Luận văn Phát triển cao su tiểu điền ở huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị

MỤC LỤC

LỜI CAM ĐOAN . i

LỜI CẢM ƠN . ii

TÓM LƯỢC LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC KINH TẾ . iii

DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT . iv

MỤC LỤC.v

DANH MỤC CÁC BẢNG. ix

DANH MỤC CÁC HÌNH.x

MỞ ĐẦU.1

1. TÍNH CẤP THIẾT CỦA ĐỀ TÀI .1

2. MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU.2

3. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU.3

4. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU.3

5. BỐ CỤC LUẬN VĂN .5

PHẦN II : NỘI DUNG NGHIÊN CỨU .6

CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ.6

PHÁT TRIỂN CAO SU TIỂU ĐIỀN .6

1.1 Cơ sở lý luận về phát triển cao su tiểu điền .6

1.1.1 Cao su tiểu điền.6

1.1.1.1 Khái niệm .6

1.1.1.2 Đặc điểm .6

1.1.1.3 Vai trò.7

1.1.2 Nội dung phát triển cao su tiểu điền .8

1.1.2.1 Mở rộng quy mô cao su tiểu điền: .8

1.1.2.2 Nâng cao chất lượng cao su tiểu điền .11

1.1.3 Đặc điểm sinh học và đặc điểm kinh tế của cây cao su .12

1.1.3.1 Đặc điểm sinh học.12

1.1.3.2 Điều kiện và yêu cầu để phát triển sản xuất cao su.13

1.1.3.2 Đặc điểm kinh tế .16

1.1.4 Các nhân tố ảnh hưởng đến phát triển cao su tiểu điền: .17

1.1.4.1 Các nhân tố tự nhiên .17

1.1.4.2 Điều kiện kinh tế - xã hội.20

1.1.5 Hệ thống chỉ tiêu nghiên cứu .22

1.1.5.1 Các chỉ tiêu nghiên cứu phản ánh các yếu tố sản xuất chủ yếu của các hộ

trồng cao su tiểu điền .22

1.1.5.2 Các chỉ tiêu phản ánh mức đầu tư của các hộ .23

1.1.5.3 Các chỉ tiêu phản ánh kết quả sản xuất của các hộ .23

1.1.5.4 Các chỉ tiêu chi phí.24

1.1.5.5 Chỉ tiêu hiệu quả kinh tế .24

1.2 Cơ sở thực tiễn của phát triển cao su tiểu điền .26

1.2.1 Mô hình trồng cao su tiểu điền ở Tây Nguyên.26

1.2.2 Mô hình làm giàu từ trồng cao su tiểu điền ở thị trấn Nông trường Việt TrungQuảng Bình .27

CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN CAO SU TIỂU ĐIỀN TRÊN ĐỊA

BÀN HUYỆN GIO LINH.29

2.1 Đặc điểm của địa bàn nghiên cứu .29

2.1.1 Điều kiện tự nhiên.29

2.1.1.1. Vị trí địa lý .29

2.1.1.2 Địa hình.31

2.1.1.3 Điều kiện thời tiết, khí hậu.31

2.1.1.4 Thổ nhưỡng .32

2.1.1.5 Tài nguyên rừng .32

2.1.1.6 Thủy văn.32

2.1.1.7 Tài nguyên thiên nhiên.33

2.1.2. Điều kiện kinh tế - xã hội.33

2.1.2.1 Tình hình đất đai .33

2.1.2.2 Tình hình dân số và lao động .35

2.1.2.3 Tình hình cơ sở hạ tầng.37

2.2. Tình hình sản xuất cao su và cao su tiểu điền tại huyện Gio Linh .39

2.2.1 Tình hình sản xuất cao su ở tỉnh Quảng Trị.39

2.2.2 Tình hình sản xuất cao su tiểu điền ở tỉnh Quảng Trị.40

2.2.3 Tình hình phát triển cao su tiểu điền ở huyện Gio Linh .41

2.3 Tình hình sản xuất cao su của các hộ điều tra.42

2.3.1 Năng lực sản xuất của các hộ điều tra.42

2.3.2 Kết quả sản xuất cao su tiểu điền của các hộ điều tra năm 2014.45

2.3.2.1 Kết quả sản xuất cao su của các hộ điều tra năm 2014.45

2.3.2.2 Chi phí bình quân 1 ha giai đoạn kiến thiết cơ bản.46

2.3.3 Hiệu quả sản xuất cao su tiểu điền của các hộ điều tra năm 2014.47

2.4 Phân tích hiệu quả sản xuất cao su tiểu điền bằng phương pháp tính NPV.49

2.5 Các nhân tố ảnh hưởng đến kết quả và hiệu quả sản xuất cao su tiểu điền của các

hộ điều tra.52

2.5.1 Ảnh hưởng của các nhân tố đầu vào tới hiệu quả và kết quả sản xuất của các

hộ điều tra.52

2.5.2 Phân tích các mức độ đánh giá của người dân về các dịch vụ.53

2.5.3 Một số khó khăn chính của các hộ cần được giúp đỡ. .55

2.5.3.1 Vốn đầu tư.56

2.5.3.2 Sâu bệnh .56

2.5.3.3 Kỹ thuật chăm sóc, khai thác và cung cấp vật tư.56

2.5.3.4 Thiếu công cụ sản xuất.57

2.6 Phân tích chuỗi cung mủ cao su tại địa phương.57

2.6.1 Kênh tiêu thụ sản phẩm mủ cao su .57

2.6.2 Phân tích chuỗi cung sản phẩm.59

2.7 Những thuận lợi và khó khăn đối với việc phát triển cao su tiểu điền trên địa bàn

huyện Gio Linh. .60

2.7.1 Thuận lợi .60

2.7.2 Khó khăn .61

CHƯƠNG 3: ĐỊNH HƯỚNG VÀ MỘT SỐ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU NHẰM PHÁT

TRIỂN SẢN XUẤT CAO SU TIỂU ĐIỀN Ở HUYỆN GIO LINH,

TỈNH QUẢNG TRỊ .63

3.1. Định hướng phát triển sản xuất cao su ở huyện Gio Linh .63

3.2. Một số giải pháp phát triển cao su tiểu điền ở huyện Gio Linh.63

3.2.1 Giải pháp về quy hoạch đất đai.64

3.2.2 Giải pháp về vốn và tín dụng .66

3.2.3 Giải pháp về lao động .67

3.2.4 Giải pháp về khuyến nông.67

3.2.5 Giải pháp về xây dựng cơ sở hạ tầng .69

3.2.6 Giải pháp về giống .70

3.2.7 Giải pháp về bảo vệ thực vật.70

3.2.8 Giải pháp về thông tin .71

3.2.9 Giải pháp về tiêu thụ .72

PHẦN THỨ III: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ .73

I. KẾT LUẬN.73

II. KIẾN NGHỊ.74

TÀI LIỆU THAM KHÁO.76

PHỤ LỤC.78

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY