Luận văn Pháp luật về kinh doanh lưu trú du lịch

MỤC LỤC

MỞ ĐẦU 1

1. Lý do chọn đề tài 1

2. Tình hình nghiên cứu đề tài 2

3. Mục đích nghiên cứu, đối tượng và phạm vi nghiên cứu 3

a. Mục đích, nhiệm vụ nghiên cứu: 3

b. Đối tượng nghiên cứu: 3

c. Phạm vi nghiên cứu: 3

4. Phương pháp nghiên cứu: 3

5. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài: 4

6. Bố cục của luận văn: 4

CHƯƠNG 1 : NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ KINH DOANH LƯU TRÚ DU LỊCH 5

1.1. Khái niệm dịch vụ du lịch và lưu trú du lịch 5

1.1.1. Khái niệm và đặc điểm của dịch vụ du lịch 5

1.1.2. Khái niệm lưu trú du lịch 14

1.2. Khái niệm và đặc điểm của kinh doanh lưu trú du lịch 18

1.2.1. Khái niệm kinh doanh lưu trú du lịch 18

1.2.2. Đặc điểm của kinh doanh lưu trú du lịch 20

1.3 Các yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh lưu trú du lịch 23

1.4 Vai trò của hoạt động kinh doanh lưu trú du lịch 28

1.5. Vai trò của pháp luật đối với hoạt động kinh doanh lưu trú du lịch 30

KẾT LUẬN CHƯƠNG 1 35

CHƯƠNG 2 : THỰC TRẠNG PHÁP LUẬT VỀ KINH DOANH LƯU TRÚ DU LỊCH VÀ ĐỊNH HƯỚNG HOÀN THIỆN 36

2.1. Thực trạng quy định pháp luật về kinh doanh lưu trú du lịch 36

2.1.1. Điều kiện kinh doanh lưu trú du lịch 36

2.1.2. Các loại cơ sở lưu trú du lịch. 44

2.1.3. Xếp hạng cơ sở lưu trú du lịch 47

2.1.4. Quyền và nghĩa vụ của chủ thể kinh doanh lưu trú du lịch 51

2.1.5. Xử lý vi phạm pháp luật về kinh doanh lưu trú du lịch. 73

2.2. Thực trạng hoạt động kinh doanh lưu trú du lịch. 77

2.2.1. Thị trường cơ sở lưu trú du lịch. 77

2.2.2. Thực tiễn kinh doanh lưu trú ở Đà Lạt. 80

2.3. Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện quy định pháp luật về kinh doanh lưu trú du lịch. 82

2.3.1 Sự cần thiết phải hoàn thiện pháp luật về kinh doanh lưu trú du lịch 82

2.3.2 Các kiến nghị cụ thể 83

KẾT LUẬN 89

TÀI LIỆU THAM KHẢO

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY