Luận văn Phát triển dịch vụ tuyên truyền, tư vấn, hỗ trợ doanh nghiệp nộp thuế của Cục thuế tỉnh Hưng Yên

MỤC LỤC

LỜI CAM ĐOAN . i

LỜI CẢM ƠN. ii

MỤC LỤC. iii

DANH MỤC SƠ ĐỒ, BẢNG BIỂU. vi

DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT. vii

PHẦN MỞ ĐẦU.1

1.Tính cấp thiết của đề tài luận văn.1

2. Tổng quan một số công trình nghiên cứu liên quan đến đề tài. .3

3. Đối tượng, mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu.6

4. Phạm vi nghiên cứu.7

5. Phương pháp nghiên cứu.7

6. Kết cấu luận văn:.9

CHưƠNG 1. MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ

TUYÊN TRUYỀN, Tư VẤN, HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP NỘP THUẾ CỦA

CỤC THUẾ TỈNH.10

1.1. Khái quát chung về dịch vụ tuyên truyền, tư vấn, hỗ trợ người nộp thuế.10

1.1.1. Khái niệm, vai trò của Thuế.10

1.1.2. Khái niệm và phân loại dịch vụ thuế.12

1.1.3 Khái niệm, vai trò, nguyên tắc thực hiện dịch vụ tuyên truyền, tư vấn, hỗ trợ

người nộp thuế .13

1.2. Nội dung cơ bản phát triển dịch vụ tuyên truyền, tư vấn, hỗ trợ người nộp

thuế của Cục Thuế các tỉnh, thành phố. .15

1.2.1. Lập kế hoạch phát triển dịch vụ tuyên truyền, tư vấn, hỗ trợ người nộp thuế.15

1.2.2 Lựa chọn phối thức dịch vụ tuyên truyền, tư vấn, hỗ trợ Người nộp thuế.16

1.2.3. Nâng cao chất lượng thực hiện phối thức dịch vụ tuyên truyền, tư vấn, hỗ trợ

doanh nghiệp nộp thuế. .20

1.2.4 Phát triển tổ chức bộ máy và nguồn lực triển khai dịch vụ tuyên truyền, tư

vấn, hỗ trợ Người nộp thuế của cơ quan Thuế .29iv

1.2.5 Theo dõi và điều chỉnh phát triển dịch vụ tuyên truyền, tư vấn, hỗ trợ Người

nộp thuế.30

1.3. Các yếu tố ảnh hưởng đến phát triển dịch vụ tuyên truyền, tư vấn, hỗ trợ

Người nộp thuế. .30

1.3.1. Hệ thống Pháp luật, chính sách quản lý thuế .30

1.3.2. Sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.31

1.3.3. Trình độ nhận thức của NNT .33

1.4. Hệ thống bộ máy, chức năng nhiệm vụ của tổ chức tuyên truyền, tư vấn hỗ

trợ NNT của cơ quan Thuế cấp tỉnh, thành phố.33

1.4.1. Tổ chức bộ máy .33

1.4.2. Chức năng, nhiệm vụ của bộ máy làm công tác tuyên truyền, hỗ trợ NNT.34

CHưƠNG 2. PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ .36

TUYÊN TRUYỀN, Tư VẤN, HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP NỘP THUẾ.36

CỦA CỤC THUẾ TỈNH HưNG YÊN. .36

2.1. Giới thiệu khái quát về tỉnh Hưng Yên và Cục Thuế tỉnh Hưng Yên . .36

2.1.1. Khái quát chung về tỉnh Hưng Yên .36

2.1.2. Khái quát về Cục Thuế tỉnh Hưng Yên .40

2.2. Thực trạng phát triển dịch vụ tuyên truyền, tư vấn, hỗ trợ các doanh

nghiệp nộp thuế của Cục Thuế tỉnh Hưng Yên.51

2.2.1. Lập kế hoạch phát triên dịch vụ tuyên truyền, tư vấn, hỗ trợ các doanh nghiệp

nộp thuế.51

2.2.2. Thực trạng việc lựa chọn phối thức dịch vụ tuyên truyền, tư vấn, hỗ trợ doanh

nghiệp nộp thuế của Cục Thuế tỉnh Hưng Yên các năm 2013-2015. .51

2.2.3. Thực trạng chất lượng triển khai các hình thức, công cụ dịch vụ tuyên truyền,

tư vấn, hỗ trợ doanh nghiệp nộp thuế. .54

2.2.4. Thực trạng các yếu tố nguồn lực của Cục Thuế tỉnh Hưng Yên .61

2.5. Những thành công, hạn chế và tồn tại của công tác tuyên truyền, tư vấn, hỗ

trợ doanh nghiệp nộp thuế của Cục Thuế tỉnh Hưng Yên.62

2.5.1. Những thành công, kết quả đạt được .62v

2.5.2. Những hạn chế, tồn tại .65

CHưƠNG 3: GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ TUYÊN TRUYỀN, Tư

VẤN, HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP NỘP THUẾ CỦA CỤC THUẾ

TỈNH HưNG YÊN.69

3.1. Định hướng phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Hưng Yên và của Cục Thuế

tỉnh Hưng Yên đến năm 2020 .69

3.1.1 Định hướng phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Hưng Yên đến năm 2020.69

3.1.2 Định hướng và mục tiêu phát triển Cục Thuế tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2016

đến năm 2020 .70

3.2. Một số giải pháp phát triển dịch vụ tuyên truyền, tư vấn, hỗ trợ doanh

nghiệp nộp thuế của Cục Thuế tỉnh Hưng Yên.73

3.2.1. Tăng cường sáng kiến, cải tiến các dịch vụ tuyên truyền, tư vấn, hỗ trợ doanh

ngiệp nộp thuế. .73

3.2.2. Nâng cao chất lượng triển khai các dịch vụ tuyên truyền, tư vấn, hỗ trợ doanh

nghiệp nộp thuế. .74

3.2.3. Phát triển nguồn lực của Cục Thuế .81

3.3.4. Đẩy mạnh và khuyến khích các doanh nghiệp sử dụng phát triển dịch vụ khai

và nộp thuế điện tử.84

3.4. Một số kiến nghị với các cấp có thẩm quyền .84

KẾT LUẬN .88

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO.90

PHỤ LỤC

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY