2.3. Đặc điểm lao động của nghề hướng dẫn viên du lịch

1.2.4. Các yêu cầu đối với hướng dẫn viên du lịch

1.2.5. Các tiêu chuẩn đánh giá đội ngũ hướng dẫn viên du lịch

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY