Luận văn Pháp luật về xử lý tài sản bảo đảm tiền vay của các tổ chúc tín dụng

(Bản scan)

MỤC LỤC

LỜI NÓI ĐẦU

CHUÔNG 1: NHŨNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN cơ BẢN VỀ XỬLÝ TÀI SẢN

BẢO ĐẢM TIẾN VAY CỦA CÁC Tổ CHÚC TÍN DỤNG '

1.1. Khái luặn chung vẻ bào dãm tiên vay '

1.2. Khái niệm, đặc diểm và các nguyên lắc cùa việc xử lý lài sản báo

dám tiổn vay «

1.3. Pháp luật vé xử lý tài sàn bào đàm liến vay 2

1.3.1. Khái niộm pháp luât xử lý lài sàn bào đàm tién vay 2

1.3.2. Sụ cán thiết vã yéu cáu cùa pháp luật xử lý tài sàn bào dâm tién vay 2

CHUÔNG 2: PHÁP LUẬT VỀ xử LÝ TÀI SẢN BẢO ĐẢM TlỂN VAY -

THỤC TRẠNG VÀ NHŨNG VẤN ĐỀ ĐẬT RA 2

2.1. Tổng quan vé thực trạng pháp luật xử lý tài sàn bào đàm tiẻn vay 2

2.2. Các quy định về quyển xử lý tài sản bảo đâm tiẻn vay 3

2.3. Thù lục. phương thức xử lý tài sản bão đảm tiền vay 3

2.4. Thanh toán thu nợ từ việc xử lý tài sán bào đảm lien vay 4

2.5. Xử lý lài sân háo dàm tiền vay theo quyết định cùa cơ quan có thám quyén í

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY